Hechos 13

1Li jtsob jch'unolajeletic ta Antioquiae oy j'alc'opetic xchi'uc jchanubtasvanejetic yu'unic. Ja' Bernabé, xchi'uc Simón ti Negro xchibal sbie, xchi'uc Lucio voq'uem ta Cirene, xchi'uc Manaen ti co'ol ts'itesbil ich'iic xchi'uc li ajvalil Herodese, xchi'uc li Sauloe. 2C'alal ja'o chich'ic ta muc' Cajvaltic, xchi'uc c'alal yictaojic ixime, jech i'albatic yu'un li Ch'ul Espiritue: “Voc'bicun li Bernabé xchi'uc Sauloe, yu'un ta xcac'be spas li yabtelic ti jnopoj ono'ox chcac'beique”, x'utatic. 3Ja' yu'un c'alal ilaj yo'ntonic ta sc'opanel Dios xchi'uc ta yictael ixime, laj yac' sc'obic ta sjol li Bernabé xchi'uc Sauloe. Jech la staquic batel. 4Li chibique itacatic batel yu'un Ch'ul Espíritu, jech iyalic batel ta lum Seleucia. Te i'ochic ta barco; ibatic ta Chipre banamil. 5Te ic'otic ta lum Salamina ta Chipre banamil. Te c'ot xcholic sc'op Dios ta nail tsobobbailetic yu'un li judioetique. Te xchi'inojic batel ec li Juan Marcose, yu'un ja' yajcoltaubbailic. 6La xanic jelovel scotol li Chipre banamile, jech te ic'otic ta lum Pafos. Te la staic jun judío vinic, Barjesús sbi. Ja' xchanoj mágia; la scuy sba ta j'alc'op; ep c'usi xu' yu'un tspas. 7Ja' xchi'il ta abtel li ajvalil te ta lume; Sergio Paulo sbi li ajvalile, ja' lec bijil vinic. Li ajvalile la stac ta iq'uel li Bernabé xchi'uc Sauloe, yu'un tsc'an ta xa'ay sc'op Dios. 8Pero li vinic ti xchanoj mágia, ti ep c'usi xu' yu'un tspase, ja' li Elimas chc'ot sbi ta griego c'ope, la scontrain li Bernabé xchi'uc Sauloe. Tsc'an chchibajesbe yo'nton li ajvalile, yu'un jech mu me xch'un li sc'op Diose. 9Ja' yu'un li Saulo, ja' li Pablo yan sbie, ventainbil yo'nton yu'un li Ch'ul Espiritue, jech la sq'uelbe lec sat li vinique, 10jech laj yalbe: —Li vo'ote, bats'i jlo'lavanejot, toj chopolot, xnich'onot pucuj. Ja' contra chavil li c'usi leque. Mu xacomtsan o soquesel li tuq'uil be yu'un Cajvaltique. 11Ja' yu'un li' ta orae chayac'bot atoj li Cajvaltique. Chacom ta ma'sat. Mu xavil osil jayibuc c'ac'al —xut. Jech ta ora ipas ta ma'sat li vinique; mu xa xil o osil. Te xjoyet ta sa'el boch'o ta xnitat batel. 12C'alal laj yil c'usi ic'ot ta pasel li ajvalile, jech la xch'un o li sc'op Diose. Ich'ay yo'nton yu'un li chanubtasel ta sventa Cajvaltique. 13Li Pablo xchi'uc xchi'iltaque iloq'uic batel ta Pafos, i'ochic ta barco; te ic'otic ta lum Perge ta Panfilia banamil. Yan li Juane la scomtsan li xchi'iltaque; isut batel ta Jerusalén. 14Li Pablo xchi'uc Bernabee ijelovic batel ta lum Perge; te ic'otic ta lum Antioquía ta Pisidia banamil. C'alal la sta sc'ac'alil chcux yo'ntonique, te i'ochic ta nail tsobobbail, te ichotiic. 15C'alal laj yich' aptael li smantaltac Diose xchi'uc li c'usitic ts'ibabil yu'un j'alc'opetique, li banquilaletic te ta nail tsobobbaile jech laj yalbeic li Pablo xchi'uc Bernabee: —Jchi'iltac, me oy c'usi chac'an chavalbe ya'yic sventa chapatbeic yo'nton li jchi'iltactique, xu' chac'opojic —xutic. 