Hechos 10

1Te nacal ta lum Cesarea jun vinic, Cornelio sbi. Ja' jun banquilal yu'un jtsob soldadoetic ti Italiano sbie. Ja' sventainoj vo'vinic (100) soldadoetic. 2Li Cornelioe lec yich'ojic ta muc' Dios scotolic te ta sjunul sna. Ep ic'uxubinvan te ta lum, xchi'uc scotol c'ac'al ta sc'opan Dios. 3Ta oxib ora sts'ebujel c'ac'al, i'ac'bat yil lec ta xch'ulel jun yaj'almantal Dios. Laj yil i'och ti bu oye, jech i'albat: “Cornelio”, x'utat. 4Li Cornelioe la sq'uel li j'almantale, toj xi'el ic'ot, jech la stac'be: “¿C'usi chaval, Cajval?”, xut. Jech i'albat yu'un li j'almantale: “Li sc'opanel Dios chapase xchi'uc li c'usi chaq'uelane, ic'ot c'alal ta stojol Dios sventa mu xch'ay o ta yo'nton. 5Ja' yu'un taco me batel avinictac ta Jope. Ac'o bat yiq'uic tal jun vinic Simón, ja' li Pedro xchibal sbie. 6Ja' te oy ta sna jun vinic Simón jc'a'esejnucul, te oy sna ta nopol ti' muc'ta nab”, x'utat. 7C'alal ibat li j'almantale, li Cornelioe laj yic' chib smozo, xchi'uc laj yic' jun yajsoldado ti scotol c'ac'al te oy ta stojole xchi'uc ti lec yich'oj ta muc' Diose. 8Laj yalbe ya'yic scotol li c'usitic i'albat yu'un j'almantale, jech la stac batel ta Jope. 9Ta yoc'omal c'alal jutuc xa'ox sc'an xc'otic ta Jope li oxibique, li Pedroe imuy ta yamaq'uil jolna, bat sc'opan Dios; oy xa'ox van ta o'lol c'ac'al. 10Lic ya'ay tsots vi'nal li Pedroe, jech la sc'an sve'el. C'alal ja' to ta smeltsanbat sve'ele, oy c'usi i'ac'bat yil yu'un Dios. 11Laj yil ijam li vinajele. Laj yil oy c'usi iyal tal ta vinajel xco'laj xchi'uc muc'ta poc'. Lec chucanbil xchanjotal xchiquin iyal tal ta banamil. 12Te chupul yalel tal scotol chonbolometic xchi'uc quiletel chonetic xchi'uc mutetic. 13Laj ya'ay ic'opanat li Pedroe, jech i'albat: “Lican, Pedro, milo ati' li'i”, x'utat. 14Itac'ov li Pedroe: “Mu jc'an, Cajval. Mu baq'uin jti' li c'usi mu'yuc leque; mu baq'uin jti' c'usiuc no'ox bol chonal”, xut. 15Pero ic'opanat to yan velta: “Li c'usi lecubtasbil xa yu'un Diose mu me xaval ti mu'yuc leque”, x'utat. 16Oxib velta jech i'albat. Ts'acal to i'ich'at muyel ta vinajel li muc'ta poq'ue. 17Li Pedroe lic lo'ilajuc yo'nton, yu'un muc xa'ibe smelol li c'usi i'ac'bat yile. Ja'o ic'otic li viniquetic ti tacbilic batel yu'un Cornelioe. Te la sjaq'uic ta ti'na: “¿Bu sna xana' li Simone?”, xiic c'otel. 18Te la sjaq'uic me te oy li Simón, ti Pedro xchibal sbie. 19C'alal te to tsnopbe smelol c'usi laj yil li Pedroe, jech i'albat yu'un li Ch'ul Espiritue: “Oy oxib viniquetic tal sa'icot. 20Yalan, bat chi'ino. Mu me xlo'ilaj avo'nton ti chachi'in batele, yu'un ja' tacbilic tal cu'un”, x'utat. 21Jech iyal batel li Pedroe; bat sc'opan li viniquetic ti tacbilic tal yu'un Cornelioe. Jech laj yalbe: —Li' oyune, ja' vu'un ti chasa'icune. ¿C'usi tal asa'ic? —xut. 22Itac'ovic: —Ja' la stacuncutic tal li banquilal soldado Cornelioe. Ja' li tuq'uil vinique ti lec yich'oj ta muc' Diose. Lec sc'oplal ta scotol yosilal li judioetique. I'albat yu'un jun ch'ul j'almantal ti ta xic'ot batel ta sna sventa cha'ay c'usi chavalbee —xiic. 23Li Pedroe laj yic' ochel ta sna; te ivayic jvoy. Ta yoc'omal iliquic; la xchi'in batel li viniquetique. Li Pedroe ichi'inat batel yu'un jayibuc jch'unolajeletic te ta Jope. 24Ta xchibal to c'ac'al ic'otic ta Cesarea. Li Cornelioe te xa ta xmalavanic. Te stsoboj tal scotol li yuts' yalaltaque xchi'uc li boch'otic bats'i lec sc'opan sbaic xchi'uque. 25C'alal ic'ot xa ta na li Pedroe, iloc' nupatuc yu'un li Cornelioe. La squejan sba ta stojol, laj yich' ta muc'. 26Pero li Pedroe la snit liquel, jech laj yalbe: —Va'lan, yu'un co'ol cristianoutic —xut. 27Te xvulajetic batel ta lo'il ti c'alal i'ochic ta nae. Ja' to laj yil ti ep boch'otic te tsobol ic'ot sta li Pedroe. 