Hechos 16

1Ts'acal ic'otic ta lum Derbe xchi'uc ta lum Listra li Pablo xchi'uc Silase. Te nacal ta Listra jun jch'unolajel la staic, Timoteo sbi. Ja' judío ants li sme'e, ja' jch'unolajel; yan li stote ja' grecia vinic. 2Li jch'unolajeletic ta Listra xchi'uc ta Iconioe lec sc'oplal yu'unic li Timoteoe. 3Li Pabloe tsc'an chic' batel xchi'in li Timoteoe. Jech laj yac'be yich' circuncisión ta scoj ti oy ep judioetic bu ta xbatique, xchi'uc sna'oj scotolic ti ja' grecia vinic li stote. 4C'alal ijelovic ta jujun lume, laj yalbeic jch'unolajeletic c'usi la xchapan li yajtacbolaltac Jesuse xchi'uc li jcholc'opetic ta Jerusalene, yu'un ac'o xch'unic ec. 5Jech itsatsub lec yo'nton li jujutsob jch'unolajeletique; i'ayin lec xch'unojel yo'ntonic, xchi'uc i'epajic ta jujun c'ac'al. 6Li Pablo xchi'uc xchi'iltaque ibatic ta scotol Frigia banamil xchi'uc ta Galacia banamil, yu'un ipajesatic yu'un Ch'ul Espíritu ti mu to me xbat xcholic sc'op Dios ta Asia banamile. 7C'alal ic'otic ta sts'aquil Misia banamile, ta ox xbatic ta Bitinia banamil. Pero ipajesatic yu'un li Ch'ul Espiritue. 8Jech te ijelovic ta Misia banamil; te ic'otic ta lum Troas. 9Li Pabloe ta ac'ubaltic i'ac'bat yil ta xch'ulel jun macedonia vinic. Laj yil te va'al ta xc'opanat: “Batic ta Macedonia banamil, bat coltauncutic”, x'utat. 10C'alal jech laj yile, la jchapan jbacutic sventa chibatcutic ta Macedonia banamil. Yu'un la jna'cutic ti jech la sc'an Dios te chbat jcholcutic li Lequil A'yej ta sventa Cajvaltique. 11Te li'ochcutic ta barco ta lum Troas; tuc' libatcutic ta Samotracia banamil, cacal ta nab. Ta yoc'omal te lic'otcutic ta lum Neápolis. 12Ts'acal libatcutic ta lum Filipos; ja' jun muc'ta lum te ta Macedonia banamil ti ja' xa slumalic c'otem li romaetique. Te lijoc'tsajcutic jayibuc c'ac'al. 13C'alal la sta sc'ac'alil ta xcux yo'ntonique, liloc'cutic batel ta pat lum. Libatcutic ta ti' uc'um, yu'un bat jq'uelcutic me te tsobol ta sc'opanic Dios ti bu ono'ox ta stsob sbaique. Te lichoticutic, te la jcholbecutic sc'op Dios li antsetic te la jtacutique. 14Oy jun ants laj ya'ay li c'usi laj calcutique, Lidia sbi; liquem tal ta lum Tiatira. Ja' yabtel ta xchon yax'elan poc'. Lec yich'oj ta muc' Dios. Ijambat yo'nton yu'un Cajvaltic, jech scotol yo'nton laj ya'ay c'usi laj yal li Pabloe. 15Jech te laj yich'ic vo' sjunulic ta na. Ts'acal jech laj yalbuncutic: —Me chach'unic ti ta melel jun co'nton la jch'un Cajvaltique, avocolicuc ochanic ta jna, li' xanaquiique —xi. La sc'anbuncutic vocol ti te ac'o comcuncutic ta snae. 16Ta yan c'ac'al libatcutic yan velta yo' bu ta stsob sbaic ta sc'opanel Diose. Te ital snupuncutic ta be jun tseb. Lec sna' xt'unulaj, xchi'uc lec sna' c'usitic ta xc'ot ta pasel, yu'un ochem pucuj ta yo'nton. Li yajvaltaque solel ep la spasic canal ta sventa ti lec sna' xt'unulaj li tsebe. 17Te la xchi'inuncutic batel jchi'uc li Pabloe; tsots i'avan, jech laj yal: —Li viniquetic li'i ja' yajtuneltac Muc'ul Dios ta vinajel. Ja' ta xalboxuc ava'yic c'u x'elan xu' chacolic —xi li tsebe. 18Ep c'ac'al jech la spas li tsebe, ja' yu'un chopol laj ya'ay li Pabloe. Ijoyij, jech laj yalbe li pucuje: —Ta jtacot loq'uel ta svu'el Jesucristo. Loc'an ta yo'nton li tsebe —xut. Jech ta ora iloc' li pucuje. 19Li yajvaltac tsebe laj yilic ti mu'yuc xa ta spasic o canal ta sventa li tsebe, ja' yu'un la stsaquic li Pablo xchi'uc Silase. La snitic batel ta stojol j'abteletic te yo' bu tstsob sbaic sventa ta xchapanvanique. 