Hechos 2

1C'alal ista yorail q'uin Pentecostese, te jmoj tsobol scotolic ta jun na ti jayib xch'unojique. 2Ta ora no'ox laj ya'yic oy c'usi tsots ibac' ta vinajel. Tsots xvo'et jech chac c'u cha'al tsatsal ic'. Tsots ibac' ta sjunul na ti bu chotolique. 3Laj yilic oy c'usi iyal tal; xco'laj xchi'uc yat c'oc'. Te ivul spuc sba ta sbaic jujunic. 4Jech scotolic inoj ta yo'ntonic li Ch'ul Espiritue, jech lic c'opojicuc ta yantic c'opetic, ja' ti c'usi c'opal i'ac'bat yalic yu'un Ch'ul Espiritue. 5Oy te nacalic ta Jerusalén ep judioetic ti scotol yo'nton yich'ojic ta muc' Dios, ti spucoj to'ox sbaic ta buticuc no'ox banamilale. 6C'alal laj ya'yic c'usi ibaq'ue, la stsob sba scotol li epal cristianoetic te oyique. Toj labal laj ya'yic, yu'un laj ya'yic ti laj yich'ic c'opanel ta sc'op stuquic ta jujuchopique. 7Toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. Jech laj yalbe sbaic: —¿Me mu ja'uc galilea viniquetic scotol ti li' ta xc'opojique? 8¿C'u yu'un ti ta xca'itic ta sc'opanutic ta jc'op jtuctic ta jujuchop bu voq'uemutique? 9Yu'un oy liquemutic tal ta Partia banamil, ta Media banamil, ta Elam banamil, xchi'uc oy te liquemutic tal ta Mesopotamia banamil, xchi'uc li' ta Judea banamil, xchi'uc ta Capadocia banamil, ta Ponto banamil, ta Asia banamil, 10ta Frigia banamil, ta Panfilia banamil, ta Egipto banamil, xchi'uc ta Libia banamil ta jelovel lum Cirene. Oy liquemic tal ta Roma 11c'alal ta israeletic, xchi'uc li boch'otic co'ol xch'unojic xchi'uc israeletique. Jech noxtoc oy boch'o liquemic tal ta Creta banamil, ta Arábia banamil. Pero jcotoltic ta xca'itic ta jc'optic li c'usitic toj labal sba tspas li Diose —xiic. 12Jech solel ich'ay yo'ntonic; ep ilo'ilaj yo'ntonic. Jech laj yalbe sbaic: —¿C'usi smelol le'e? —xut sbaic. 13Oy yantic ja' no'ox ilabanvanic, jech laj yalic: —Yu'un q'uixnajemic ta pox —xiic. 14Ja' yu'un li Pedroe lic sva'an sbaic xchi'uc li buluchib xchi'iltaque; tsots lic c'opojuc, jech laj yal: “Judioetic xchi'uc acotolic vo'oxuc ti li' nacaloxuc ta Jerusalene, a'yo ava'yic, tuc'ulanic lec c'usi ta xcal. 15Mu'yuc chiyacubcutic jech chac c'u cha'al chavalique, yu'un ja' to ista baluneb ora sob. 16Li c'usi ic'ot ta pasel li'i, ja' ic'ot o c'usi laj yal li j'alc'op Joel ta vo'onee. Jech laj yal: 17‘Jech chal li Diose: C'alal po'ot xa slajebal c'ac'ale, ta xcac' Espíritu cu'un ta stojol scotol cristianoetic. Jech li querem, tsebetic avu'unique chlic c'opojicuc ta jventa. Li sva'lej aqueremique oy c'usi ta xcac'be yil ta xch'ulelic. Li moletic avu'unique oy c'usi ta xcac'be yil ta xvayechic. 18Ta sc'ac'alil le'e ta xcac'be Espíritu cu'un li jmozotac, li jquiarataque. Ta to xlic c'opojicuc ta jventa. 19Ta xcac' ta ilel muc'tic sq'uelubiltac ta vinajel, ta xcac' tsots senyailtac ta banamil; ja' ch'ich' xchi'uc c'oc', xchi'uc epal ch'ayil. 20Ta x'ic'ub li c'ac'ale; ta stsajub li ue. Le'e muc to ja'uc sc'ac'alil li Cajvaltic ti toj muc' sc'oplal, toj tsots sc'oplale. 21Scotol li boch'o tsc'anbicun vocole ja' chcolic, xi li Diose', xi li Joele. 22“Jchi'iltac israeletic, a'yo ava'yic c'usi ta xcal. Li Jesús liquem tal ta Nazarete, laj avilic lec ti ja' jun vinic t'ujbil yu'un Dios ta melele, yu'un la spas tsots sq'uelubil, tsots senyail xchi'uc c'usi labalic sba ta jtojoltic ta sventa li Diose. Lec xana'ic ti ja' jeche. 23Pero i'ac'at ta c'abal jech chac c'u cha'al chapanbil, nopbil ono'ox yu'un Diose. Vo'oxuc laj atsaquic, laj avaq'uic ta joc'anel ta cruz; laj avaq'uic ta milel ta sc'ob li boch'otic mu'yuc yich'ojic ta muc' Diose. 24Pero icha'cuxesat yu'un Dios, jech icol o loq'uel ta sventa lajel, yu'un mu xu' ti tsalbil chcom yu'un li lajele. 