Hechos 21

1C'alal la jvoc' jbacutique, li'ochcutic ta barco. Libatcutic ta stuq'uil Cos banamil. Ta yoc'omal lic'otcutic ta Rodas banamil. Ts'acal libatcutic ta lum Pátara. 2Te la jtacutic yan barco chbat ta Fenicia banamil. Jech te li'ochcutic batel. 3Te lijelovcutic ta xocon Chipre banamil; ta stuq'uil ts'etc'ob icom cu'uncutic li Chipre banamile. Te libatcutic ta Siria banamil; te lic'otcutic ta lum Tiro. Te liloc'cutic ta barco, yu'un te la scomtsan yicats li barcoe. 4Oy jch'unolajeletic te la jtacutic, jech te licomcutic vucub c'ac'al. Li jch'unolajeletique ac'bil xa sna'ic yu'un Ch'ul Espíritu ti mu me xbat ta Jerusalén li Pabloe. 5C'alal its'aqui li vucub c'ac'ale, liloc'cutic batel. Li jch'unolajeletique la xchi'inuncutic batel xchi'uc yajnil xnich'nabic c'alal to ta ti' lum. Jech te la jquejan jbacutic ta ti' nab; la jc'opancutic Dios. 6C'alal la jc'opancutic comel li jch'unolajeletique, li'ochcutic batel ta barco. Yan li stuquique isutic batel ta snaic. 7Jech liloc'cutic batel ta lum Tiro; libatcutic ta barco. Te lic'otcutic ta lum Tolemáida. Te c'ot jc'opancutic li jch'unolajeletique; jun c'ac'al te la jchi'incutic. 8Ta yoc'omal liloc'cutic batel te lic'otcutic ta lum Cesarea. Te li'ochcutic ta sna Felipe ti ja' yabtel spuquel Lequil A'yeje, ja' li xchi'ilic to'ox li vucub it'ujatique. 9Oy chanib stseb li Felipee, mu'yuc to malijemic; ja' j'alc'opetic yu'un Dios ec. 10C'alal te oyuncutic ep c'ac'ale, te ic'ot jun j'alc'op, Agábo sbi. Te ilic tal ta Judea banamil. 11Te ic'ot sc'opanuncutic. I'ich'bat xchuc li Pabloe; lic xchuc yoc sc'ob stuc. Jech laj yal: —Li Ch'ul Espiritue laj yalbun ti ja' jech ta xc'ot yich' chuquel yu'un judioetic te ta Jerusalén li yajval chuquil li'i. Ta x'ac'at ta sc'ob yanlum cristianoetic ti mu xotquinic Diose —xi li Agaboe. 12C'alal laj ca'icutic jeche, la jc'anbecutic vocol jcotolcutic xchi'uc jch'unolajeletic ta Cesarea ti mu me xbat ta Jerusalene. 13Li Pabloe jech laj yal: —¿C'u yu'un chavoc'taicun? ¿C'u yu'un chavaq'uic cat co'nton? Li vu'une xu' te chichucat; xu' te chicham ta Jerusalén ta scoj li Cajvaltic Jesuse —xi. 14C'alal laj quilcutic ti muc xu' cu'untic spajesele, jech te laj co'ntoncutic ta yalbel. —Lec oy, ja' ac'o c'otuc ta pasel c'usi tsc'an stuc li Cajvaltique —xcutcutic. 15Jech te lic jchapan jbacutic; libatcutic ta Jerusalén. 16La xchi'inuncutic batel jayibuc li jch'unolajeletic te ta Cesareae. Oy jun jch'unolajel, Nasón sbi, te voq'uem ta Chipre banamil; vo'one xa xch'unoj Cajvaltic. Sc'oplal ja' te chic'otcutic ta sna c'alal me lic'otcutic ta Jerusalene. 17C'alal lic'otcutic ta Jerusalene, xcuxet no'ox yo'nton iloc' snupuncutic ta be li jch'unolajeletique. 18Ta yoc'omal bat jchi'incutic li Pabloe, yu'un bat jc'opancutic li Santiagoe. Te tsobol scotolic xchi'uc jcholc'opetic c'ot jtacutic. 19Li Pabloe lic sc'opan, xchi'uc xquechet lic yalbe ta jujuchop scotol c'usi la spas Dios ta stojol yanlum cristianoetic ti c'alal i'abteje. 20C'alal laj ya'yique, laj yalbeic slequilal Dios. Jech laj yalbeic: —Quermano, li'i aviloj ti bats'i ep xa jchi'iltactic la xch'unic Cajvaltique. Pero scotolic tsots to sc'oplal cha'yic li smantaltac Dios laj yal comel Moisese. 