20C'alal c'ot yaq'uic ta stojol li j'abteletique, jech laj yalic: —Li judío viniquetic li'i ja' ta socbeic sjol cristianoetic li' ta jlumaltique. 21Oy yan c'usi ta xaq'uic ta chanel ti mu jechuc jtaleltic li vu'utique. Mu xu' ta jch'untic, mu xu' ta jpastic jech, yu'un vu'utic romautic —xiic. 22Jech iliquic scotol li cristianoetique; la scontrainic li Pablo xchi'uc Silase. Li j'abteletique la sloc'beic sc'u' li Pablo xchi'uc Silase; laj yalic mantal ti ac'o yich'ic majel ta te'e. 23C'alal laj yac'beic ep te'e, la stiq'uic ta chuquel. Laj yalbeic jchabichuquinab ti ac'o xchabi leque. 24C'alal laj yich' tsots mantal li jchabichuquinabe, la stic' ochel ta bats'i yutil chuquinab. La slats'be yacanic ta lats'ubte'. 25Ta o'lol ac'ubal la sc'opanic Dios li Pablo xchi'uc Silase, xchi'uc iq'uejinic ta sq'ueoj Dios. Te laj ya'yic li yan jchuqueletique. 26Jech ta ora no'ox ital tsots niquel. Inic c'alal ta snacleb li chuquinabe. Ta ora ijaman scotol li sti' chuquinabe; isolan loq'uel li cadenaetic ti chucbilic o li jchuqueletique. 27C'alal ijulov li jchabichuquinabe, laj yil ti jamajtic xa li ti' chuquinabe. Jech la sloq'ues yespada, ta xa'ox smil sba stuc, yu'un la snop ti jatovenic xa scotol li jchuqueletique. 28Tsots i'avan li Pabloe, jech laj yal: —¡Mu xamil aba, li' oyuncutic jcotolcutique! —xut. 29Li jchabichuquinabe la sc'an sc'oc'. I'och batel ta anil ta yut chuquinab. Xt'elt'un xa ta xi'el la spatan sba ta stojol li Pablo xchi'uc Silase. 30Ta ora la sloq'ues tal ta yut chuquinab, jech ijac'batic: —Viniquetic, ¿c'usi ta jpas ti xu' chicol oe? —xi. 31Itac'ovic: —Ch'uno li Cajvaltic Jesuse, jech chacol li vo'ote, xchi'uc jech ta xcolic scotol te ta sjunul ana —xutic. 32Te laj yalbeic sc'op Cajvaltic scotolic te ta sjunul sna. 33Li jchabichuquinabe te no'ox ta yac'ubalil la xpoxtabe ta ora li xtuch'emalique. Jech ta ora te i'ac'bat yich' vo' sjunulic ta na. 34Ts'acal laj yic' batel ta sna li Pablo xchi'uc Silase, laj yac'be sve'elic. Toj xcuxet no'ox yo'nton sjunulic ta na ta sventa ti laj xa xch'unic Diose. 35C'alal isacube, li j'abteletique la staquic batel jayibuc mayoletic, jech laj yalbeic batel: —Bat albo li jchabichuquinabe ac'o scolta batel li chib viniquetique —xutic. 36Ja' yu'un li jchabichuquinabe jech bat yalbe li Pabloe: —Li j'abteletique laj yalbun tal mantal ti xu' chajcoltaoxuc batele. Ja' yu'un xu' chabatic; junuc avo'ntonic batel —x'utatic. 37Pero li Pabloe jech laj yalbe li mayoletique: —Li j'abteletique ta stojol scotol cristianoetic laj yac'buncutic te'. Mu'yuc la xchapanuncutic ba'yuc; jech no'ox la stic'uncutic ta chuquel noxtoc. Li' ta orae tsc'an chisloq'uesuncutic ta mucul. Pero mu'yuc sc'oplal ta spasic jech, yu'un li vu'uncutique voq'uemuncutic ta yosilal Roma. Ja' lec ac'o tal sloq'uesuncutic stuquic —xut. 38Jech isutic batel li mayoletique, bat yalbeic j'abteletic c'usi laj yal li Pabloe. C'alal laj ya'yic ti te voq'uemic ta yosilal Romae, toj xi'el ic'otic. 39Jech italic li j'abteletique, tal slequilc'opanic li Pablo xchi'uc Silase. La sloq'uesic ta chuquel; la sc'anbeic vocol ti ja' lec ac'o loq'uicuc batel ta lume. 40C'alal iloq'uic ta chuquele, te ibatic ta sna li Lidiae. Te ech' stsatsubtasbeic yo'nton li jch'unolajeletique, jech iloq'uic batel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\