2 Timoteo 4

1Ta xcalbot mantal ta stojol Dios xchi'uc ta stojol li Jesucristoe, ja' li boch'o ta to xtal ta Ajvalilal sventa chtal xchapan li boch'otic cuxajtique xchi'uc li boch'otic chamenique. 2Cholo o me batel li sc'op Diose. Ac'o persa, ac'o me yorail lec cha'yic, o me yorail mu'yuc lec cha'yic. Aq'uilanbo sna'ic, alilanbo ya'yic, tijbo yo'ntonic. Ta smuc'uluc me avo'nton xachanubtas. 3Yu'un ta to sta sc'ac'alil ti mu sc'an xch'unic li lequil chanubtasele, ch-ech' yo'ntonic ta ya'yel. Yu'un ja' lec cha'yic li c'usi tsc'an stuquique, jech ta stsobic ep jchanubtasvanej yu'unic sventa ta xchanubtasatic o li c'usi lec cha'yique. 4Ja' ta sva'lupatinic comel li c'usi melele. Ja' lec cha'yic li lo'iletic no'oxe. 5Pero li vo'ote, tuneso me lec abijil ta sventa scotol. Cuchuc me avu'un scotol li vocole. Paso me li avabtel ta spuquel Lequil A'yeje. Ac'o me vu'uc avu'un li avabtel avich'oje. 6Yu'un li vu'une ta xa xi'ac'at ta smoton Dios. Ic'ot xa sc'ac'alil ta xicham. 7Ivu' xa cu'un stsalel li cajcontrae. Icuch xa cu'un li tsots anil jbats'il to'oxe. Staoj yav oy xch'unojel co'nton o. 8Te xa nac'bil li jcorona ta sventa ti ivu' cu'une. Ja' chiyac'bun li Cajvaltique, ja' li tuq'uil Jchapanvaneje. Ja'o ta xac'bun c'alal me la sta sc'ac'alile. Mu jtucuc no'ox ti chi'ac'bat jmotone; ta x'ac'batic ec li boch'o scotol yo'nton smalaojic ta sut tal li Cajvaltique. 9Ac'o persa ti xu'uc avu'un chtal aq'uelun ta ora no'oxe. 10Yu'un li Demase laj xa scomtsanun. Yu'un ja' la sc'upin li c'usi sventa banamile, jech ibat ta lum Tesalónica. Li Cresentee ibat ta Galacia banamil. Li Titoe ibat ta Dalmacia banamil. 11Ja' xa no'ox Lucas li' jchi'inoje. Ic'o tal li Marcose, yu'un ta xtun cu'un sventa chiscoltaun ta abtel. 12Li Tiquicoe la jtac batel ta Éfeso. 13C'alal me latale, ich'bun tal li jlapbolal xaquita ti la jcomtsan ta Troas te ta sna Carpoe. Ich'bun tal noxtoc li vunetique; ja' tsots sc'oplal li balbil vunetique. 14Li Alejandro jtentaq'uine ep c'usi chopol la spasbun. Ta to x'ac'bat stojol yu'un Cajvaltic ta sventa li c'usi la spase. 15Q'uelo me aba ta sventa ec, yu'un tsots ta scontrain li sc'op Dios ta jcholtique. 16C'alal sba velta laj quich' chapanele, mu'yuc boch'o la scoltaun. La scomtsanicun scotolic. Ac'o pasbaticuc perdón yu'un Dios ta sventa ti jech la spasbicune. 17Pero li Cajvaltique te ono'ox oy ta jts'el. Ja' laj yac'bun jtsatsal, jech ivu' cu'un xcholbel li sc'ope, jech laj ya'yic scotol li yanlum cristianoetique. Jech licol loq'uel ta ye li leone. 18Ja' chiscoltaun o ta sventa scotol c'usi chopol. Ja' chiyic'un batel noxtoc ti bu tspas mantal ta vinajele. Ich'biluc ta muc' stuc li' ta ora, xchi'uc c'alal ta sbatel osil. Jechuc. 19Chabanuc xavalbe li Prisca xchi'uc Aquilae, xchi'uc ta sjunul sna li Onesiforoe. 20Li Erastoe te icom ta lum Corinto. Yan li Trofimoe te icom cu'un ta lum Mileto, yu'un ip cha'ay. 21Ac'o persa ti xu'uc avu'un chtal aq'uelun ta ora ti c'alal muc to yorailuc sictique. Chabanuc la xalbot tal li Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, xchi'uc scotol jch'unolajeletic li' oyique. 22Ac'o xchi'inot li Cajvaltique. Ac'o xc'uxubinoxuc acotolic li Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\