28Li Pedroe jech laj yalbe ya'yic: —Li vo'oxuque ana'ojic ti mu'yuc lec chquilcutic me tstsob sbaic, o me tsnop sbaic xchi'uc yanlum cristianoetic li judioetique. Pero li vu'une laj xa yac'bun quil Dios ti mu xu' ta xcal ti oy cristiano mu'yuc lec, ti mu stac' chi'inele. 29Ja' yu'un c'alal laj ataquicun ta iq'uele, lital ta ora; mu'yuc c'usi laj cal. Ja' yu'un ta jac'boxuc c'u yu'un ti laj ataquicun ta iq'uele —xut. 30Ja' yu'un li Cornelioe jech lic yal: —Oy xa xchanibal c'ac'al laj quich' c'opanel jech ora chac c'u cha'al li'i. Li' oyun ta jna; quictaoj ixim, ta jc'opan Dios ta sventa oxib ora mal c'ac'al. Li' ivinaj ta jtojol xco'laj xchi'uc jun vinic; oy xojobal li sc'u'e. 31Jech laj yalbun: ‘Cornelio, li ac'op c'alal chac'opan Diose laj xa yich' a'yel; li c'uxubinel chavaq'ue laj xa sna' li Diose. 32Ja' yu'un taco me batel avinictac ta Jope. Ac'o bat yic' tal jun vinic Simón, ja' li Pedro xchibal sbie. Ja' te oy ta sna jun vinic Simón jc'a'esejnucul te ta nopol ti'nab’, xiyutun li j'almantale. 33Ja' yu'un ta ora la jtacot ta iq'uel. Lec ti latale. Li' xa tsoboluncutic jcotolcutic ta stojol Dios sventa ta xca'icutic c'usi yalojbot tal li Diose —xi li Cornelioe. 34Jech te lic c'opojuc li Pedroe, jech laj yal: —Ta melel laj xa jna' ti muc t'ujbiluc boch'o chc'uxubin li Diose. 35Buyuc no'ox banamilal oy li cristianoetique lec ta x'ilatic yu'un Dios me ta xich'ic ta muq'ue, me tspasic c'usi tuq'ue. 36Vu'uncutic li israeluncutique li' la stac tal ta jtojolcutic li Lequil A'yeje, ja' ti lec chijyilutic Dios ta sventa li Jesucristoe, ja' li Yajval scotol cristianoetique. 37Li vo'oxuque xana'ic c'u x'elan li a'yej ti ipuc ta scotol Judea banamile. Ba'yuc ipuc te ta Galilea banamil ti c'alal laj xa'ox xcholbe sc'oplal ich' vo' li Juan j'ac'vanej ta vo'e. 38Xchi'uc xana'ic noxtoc ti i'ac'bat yich' Ch'ul Espíritu yu'un Dios li Jesús liquem tal ta Nazarete, xchi'uc ti i'ac'bat ep stsatsale. Buyuc no'ox ixanov la scoltaan ep cristianoetic, xchi'uc la scoltaan li boch'otic uts'intabilic yu'un pucujetique. Scotol ivu' yu'un, yu'un chi'inbil yu'un Dios. 39Vu'uncutic laj quilcutic lec scotol c'usi la spas te ta Judea banamil xchi'uc ta Jerusalén. Ja' li boch'o la smilic, la sjoc'anic ta cruze. 40Pero Dios la xcha'cuxes loq'uel ta yoxibal c'ac'al, xchi'uc jech la sc'an Dios ti laj yac' sba ta ilele. 41Pero muc ta scotoluc cristiano laj yac' sba ta ilel. Ja' no'ox laj yac' sba ta ilel ta jtojolcutic, vu'uncutic ti t'ujbiluncutic ono'ox yu'un Dios sventa chcalcutic li c'usi laj quilcutique. Jech la jchi'incutic ta ve'el ta uch' vo' ti c'alal cha'cuxem xa'oxe. 42Laj yalbuncutic comel mantal ti ac'o jcholbecutic scotol cristianoetic ti ac'o calcutic ta jamal ti ja' i'ac'bat yabtel yu'un Dios sventa chc'ot ta Jchapanvanej yu'un li boch'otic cuxajtique xchi'uc li boch'otic chamenic xae. 43Albil ono'ox sc'oplal yu'un j'alc'opetic ta vo'one noxtoc ti ja' ta sventa xu' ta staic perdón yu'un smulic scotol li boch'otic ta xch'unique —xi li Pedroe. 44C'alal ja'o chlo'ilaj li Pedroe, iyal tal ta stojolic Ch'ul Espíritu scotol li boch'otic te tsobol cha'ibeic sc'op li Pedroe. 45Li israel jch'unolajeletic ti la xchi'inic batel li Pedroe, labal laj ya'yic ti c'alal laj yilic i'ac'batic Ch'ul Espíritu ec li yanlum cristianoetic ti mu xotquinic Diose. 46Yu'un laj ya'yic ti ta ora no'ox ic'opojic ta yantic c'opetique, ti laj yalbeic slequilal Diose. 47Li Pedroe jech laj yalbe li xchi'iltaque: —¿Me oy boch'o junucal mu xc'ot ta yo'nton avu'unic ti ac'o yich'ic vo' ec ti c'u yepal li' oyic ti laj xa yich'ic Ch'ul Espíritu jech chac c'u cha'al laj quich'tique? —xut. 48Jech laj yal mantal ti ac'o yich'ic vo' ta sventa li Jesucristoe. Ts'acal lic sc'anbeic vocol Pedro ti te to ac'o com chi'inaticuc jayibuc c'ac'ale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\