Hechos 20

1C'alal ilaj yo'ntonic ta vochlajetel li cristianoetique, li Pabloe laj yic' li jch'unolajeletique; laj yalbe comel c'usi lec ta pasel. La sc'opan comel; iloc' batel, ibat ta Macedonia banamil. 2Te ech' sq'uel scotol li jch'unolajeletic ta jujun lume. Ep la xchi'in ta lo'il; la stsatsubtasbe lec comel yo'ntonic. Ts'acal ibat ta Grecia banamil. 3Oxib u te ijoc'tsaj. C'alal ta xa'ox stsac batel barco yu'un tsut batel ta Siria banamile, ja' to laj ya'ay ti chapal xa chich' tsaquel yu'un xchi'iltac ta judioale, jech la snop ti chjelov batel yan velta ta Macedonia banamile. 4Ja' la xchi'in batel Sópater liquem ta Berea xnich'on Pirro, xchi'uc Aristarco, xchi'uc Segundo liquemic ta Tesalónica. La xchi'in batel noxtoc li Gayo liquem ta lum Derbee, xchi'uc Timoteo, xchi'uc Tíquico, xchi'uc Trófimo liquemic ta Asia banamil. 5Le'e ijelovic batel; te c'ot smalauncutic ta Troas. 6C'alal ilaj c'op li q'uin sventa pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute, la jtsaccutic batel barco ta Filipos. Ta yo'obal to c'ac'al te c'ot jtacutic ta lum Troas li yantique. Te lijoc'tsajcutic vucub c'ac'al. 7Ta sliquebal xemuna, ja' li domingoe, la jtsob jbacutic xchi'uc jch'unolajeletic sventa ta jvoc'cutic pan. Li Pabloe ichanubtasvan c'alal to ta o'lol ac'ubal, yu'un ta yoc'omal xa ta xbat. 8Yo' bu jtsoboj jbacutic ta toyol ta yoxcojal jolnae ep candiletic te stsanojic. 9Te oy jun jilum querem, Eutíco sbi, te chotol ta ventana. Ta sventa ti jal ilo'ilaj li Pabloe, jech ital svayel li quereme. Ta sventa ti pim ibat li svayele, jech ipitc'uj yalel ta yoxcojal jolna. Chamen xa la spetic liquel. 10Iyal batel li Pabloe; la spatan sba ta sba yac'ol li quereme, la smey, jech laj yal: —Mu xavat avo'ntonic, icha'cuxi xa li quereme —xi. 11Imuy batel yan velta li Pabloe. La svoc' li pane; la jve'cutic jcotolcutic. Li Pabloe te to ichanubtasvan c'alal to isacub osil. C'alal isacube, liloc'cutic batel. 12Cuxul xa laj yiq'uic batel li quereme; xcuxet no'ox yo'nton scotolic. 13Li vu'uncutique li'ochcutic batel ta barco; libatcutic ta lum Asón. Yu'un sc'oplal ja' te chc'ot jtacutic li Pabloe, yu'un li stuque la snop ti ta yacan chbate. 14C'alal la jta jbacutic ta Asone, laj quic'cutic ochel ta barco; libatcutic ta lum Mitilene. 15Te la jtsacutic batel yan barco noxtoc; ta yoc'omal lic'otcutic ta stuq'uil Quío banamil. Ta yoc'omal liloc'cutic batel noxtoc. Te lijelovcutic ta Samos banamil; te lic'otcutic ta lum Trogilio. Ta yoc'omal to lic'otcutic ta lum Mileto. 16Ti jech la jpascutique, yu'un jech mu persauc te chjelov ta lum Éfeso li Pabloe yu'un naca me te ijoc'tsaj ta Asia banamil. Yu'un tsc'an ta xc'ot ta ora ta Jerusalén ti me xu' yu'une, yu'un tsc'an te oy ta yorail q'uin Pentecostés. 17C'alal te oy ta lum Mileto li Pabloe, la stac ta iq'uel li jcholc'opetic yu'un jtsob jch'unolajeletic te ta lum Efesoe. 18C'alal ivulique, jech laj yalbe: “Vo'oxuque xana'ic c'u x'elan la jpas ti c'alal sba velta lic'ot ta atojolic ta Asia banamile, jech la jpas o scotol ora. 19Solel biq'uit laj cac' jba c'alal litun yu'un li Cajvaltique. Ep iloc' ya'lel jsat; ep laj quich' vocol ta sventa ti la xchapanic ti tsc'an chismilicun li jchi'iltac ta judioale. 