16Jech iva'i li Pabloe; la spas sc'ob ti ac'o ch'an xiicuque, jech laj yal: —Jchi'iltac israeletic, xchi'uc vo'oxuc ti muc israelucoxuc ti chavich'ic ta muc' ec li Diose, a'yo ava'yic c'usi ta xcal. 17Li Dios cu'untic, vu'utic li israelutique, ja' la st'uj li jmoltot jyame'tic ta vo'onee. C'alal te oyic ta Egipto banamile, laj yac' c'oticuc ta jun muc'ta lum. Ts'acal to iloq'uesatic tal ta stsatsal Dios, yu'un muc ja'uc ono'ox slumalic. 18Cha'vinic (40) jabil its'icbat sbolil yo'ntonic yu'un Dios te ta xocol banamil. 19C'alal la stsalic scotol li vucchop yajvaltac Canaán banamile, ja' i'ac'bat ta sc'obic yu'un Dios li yosilalique. 20C'alal i'ech' xa'ox o'lol yo'bal ciento (450) jabile, ja'o lic ac'baticuc jchapanvanejetic yu'unic c'alal to i'och ta j'alc'op li Samuele. 21Ts'acal lic sc'anic ajvalil yu'unic. Li Diose ja' la stic'be ta ajvalilal yu'unic li Saúl, xnich'on Cis liquem sts'unubal ta Benjamine. Cha'vinic (40) jabil i'och ta ajvalilal li Saule. 22Ts'acal iloq'uesat ta ajvalilal yu'un Dios li Saule; ja' laj yac' ochuc li Davide. Jech laj yalbe sc'oplal: ‘Li David xnich'on Isaie ja' jun vinic la jta jech chac c'u cha'al tsc'an co'ntone; ja' chispasbun scotol li c'usi ta jc'ane’, xi. 23Li Diose ja' te la sloq'ues jun Jcoltavanej yu'un Israel ta stojol li smomnich'nab Davide, ja' li Jesuse, yu'un jech ono'ox yaloj ta vo'one li Diose. 24C'alal mu'yuc to'ox chtal li Jesuse, li Juane la xcholbe ya'yic scotol jchi'iltactic ti ac'o sutes yo'ntonic yu'un smulique, xchi'uc ti ac'o yich'ic vo'e. 25C'alal vu'ubal xa'ox yabtel li Juane, jech laj yal: ‘Muc vu'cun li Cristoun jech chac c'u cha'al chanopique. Li boch'o ts'acal ta xtal cu'une, ja' tsots yabtel yich'oj. Li vu'une me stitunbeluc yaq'uil xonob, mu xu' cu'un’, xi. 26“Jchi'iltac, vo'oxuc li smomnich'naboxuc Abrahame, xchi'uc vo'oxuc ti muc israelucoxuc ti chavich'ic ta muc' li Diose, vo'oxuc avu'unic li a'yej li'i sventa chijcolutic oe. 27Pero li jnaclumetic ta Jerusalene xchi'uc li banquilaletic yu'unique muc xotquinic li Jesuse, xchi'uc muc xa'ibeic smelol c'usi laj yalic li j'alc'opetique, ja' ti chich' aptael ta sc'ac'alil ta jcux co'ntontique. Ja' yu'un ja' la sc'otesic c'usi ts'ibabil comel c'alal la smilic li Jesuse, pero muc sna'ic. 28Ac'o me mu'yuc la stabeic smul ti xu' ta xcham oe, pero la sc'anbeic Pilato ti ac'o yac' ta milele. 29C'alal ic'ot ta pasel scotol li sc'oplal ts'ibabile, la syalesbeic ta cruz li sbec'tale, la smuquic. 30Pero li Diose la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal. 31Ep c'ac'al laj yac' sba ta ilel ta stojol li boch'otic la xchi'inic totsel ta Galilea c'alal ta Jerusalene. Ja' yu'un li' ta orae ja' xa testigoetic ic'otic ta stojol li jchi'iltactique. 32“Jech ec li vu'uncutique ta xcalcutic ava'yic li Lequil A'yej ti albilic ono'ox yu'un Dios li jmoltotactic ta vo'onee. 33Ja' ti ic'ot xa ta pasel ta jtojoltic, vu'utic li smomnich'nabutique. Laj xa xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal li Jesuse, yu'un jech ono'ox ts'ibabil sc'oplal ta xchibal svunal q'ueoj: ‘Vo'ot Jnich'onot, nax to laj cac' voc'an ya'yel’, xi ts'ibabil. 