Hechos 1

1Teófilo, li vun ba'yuc la jts'ibabot tale ja' laj calbot scotol c'usitic lic spas ta sliquebal li Jesuse xchi'uc ti c'u x'elan ichanubtasvane. 2Laj xa calbot ava'ay scotol c'u x'elan i'abtej ti c'alal to imuy batel ta vinajele. C'alal mu'yuc to'ox ta xbat ta vinajele, ta sventa Ch'ul Espíritu laj yalbe comel mantal li yajtacbolaltac ti t'ujbilic yu'une. 3Ja'o ti c'alal cuxul xa laj yac' sba ta ilel ta stojolic ti c'alal i'ech' xa'ox yu'un li vocole. Ep laj yac' ta ilel sq'uelubil ti ta melel cha'cuxeme. Cha'vinic (40) c'ac'al laj yaq'uilan sba ta ilel ta stojolic. Laj yalbe ya'yic c'u x'elan chventainvan li Diose. 4C'alal jmoj tsobol xchi'uc li yajtacbolaltac Jesuse, jech laj yalbe mantal: —Mu to me xaloq'uic batel li' ta Jerusalene. Malaic chavich'ic li c'usi yaloj ono'ox Jtotique, jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. 5Yu'un li Juane ja' no'ox laj yac'boxuc avich'ic vo'. Pero ta jayibuc xa no'ox c'ac'al ta xyal tal ta atojolic li Ch'ul Espiritue —xi li Jesuse. 6C'alal te stsoboj sbaique, jech la sjac'beic li Jesuse: —Cajval, ¿me ja' xa yorail chavac' chlic jventain jba jtuccutic, vu'uncutic li israeluncutique? —xutic. 7Itac'ov li Jesuse: —Li vo'oxuque mu'yuc ta aventaic chana'beic sc'ac'alil xchi'uc yorail. Ja' no'ox Jtotic Dios xu' yu'un tspas scotol ta sventa svu'el. 8Pero c'alal me laj avich'ic li Ch'ul Espiritue, chavich'ic avu'el atsatsalic. Jech vo'oxuc chavalic batel li' ta lum Jerusalén, xchi'uc ta yosilal Judea, xchi'uc ta Samaria banamil, xchi'uc ta sbejel banamil li c'usi laj avilic ta jventae —xi li Jesuse. 9C'alal laj yal jech li Jesuse, li jcholc'opetique te sq'uelojic itoyat muyel li Jesuse. Ital ch'amatuc ta toc, jech te ich'ay o batel ta satic. 10C'alal ja' te batem satic ta vinajel yo' bu itoy batel li Jesuse, ta ora laj yilic te va'al ivul ta sts'elic chib viniquetic, saquil c'u'il slapojic. 11Li chibique jech laj yalic ec: —Galilea viniquetic, ¿c'u yu'un te aq'uelojic o muyel li vinajele? Li Jesús ti laj avilic i'ic'at loq'uel ta atojolic ti imuy batel ta vinajele, ja' no'ox jech ta xcha'sut tal noxtoc jech chac c'u cha'al laj avilic ibate —x'utatic. 12Jech iloq'uic batel ta vits Olivatic li yajtacbolaltac Jesuse; isutic ta lum Jerusalén. Li vits Olivatique noch' no'ox xil sbaic xchi'uc li Jerusalene. Ja' no'ox jech snamal jech chac c'u cha'al snamal xu' chanovic ta sc'ac'alil chcux yo'ntonique. 13C'alal ic'otic ta Jerusalene, te i'ochic ta na ti bu xch'amanojique; imuyic batel ta xcha'cojal jolna. Ja' li Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, xchi'uc li yan Santiagoe, ja' li xnich'on Alfeoe, xchi'uc Simón, ja' ti xchi'inoj to'ox zeloteetique, xchi'uc Judas, ja' li xnich'on Santiagoe. 14Solel bats'i co'ol yo'nton la stsob sbaic scotol ora ta sc'anbel vocol li Diose. Te xchi'uquic jayibuc antsetic, xchi'uc li María sme' Jesuse, xchi'uc li xchi'iltac Jesuse. 15C'alal jech orae, te lic sva'an sba ta o'lol jch'unolajeletic li Pedroe. Oy van vacvinicuc (120) ta scotolic ti te tsobolique. Te lic c'opojuc li Pedroe, jech laj yal: 16“Quermanotac, persa ono'ox ic'ot ta pasel c'usi ts'ibabil comel c'alal la xch'amanbe ye David li Ch'ul Espiritue, ti laj yal c'usi chc'ot ta pasel ta stojol li Judase, ja' li boch'o la sbeiltasbe batel yajval stsaquel li Jesuse. 17Co'ol to'ox tsacbiluncutic ta atel xchi'uc li Judase. Oy to'ox ta sventa ec li abtel quich'ojcutic li'i. 18Pero ta sventa li stojol xchopolile la sman o osil. Ja' te la smil sba, pajal ic'ot sjol; toj jatel ic'ot ta o'lol li xch'ute, toj tanijel ic'ot scotol sbiquil. 19Laj ya'yic scotolic li jnaclumetic ta Jerusalene, jech Acéldama ic'ot sbi ta sc'opic li osile. Ja' ‘Yosil Ch'ich'’, xi smelol. 20Yu'un jech ono'ox ts'ibabil ta svunal q'ueojetic ta salmo: ‘Ac'o yavnaijuc sna, mu'yucuc boch'o te chnaqui o’, xi ts'ibabil. Jech ts'ibabil noxtoc: ‘Ac'o batuc ta yan li yabtele’, xi ts'ibabil. 21“Jech ta persa ta jt'ujtic junuc li boch'o li' ono'ox jchi'uctique, ti scotol c'ac'al li' oy o ta jtojolcutic ti jayib c'ac'al la jchi'incutic li Cajvaltic Jesuse, 22ti te oy c'alal i'ac'bat yich' vo' yu'un Juan li Jesuse, xchi'uc ti c'alal to laj quilcutic i'ic'at loq'uel ta jtojolcutic, ti ibat ta vinajele, yu'un ja' co'ol ta jchi'incutic ta yalel ti laj quilcutic icha'cuxi li Jesuse”, xi li Pedroe. 23Jech te la st'ujic chib. Ja' José Barsabás, Justo yan sbi, xchi'uc Matías. 24Te lic sc'opanic Dios jech laj yalic: “Cajval, vo'ot xavotquinbe yo'nton scotol cristianoetic. Ac'bun quilcutic boch'o junucal t'ujbil avu'un li chibic li'i. 25Yu'un ja' ta x'och ta sventainel li abtel li'i. Ja' ta xcom ta avajtacbolal. Yu'un li Judase la scomtsan yabtel; la stam batel yan be, jech ibat o ta yavil stuc”, xi la sc'opanic Dios. 26Te lic spasic canal tajimol. Ja' ic'ot ta stojol li Matiase. Jech ic'ot o ta xchi'ilic li buluchibique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\