20Yu'un mu'yuc la jcomtsan yalel li c'usi lec jtunel avu'unique. Jamal laj calboxuc ava'yic ta stojol cristianoetic xchi'uc ta naetic. 21Laj calbe ya'yic judioetic xchi'uc yanlum cristianoetic ti ac'o sutes yo'ntonic ta stojol Diose, xchi'uc ti ac'o xch'unic li Jesucristoe. 22Li' ta orae sujbil co'nton chca'ay ti chibat ta Jerusalene. Mu jna' c'usi chipasbat te. 23Ja' no'ox jna'oj c'usi yac'ojbun jna' Ch'ul Espíritu. Ta jujun lum ti bu lijelov tale, yac'ojbun jna' ti te xa smalaojun chuquel xchi'uc ep vocole. 24Pero le'e mu xcac' ta co'nton. Ma'uc tsots sc'oplal chca'ay ti cuxulune. Ja' no'ox venta me jun co'nton o chcuch cu'un li anil jbats'ile, xchi'uc me ivu' cu'un li cabtel yac'ojbun Cajvaltic Jesuse, ja' ti ta jchol li Lequil A'yeje, ja' ti ep chc'anvan li Diose. 25“Li' ta orae ta jna' ti mu'yuc xa chavilbicun jsat yan velta acotolic, vo'oxuc ti la jcholboxuc ava'yic ti chventainvan li Diose. 26Ja' yu'un jamal chacalboxuc ava'yic, li' ta orae mu'yuc chcom ta cac'ol me oy boch'o ch'ayel chbate. 27Yu'un jamal laj cal scotol c'usi oy ta yo'nton li Diose. Mu'yuc bu la jmuc ta co'nton. 28Ja' yu'un chabio me aba atuquic. Chabiic noxtoc li chijetique yu'un ja' avabtel la'ac'batic yu'un Ch'ul Espíritu ti c'alal lacomic ta jq'uelvanej yu'un jcholc'opetique. Jech sc'an chaq'uelic lec, yu'un li steclumal Cajvaltique smanojan ta xch'ich'al. 29Yu'un c'alal batemun xa'oxe, jna'oj ti chtal jti'val oq'uiletic ta atojolique, chtal smil li chijetique. 30Oy te no'ox ta xloc' ta atojolic li boch'otic toj chopol c'usi chalic sventa tslo'laic batel li jch'unolajeletique. 31Ja' yu'un viq'uiluc me asatic. Mu me xch'ay ta avo'ntonic ti oxib jabil ta c'ac'al ta ac'ubal laj calboxuc ava'yic c'usi lec ta pasel li jujunoxuque; ep la coc'taoxuc. 32“Ja' yu'un, jchi'iltac, chacac'oxuc comel ta sc'ob li Diose. Xchi'uc j'ech'el ch'unbeic o li sc'op ti chijyalbutic ti ep slequil yo'nton ta jtojoltique. Yu'un oy ep stsatsal, jech chach'iic o ta stojol li Diose, jech co'ol oy c'usi lec chavich' achi'uquic li yantic ti voc'bilic xa yu'un Diose. 33Li vu'une mu'yuc boch'o la jc'upinbe staq'uin. Mu'yuc boch'o la jc'upinbe sc'u' spoc'. 34Vo'oxuc xana'ic lec ti ta jc'ob jtuc li'abtej c'alal la jsa' c'usitic itun cu'uncutic jchi'uc li boch'otic la xchi'inune. 35Laj cac'boxuc lec avilic ti tsc'an chij'abtejutique, yu'un jech xu' ta jcoltatic li boch'otic abul sbaique. Na'ic me ti jech laj yal comel li Cajvaltic Jesuse: ‘Ja' toj ech'em xcuxet yo'nton li boch'o ta xaq'ue; ja' mu sta jech li boch'o ta xich'e’, xi”, xi li Pabloe. 36C'alal laj yal jeche, la squejan sba scotolic; la sc'opanbe Dios ta stojolic. 37Jech iliquic ta oq'uel scotolic; la smeyic li Pabloe, la sts'uts'ic. 38Bats'i ep laj yat yo'ntonic ta sventa ti i'albatic ti mu'yuc xa ta xilbeic sat yan veltae. Jech la xchi'inic batel c'alal ta ti'nab yo' bu oy li barcoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\