Hechos 11

1Li yajtacbolaltac Jesuse xchi'uc li jch'unolajeletic ta Judea banamile laj ya'yic ti laj xa xch'unic Cajvaltic ec li yanlum cristianoetique. 2Pero c'alal isut batel ta Jerusalén li Pedroe, te itsacat ta c'op yu'un li jch'unolajeletic ti tsots sc'oplal cha'yic li circuncisione. 3Jech laj yalbeic li Pedroe: —¿C'u yu'un la'och ta sna li yanlum cristianoetic ti mu'yuc yich'ojic circuncisione? ¿C'u yu'un laj achi'in ta ve'el? —xutic. 4Li Pedroe xquechet lic yalbe ya'yic ta sliqueb li c'usi ic'ot ta pasele. Jech laj yal: 5—C'alal te oyun ta lum Jopee, te ta jc'opan Dios. Oy c'usi laj yac'bun quil ta jch'ulel li Diose. Laj quil iyal tal ta vinajel xco'laj xchi'uc manta yilel, chucajtic xchanjotal xchiquin. Te ivul ta jtuq'uil. 6C'alal la jq'uelbe yute, laj quil te chupul ep ta chop chonbolometic, xchi'uc quiletel chonetic, xchi'uc mutetic. 7Laj ca'ay oy boch'o la sc'opanun: ‘Lican, Pedro, milo ati' li'i’, xiyutun. 8Jech laj calbe: ‘Mo'oj, Cajval. Yu'un mu baq'uin jtic' ta que c'usi chopol xchi'uc c'usiuc no'ox bol chanul’, xcut. 9La sc'opanun yan velta: ‘Li c'usi lecubtasbil xa yu'un Diose, mu me xaval ti chopole’, xiyutun. 10Oxib velta jech laj yalbun. Ja'o i'ich'at muyel ta vinajel. 11Ja'o ic'otic oxib viniquetic te ta na ti bu jch'amanoje, liquemic batel ta Cesarea, tacbilic batel sventa bat yiq'uicun tal. 12Li Ch'ul Espiritue laj yalbun ti ac'o jchi'in batel li viniquetique, ti mu me xlo'ilaj co'nton chibate. La xchi'inicun batel noxtoc li vaquib jch'unolajel li'i. Jech te li'ochcutic ta sna li vinic ti la stacun ta iq'uele. 13Te lic yalbun ca'icutic ti laj yil jun yaj'almantal Dios ta snae, ti te va'al ic'ot ta sts'ele. Jech la i'albat: ‘Taco me batel avinictac ta Jope. Ac'o bat yiq'uic tal jun vinic Simón, ja' li Pedro xchibal sbie. 14Ja' chtal yalbot ava'ay c'u x'elan chacol acotolic ta sjunul ana’, x'utat. 15C'alal lic jchi'in ta lo'ile, iyal tal ta stojolic ec li Ch'ul Espíritu jech chac c'u cha'al laj quich'tic ta sliquebe. 16Jech ivul ta jol ti jech ono'ox yaloj comel li Cajvaltique: ‘Li Juane laj yac' ich' vo'. Pero li vo'oxuque ja' cha'ac'bat avich'ic li Ch'ul Espiritue’, xi ono'ox. 17Me ja' Dios laj yac'be yich'ic ec li matanal jech chac c'u cha'al laj quich'tic, vu'utic ti la jch'untic Cajvaltic Jesucristoe, ¿c'usi jvu'el vu'un ti ta jmac ta be li Diose? —xi. 18C'alal laj ya'yic c'usi laj yal li Pedroe te ipajic ta lo'il. Lic yalbeic slequilal Dios. Jech laj yalic: —Ta melel yu'un jech la sc'an Dios ti laj yac'be sutes yo'ntonic yu'un smulic ec li yanlum cristianoetic ti mu xotquinic Diose, yu'un jech xu' chcuxiic sbatel osil —xiic. 19Li jch'unolajeletic ti la spuc sbaic batel ta scoj li uts'intael laj yich'ic c'alal imilat li Estebane, ibatic c'alal ta Fenicia banamil, ta Chipre banamil, xchi'uc ta lum Antioquía te ta Siria banamil. Te la xcholic batel li sc'op Cajvaltique, pero ja' no'ox la xcholbeic li xchi'ilic ta judioale. 20Oy jayibuc jch'unolajeletic liquemic tal ta Chipre banamil xchi'uc ta lum Cirene te ic'otic ta Antioquía ec. Te la xchi'inic ta lo'il li yanlum cristianoetique; laj yalbe ya'yic li Lequil A'yej ta sventa Cajvaltic Jesuse. 21Ta sventa ti te xchi'ucbeic stsatsal Cajvaltique, jech bats'i ep la xch'unic, ep la sutes yo'ntonic ta stojol Cajvaltic. 22Li jtsob jch'unolajeletic ta Jerusalene laj ya'yic ti jech ic'ot ta pasele, jech la staquic batel ta Antioquía li Bernabee. 23C'alal ic'ote, laj yil c'u x'elan c'uxubinbilic yu'un Dios li jch'unolajeletique, jech xcuxet ic'ot yo'nton. Te la stsatsubtasbe yo'ntonic, laj yalbe ti junuc yo'ntonic o ta stojol Cajvaltique. 24Yu'un li Bernabee ja' lequil vinic, ventainbil yo'nton yu'un Ch'ul Espíritu, xchi'uc oy lec xch'unojel yo'nton. Jech bats'i ep boch'otic la xch'unic Cajvaltic ta sventa. 25Ts'acal to ibat ta lum Tarso li Bernabee, yu'un bat sa' li Sauloe. C'alal la stae, laj yic' tal ta Antioquía. 26Lec ts'acal jun jabil te la stsob sbaic xchi'uc li jtsob jch'unolajeletic ta Antioquiae. Ep boch'otic la xchanubtasic. Li jch'unolajeletic ta Antioquiae Jchanc'opetic yu'un Cristo i'ac'bat sbiic yu'un li cristianoetique. Ja' sba to jech isa'bat sbiic li jch'unolajeletique. 27Ta sc'ac'alil le'e, ja'o te ic'otic ta Antioquía jayibuc j'alc'opetic liquemic ta Jerusalén. 28Te lic sva'an sba jun li j'alc'ope, Agábo sbi. Ta sbijil Ch'ul Espíritu laj yal ti ta xtal tsots vi'nal ta scotol banamile. C'alal ital li vi'nale, ja'o ochem ta ajvalilal li Claudioe. 29Ja' yu'un li jch'unolajeletic ta Antioquiae la snopic ti ta stacbeic batel coltael li jch'unolajeletic ta Judea banamile, ja' ti c'u yepal xu' yu'unic jujunique. 30Jech lic stsobic. C'alal itsob yu'unique, ja' laj yac'beic batel ta sc'ob li Bernabé xchi'uc Sauloe, yu'un ja' ac'o c'ot yac'beic li banquilal yu'un jch'unolajeletic ta Jerusalene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\