34Yu'un icha'cuxesat yu'un Dios li Jesuse, jech mu xa xcham yan velta. Yu'un jech ono'ox laj yal li Diose: ‘J'ech'el ta xcac'be o li c'usi jun yutsil calojbe ono'ox li David ta vo'onee’, xi. 35Ja' yu'un jech laj yal ta yan q'ueoj li Davide: ‘Mu xavac' c'a'uc sbec'tal li Boch'o tuc' yo'ntone’, xi. 36Pero li Davide, jna'ojtic ti ja' no'ox jayib c'ac'al itun ta stojol li xchi'iltaque, ja' ti c'u yepal c'ac'al la sc'an Dios i'abteje; ts'acal to icham. Te bat yich' muquel yo' bu mucul li stot sme'e, xchi'uc ic'a' li sbec'tale. 37Yan li boch'o icha'cuxesat yu'un Diose mu'yuc xc'a' sbec'tal. 38Ja' yu'un jchi'iltac, tsc'an chana'ic ti ja' ta sventa Jesús xu' chijpasbat perdón yu'un jmultique. 39Yu'un muc xch'ay o jmultic ta sventa li mantaletic laj yal Moisese. Ja' no'ox ta sventa Jesús xu' ta xch'ay jmultic me ta jch'untique. 40Ja' yu'un q'uelo me abaic; mu me vo'ocoxuc xc'ot ta atojolic ti jech la sts'ibaic comel li j'alc'opetic ta vo'onee: 41‘A'yo ava'yic, vo'oxuc ti ja' no'ox chalabanic c'usi chcale, ch'ayel c'otuc avo'ntonic, ch'ayanic o batel. Yu'un vu'un ta jpas jchop o abtel c'alal yorail cuxuloxuc ti mu stac' ch'unel chava'yic c'alal me oy boch'o chayalboxuque’, xi li j'alc'opetique —xi li Pabloe. 42C'alal iloq'uic ta nail tsobobbaile, oy jayibuc la sc'anbeic vocol Pablo ti ja' ac'o cholbaticuc yan velta ta yan vaxquib c'ac'ale. 43C'alal laj xa spuc sbaic batel li boch'otic te tsobolique, ep judioetic xchi'uc yanlumetic ti co'ol xa xch'unojic xchi'uc judioetique la xchi'inic batel li Pablo xchi'uc Bernabee. Li Pablo xchi'uc Bernabee laj yalbeic ti j'ech'el ac'o xch'unic o ti oy c'uxubinel yu'un Diose. 44C'alal la sta yan sc'ac'alil ta xcux yo'ntonique, jutuc xa mu sjunuluc ta lum tal ya'yic yan velta li sc'op Diose. 45Pero li yantic judioetique xti'et ic'ot yo'ntonic c'alal laj yilic li epal cristianoetic la stsob sbaique. Laj yalic ti mu meleluc c'usi ta xal li Pabloe; lic xchopolc'optaic. 46Li Pablo xchi'uc Bernabee tsots yo'ntonic jech laj yalbeic: —Vo'oxuc li israeloxuque, oy ta aventaic ti ba'yuc ta jcholcutic ava'yic li sc'op Diose. Pero ta sventa ti mu'yuc ta aventaic chavich'ic li ach' cuxlejal sventa sbatel osile, ja' yu'un li' ta orae ja' te chibatcutic ta stojol li yanlum cristianoetic mu xotquinic Diose. 47Yu'un jech laj yalbuncutic li Cajvaltique: ‘Laj cac' c'otan ta luz yu'un li yanlum cristianoetique, yu'un jech vo'ot ta aventa xu' chcol cristianoetic c'alal to ta sti'iltac banamil’, xiyutuncutic —xiic. 48C'alal laj ya'yic jech laj yal Pablo li yanlum cristianoetic ti mu xotquinic Diose, toj xcuxet ic'ot yo'ntonic. Laj yalic ti toj lec c'usi laj yal comel li Cajvaltique. Jech la xch'unic scotol li boch'otic sc'oplal ono'ox chcuxiic sbatel osile. 49Jech ipuc o batel sc'op Dios ta scotol li Pisidia banamile. 50Li judioetic ti mu'yuc xch'unojic Jesuse bat socbeic sjol li banquilal te ta slumalique, xchi'uc li antsetic ti scotol yo'nton xch'unojbeic smantaltac Diose, xchi'uc ti lec ich'bilic ta muq'ue. Jech te lic scontrainic li Pablo xchi'uc Bernabee; la snutsic loq'uel ta yosilalic. 51Jech la slilin comel spucucal yacanic; ja' svinajeb ti icom ta smul stuquique, jech ibatic ta lum Iconio. 52Li jch'unolajeletic te ta Pisidia banamile toj xcuxet no'ox yo'nton icomic, xchi'uc iventainbat lec yo'ntonic yu'un li Ch'ul Espiritue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\