25Yu'un li Davide jech ono'ox laj yal ta sventa li Jesuse: ‘Laj quil ti scotol ora te oy ta jtojol li Diose. Te oy o ta jbats'ic'ob, jech mu'yuc bu xtal xbat no'ox co'nton. 26Ja' yu'un toj xcuxet no'ox co'nton; xitse'in no'ox chic'opoj jchi'uc li quee. Jun yo'nton chcux li jbec'tale. 27Yu'un muc teuc chacomtsanun o ta muquinal; mu'yuc chavac'be yil c'u x'elan c'a'el li Ach'ulnich'one. 28Laj xa avac'bun quil sbelal cuxlejal; toj bats'i xcuxet no'ox co'nton ti li' oyot o ta jtojole’, xi li Davide. 29“Jchi'iltac, jamal chacalboxuc ava'yic ti mu ja'uc sc'oplal stuc laj yal li jmuc'ta moltotic Davide, yu'un li stuque icham, imucat. Li smuquinale li' oy o ta jtojoltic ta ora. 30Yu'un li Davide ja' j'alc'op yu'un Dios. Sna'oj ti albil ono'ox ta jamal yu'un Dios ti jun smomnich'on ta xlic chotluc ta xchotleb sventa ajvalilale. 31Ta nom to laj yil batel ya'yel, ja' yu'un laj yalbe sc'oplal ti ta xcha'cuxi li Cristoe, ti mu'yuc ta xcom o ta muquinale, ti mu'yuc chotquin c'u x'elan c'a'ele. 32Le'e ja' sc'oplal li Jesús ti icha'cuxesat yu'un Diose; vu'uncutic laj quilcutic jcotolcutic. 33Jech noxtoc i'ic'at muyel ta vinajel te ta sbats'ic'ob Dios. Jech i'ac'bat yu'un Jtotic Dios li Ch'ul Espíritu ti yaloj ono'ox ta xaq'ue, ja' ti laj avilic laj yac' yalel tal li'i. Jech laj xa avilic, laj xa ava'yic. 34Yu'un li Davide muc ja'uc ti imuy batel ta vinajele, pero ja' David ti jech laj yale: ‘Li Diose jech laj yalbe li Cajvale: Chotlan ta jbats'ic'ob, 35ja' to me laj cac'bot atec'ubin li avajcontrataque’, xut, xi li Davide. 36“Ja' yu'un acotolic ta sjunul slumal Israel, tsc'an chana'ic ta melel: li Jesús ti laj amilic ta cruze Dios laj yac' c'otuc ta Cajvaltic xchi'uc ta Jcoltavanej”, xi li Pedroe. 37C'alal laj ya'yic c'usi laj yal li Pedroe, tsots laj yat yo'nton yu'un smulic. Jech la sjac'beic li Pedroe xchi'uc li yantic yajtacbolaltac Jesuse: —Jchi'iltac, ¿c'usi tsc'an ta jpascutic? —xiic. 38Li Pedroe jech laj yalbe: —Suteso avo'ntonic, ich'ic vo' ta jujunoxuc ta sbi Jesucristo, jech chaspasboxuc perdón yu'un amulic. Jech chavich'ic li amotonique, ja' li Ch'ul Espiritue. 39Yu'un ja' ta aventaic ec li c'usi albil ono'ox sc'oplal chtale, xchi'uc ja' ta sventa anich'nabic, xchi'uc ja' sventa li boch'otic nom to oyic ti jayib ch-ic'atic yu'un Diose —xi li Pedroe. 40Oy to ep c'usi yan laj yal li Pedroe. Jamal laj yalbe c'usi tsc'an ac'o spasic, jech laj yalbe: —Voc'o me abaic ta stojol li cristianoetic ti toj chopolique —xi. 41Li boch'otic la xch'unic c'usi laj yal Pedroe laj yich'ic vo'. Ta sc'ac'alil le'e i'epajic o li jch'unolajeletique; ja' oxmil (3,000) la xch'unic ta jun no'ox c'ac'al. 42J'ech'el la xch'unic o ti c'u x'elan ichanubtasatic yu'un yajtacbolaltac Jesuse. Lec co'ol yo'ntonic, co'ol la svoq'uic pan, xchi'uc co'ol yo'ntonic la sc'opanic Dios. 43Scotolic la sna'ic ti te oy Dios ta stojolique, toj labal sba laj ya'yic, yu'un ep sq'uelubil stsatsal Dios i'ac'bat spasic li yajtacbolaltac Jesuse. 44Li boch'otic la xch'unique co'ol yo'ntonic, co'ol yu'unic scotol li c'usitic oy yu'unique. 45La xchonic li c'usitic oy yu'unique xchi'uc li yosilique. Co'ol la svoc'be sbaic li stojole; laj yac'be sbaic li c'usitic sc'an yu'unic jujunique. 46Bats'i co'ol yo'ntonic la stsob sbaic ta ch'ulna ta Jerusalén. La svoq'uic pan ta naetic; co'ol ive'ic. Xcuxet no'ox yo'ntonic, xchi'uc lec chil sba scotolic. 47Laj yalic slequilal Dios. Lec i'ilatic yu'un scotol cristianoetic. Ta jujun c'ac'al i'epajesatic yu'un Cajvaltic, yu'un laj yic' tal li boch'otic sc'oplal chcolique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\