2 Timoteo 2

1Ja' yu'un vo'ot ti jnich'onot chca'ye, tsatsubuc me lec avo'nton ta sventa li c'uxubinel ataoj ta sventa Jesucristoe. 2Ti c'u x'elan laj ava'ay lichanubtasvan ta stojol epal cristianoetique, ja' me jech xachanubtas ec li yantic ti xu' yu'un chavile, ja' li boch'otic xu' yu'unic xchanubtasel yantic eq'ue. 3Li vo'ote ts'icuc me avu'un vocol jech chac c'u cha'al jun soldado, yu'un vo'ot lequil yajsoldadoot li Jesucristoe. 4Li boch'o ochem ta soldadoile mu xu' chbat stic' sba ta yan abtel. Ja' no'ox tsc'an ac'o spas c'usi tsc'an li boch'o i'ic'at yu'une, yu'un jech lec ch-ilat. 5Jech noxtoc, li boch'o ta stsalvan ta tajimole, mu xu' ta xich' smoton me mu xch'un li smantalil tajimole. 6Li boch'o chac' persa ch-abtej ta yosile, oy c'usi lec ta xloc' yu'un. 7Nopo lec ava'ay li c'usi laj calbote. Cajvaltic chascoltaot ta ya'ibel smelol scotol. 8Na'ilano li Jesucristo ti icha'cuxi loq'uel ta smuquinale, ja' li smomnich'on ajvalil David ic'ote; ja' jech chal li Lequil A'yej ta jchole. 9Ta sventa ti jech ta jchole, jech ta xquich' o ep vocol. Chucbilun ta cadena jech chac c'u cha'al ven chopol cristiano. Pero li sc'op Diose mu stac' chuquel ta cadena. 10Ja' yu'un ta jts'ic scotol vocol ta scoj li boch'otic t'ujbilic yu'un Diose, yu'un jech ac'o colicuc ec ta sventa li Cristo Jesuse, jech chbat xchi'inic ta slequilal sbatel osil. 11Ja' melel li a'yej li'i: Yu'un me jmoj lijchamutic jchi'uctique, jmoj chijcha'cuxiutic jchi'uctic noxtoc. 12Me co'ol ta jts'ictic vocol jchi'uctique, co'ol ta jpastic mantal jchi'uctic noxtoc. Me ta jmuc ta co'ntontique, ja' no'ox jech chismucutic ta yo'nton ec. 13Me mu junuc co'ntontic ta stojole, pero li stuque jun yo'nton o ta jtojoltic. Mu sna' sutes sc'op o. 14T'abbo me ta yo'nton jch'unolajeletic scotol li'i. Tsots xavalbe mantal ta stojol Dios ti mu me scontrain sbaic ta sventa li c'usitic chalbe sbaique. Yu'un mu'yuc c'usi stu o. Ja' no'ox ta socbeic yo'nton li boch'o ta xa'yique. 15Ac'o me persa ti lecuc chbat avu'un scotole, yu'un jech lec cha'ilat yu'un Dios ti c'alal chava'an aba ta stojole, jech lequil j'abtel chac'ot; mu'yuc c'usi chaq'uexov o. Lec me tuc' xbat yalel avu'un li sc'op Dios ti ja' melele. 16Voc'o me aba ta sventa li c'usiuc no'ox lo'ilal ti mu'yuc stue. Yu'un li boch'otic jech tspasique ech'em ta soc o batel xchi'uquic. 17Yu'un li c'usi ta xchanubtasvanic oe ta x'epaj batel jech chac c'u cha'al c'a'el chamel. Ja' jech la spasic Himeneo xchi'uc Fileto. 18Ja' la scomtsanic li c'usi melele. Chalic ti c'otem xa ta pasel li cha'cuxesele. Jech te la xchibajesbeic yo'nton jayibuc jch'unolajeletic. 19Ac'o me tsc'anic ac'o chibajuc yo'nton li boch'otic xch'unojique, pero jbel sc'oplal c'usi yaloj li Diose. Jech ts'ibabil: “Li Cajvaltique xotquin li boch'otic yu'untaque”, xi. Jech ts'ibabil noxtoc: “Scotol li boch'otic yich'ojic ta muc' Cajvaltique, ta xcom yu'unic c'usitic chopol”, xi ts'ibabil. 20Pero ta jbej muc'ta nae, mu ja'uc no'ox oy c'usitic chtun ti pasbilic ta c'anal taq'uin xchi'uc ta saquil taq'uine. Te oy noxtoc li c'usitic pasbilic ta te' xchi'uc ta lume. Oy no'ox jayibuc ti tsots sc'oplale; oy jayibuc ti mu tsotsuc sc'oplale. 21Li boch'o tsc'an mu scap sba xchi'uc li boch'otic jech tspasique, ja' jech chc'ot jech chac c'u cha'al li c'usi tsots sc'oplal ti ven jtunele, lecubtasbil xa, lec chtun ta stojol li yajvale, lec chapal ta sventa scotol c'usiuc no'ox lequil abtelal. 22Voc'o me aba ta sventa c'usi stalel ta sc'upin li queremetique. Ja' sa'o li c'usi tuq'ue, li xch'unojel avo'ntone, li c'anvaneje, xchi'uc ti jun avo'nton achi'uc li boch'otic lec yich'ojic ta muc' Cajvaltic, ti lecuben xa yo'ntonique. 23Voc'o me aba ta sventa li c'usi mu'yuc stu chavil ti mu'yuc smelole. Xana' ti ja' te chlic o c'op yu'unique. 24Yu'un li yajtunel Diose ma'uc yabtel ta sliques c'op. Ja' tsc'an ti oy smuc'ul yo'nton ta stojol scotole, ti lec xu' yu'un chchanubtasvane. 25Xchi'uc tsc'an tsts'ic yu'un, tsc'an ta slequil yo'nton tstuq'uibtas li jtoybaetique. Oy yic'al ta xtijbat yo'ntonic yu'un Dios, jech xu' ta sutes yo'ntonic, jech xu' chlic yotquinic li c'usi melele. 26Jech ta xlic vuluc xch'ulelic, ta xlic loq'uicuc tal ta sc'ob li pucuj ti te chucbilic yu'un sventa tspasbeic c'usi tsc'ane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\