Hechos 12

1Ta sc'ac'alil le'e, ja'o lic yuts'intabe jayibuc steclumal Cristo li ajvalil Herodese. 2Laj yal mantal ti ac'o milatuc ta espada li Santiago, sbanquil Juane. 3C'alal laj yil Herodes ti toj lec laj ya'yic li yantic judioetique, jech la stsac noxtoc li Pedroe. Ja'o ta yorail q'uin sventa pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute. 4C'alal la stsac li Pedroe, la stic' ta chuquel. Laj yac'be ta sc'ob chantsob soldadoetic. Chanib soldado yic'oj sbaic ta jujutsob, yu'un ac'o xchabiic li Pedroe. La snop Herodes ti ta sloq'ues ta stojol scotol jteclum c'alal me ilaj c'op q'uine. 5Jech te laj yich' chabiel ta chuquinab li Pedroe. Pero li jch'unolajeletique mu'yuc bu la xquechanic o sc'opanbel Dios ta stojol. 6Li Herodese snopoj xa'ox ti ta sloq'ues ta chuquel ta yoc'omal li Pedroe. Ta yac'ubalil le'e, li Pedroe te vayem ta yut chuquinab, cacal ta o'lol yu'un li chanib soldadoetique, chucanbil ta cadena li jujun sc'obe. Oy yan soldadoetic noxtoc te ta xchabiic ti'na. 7Ta ora no'ox te ivinaj jun yaj'almantal Cajvaltic. Toj sacubel no'ox ic'ot li yut chuquinabe. Li j'almantale la stijbe xocon li Pedroe; la stij liquel. Jech laj yalbe: “Lican ta ora”, xut. Li cadena ti chucajtic o sc'obe, te no'ox isol yalel ta sc'ob. 8Jech i'albat yu'un li j'almantale: “Chuco ach'ut, lapo axonob”, x'utat. La xch'un li Pedroe. Jech i'albat yan velta: “Lapo anatil c'u', batic”, x'utat. 9Jech te nabal ibat li Pedroe. Pero muc sna' me ta sba banamil ti jech icoltaat yu'un j'almantale; la snop ti ta xvayech no'oxe. 10Te ijelovic batel ta sba tsobal soldadoetic; ts'acal ijelovic batel ta xcha'tsobal, te ic'otic ta ti' chuquinab ta xoral. Li ti' chuquinabe pasbil lec ta tsatsal taq'uin, pero ta ora ijam stuc, jech iloq'uic batel. C'alal ijelovic ta jun xorale, li Pedroe te icomtsanat yu'un li j'almantale. 11Li Pedroe ivul lec xch'ulel, jech laj yal ta yo'nton: “Li' ta orae laj xa jna' ti ta melel la stacbun tal yaj'almantal li Cajvaltique. Ja' la scoltaun loq'uel ta sc'ob li Herodese xchi'uc ta sventa scotol li c'usi smala-malaic chc'ot ta pasel li jchi'iltaque”, xi ta yo'nton. 12C'alal icux lec yo'nton li Pedroe, te ic'ot ta sna li María, sme' Juan, ti Marcos xchibal sbie, yu'un ja' ep te tsobolic ta sc'opanic Dios. 13C'alal ic'ot c'opojuc Pedro ta ti'na ta xorale, iloc' sq'uel jun tseb, Rode sbi. 14C'alal laj ya'ibe ta snuc' ti ja' Pedroe, toj xcuxet ic'ot yo'nton. Muc xa sna' sjam comel li ti'nae; anil i'och batel ta yut na, bat yalbe ya'yic yantic ti ja' xa te va'al ta ti'na li Pedroe. 15Pero muc xch'unic, jech laj yalbeic: —Ilic achuvaj —xutic. Li tsebe jech laj yal: —Ta melel ja' li Pedroe —xi. Jech laj yalic: —Ja' van li j'almantal ti ta xchabi li Pedroe —xiic. 16Pero li Pedroe te to ta stijilan li ti'nae, jech bat sjamic. C'alal laj yilic ti ja' li Pedroe, toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. 17Li Pedroe la spas sc'ob ti ac'o ch'an xiicuque. Jech te lic yalbe ya'yic c'u x'elan iloq'uesat ta chuquel yu'un li Cajvaltique. Jech laj yal noxtoc: —Albo ya'yic Santiago xchi'uc yantic quermanotactic li c'usi ic'ot ta pasele —xi. Jech iloc' batel, ibat ta yan lum. 18C'alal isacub osile, bats'i ep iliquic ta vochlajetel li soldadoetique, yu'un mu'yuc xa te oy li Pedroe. 19Li Herodese laj yac' ta t'unel li Pedroe, pero muc staic. C'alal laj yo'nton ta sjac'bel li yajsoldadotac ti la xchabiic li Pedroe, laj yal mantal ti ac'o yich'ic milele. Ts'acal to li Herodese iloc' batel ta Judea, ibat ta Cesarea. 20Li Herodese solel ilinem ta stojol li tiroetic xchi'uc sidonetique. Ja' yu'un li chib lume jmoj la xchap sc'opic ti chtal sc'opanic li Herodese. Jech la sc'anbeic vocol li Blastoe, ja' li jun vinic ti yich'oj tsots yabtel ta stojol Herodese. Ja' la sc'anbeic ti ac'o slecubtasbe yo'nton li Herodese, yu'un jech xu' ta xbat sman sve'elic ta yosilal ti bu ta spas mantale. 21Li Herodese laj yal c'usi ora xu' ta xtalic. C'alal la sta sc'ac'alile, la slap lec sc'u' sventa ajvalil, bat chotluc ta xchotleb. Jech lic sc'opan li cristianoetic te oyique. 22C'alal laj ya'yic c'usi laj yal li Herodese, tsots i'avanic: “Ja' dios ti li' chc'opoje, muc cristianouc”, xiic. 23Ta ora no'ox itsacat ta chamel yu'un jun yaj'almantal Cajvaltic, yu'un muc ja'uc laj yac' ta ich'el ta muc' li Diose. Jech lic ti'atuc yu'un slucum, jech te icham o. 24Jech ipuc batel li sc'op Cajvaltique; bats'i ep boch'otic la xch'unic. 25C'alal la spas yabtelic li Saulo xchi'uc Bernabee, iloq'uic batel ta Jerusalén. Laj yic' batel xchi'inic li Juane, ja' li Marcos xchibal sbie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\