21Ya'yojic ac'oplal ti mu'yuc la lec chachanubtas li jchi'iltactic ta judioal te nacalic ta yosilal yanlum cristianoetic ti mu xotquinic Diose. Ta la xavalbe ti mu persauc ta xch'unic c'usi laj yal comel li Moisese, xchi'uc ti mu persauc ta xac'beic yich' circuncisión xnich'nabique, xchi'uc ti mu persauc ta spasic jech chac c'u cha'al jtaleltic ono'oxe. 22¿C'usi ta jpastic? Yu'un ta persa ono'ox ta xa'yic jchi'iltactic ti talemot xae. 23Ja' lec paso li c'usi ta xcalcutique. Oy chanib jchi'iltic li'i, yalojic ta stojol Dios ti oy c'usi sc'oplal tspasique. 24Ja' xachi'in batel ta ch'ulna, bat ac'o abaic ta lecubtasel achi'uc. Vo'ot xatojbe li c'usi chaq'uic ta smoton Dios jujunique, xchi'uc li stojol sventa chac' ta loq'uel sjolique. Jech tsna'ic o scotol jchi'iltactic ti mu meleluc c'usi albil ta aventae, xchi'uc jech chilic ti chach'un c'usi chal li smantaltac Diose. 25Li yanlum cristianoetic ti xch'unojic xa Cajvaltique, calojbetic xa batel ta vun ti mu me sti'ic li smoton loc'ometic ti cuybilic ta diose, ti mu me sti'ic ch'ich'e, ti mu me sti'ic c'usi mich'bil ta snuc' chchame, xchi'uc ti mu me xmulivajique —xutic li Pabloe. 26Ja' yu'un li Pabloe ta yoc'omal laj yic' batel li chanibique; laj yac' sbaic ta lecubtasel ta ch'ulna. Li Pabloe laj yalbe ya'yic bu ora tsts'aqui yu'unic ti chac' sbaic ta lecubtasele, yu'un jech xu' ta xac'beic smoton Dios jujunic. 27C'alal jutuc xa'ox sc'an sts'aqui yu'unic li vucub c'ac'ale, oy jayibuc judioetic liquemic tal ta Asia banamil laj yilic ti te oy ta ch'ulna li Pabloe. Jech lic socbeic sjol li epal cristianoetic te oyique; lic stsaquic li Pabloe. 28Tsots i'avanic: “¡Jchi'iltac, israeletic, la' coltauncutic! Li vinic li'i ja' ti chanov ta buyuc no'oxe, ti chopol c'u x'elan chchanubtas li cristianoetique, yu'un ta scontrain li jlumaltique, xchi'uc li mantaletic cu'untique, xchi'uc li ch'ulna li'i. Jech noxtoc, li' ta orae laj xa yic' ochel ta ch'ulna li yanlum cristianoetique; solel laj xa sbolibtas o li ch'ul banamil li'i”, xiic. 29Yu'un laj yilic ti oy la xchi'in sbaic ta xanubal te ta Jerusalén xchi'uc Trófimo li Pabloe. Li Trofimoe ja' te liquem tal ta Éfeso. Jech la snopic ti laj yic' ochel ta ch'ulnae. 30Jech isoc sjol scotol li cristianoetic te ta lume. La stsob sbaic tal scotolic; la stsaquic li Pabloe. La xjochic loq'uel ta pat coralton yu'un ch'ulna; ta ora la smaquic li ti'coraltone. 31Tsc'an ox ta smilic li Pabloe, pero oy boch'o bat yalbe ta ora mero banquilal soldado ti liquemic xa ta vochlajetel scotol li cristianoetic te ta lume. 32Jech ta ora laj yic' batel ep yajsoldadotac xchi'uc jayibuc banquilal yu'un vo'vinic (100) soldadoetic. Ibatic ta anil yo' bu oyic li cristianoetique. C'alal laj yilic ti te chbat xchi'uc yajsoldadotac li mero banquilal soldadoe, mu'yuc xa la smajic li Pabloe. 33C'alal ic'ot li mero banquilal soldadoe, la stsac li Pabloe. Laj yal mantal ti ac'o yich' chuquel ta cha'lic cadenae. Te la sjac' c'usi sbi xchi'uc c'usi smul li Pabloe. 34Li cristianoetique i'avanic, pero yantic o c'usi laj yalic jujunic. Jech muc xa'ibe smelol li mero banquilal soldadoe, yu'un solel xvochlajetic no'ox. Jech laj yalbe soldadoetic ti ac'o yiq'uic batel ta snail soldadoetic li Pabloe. 35C'alal ic'otic ta tec'ubal sventa ta xmuyic batel ta snail li soldadoetique, ta ora la xchechic muyel li Pabloe yu'un toj ech'em ta x'uts'intaat yu'un li cristianoetique. 36Li cristianoetic te nabalic tale, tsots i'avanic: “¡Ac'o chamuc!”, xiic. 37C'alal ta xa'ox xotesic Pablo ta snail li soldadoetique, li Pabloe jech laj yalbe li mero banquilal soldadoe: —¿Me xu' ta jc'opanot cha'oxbeluc? —xut. Itac'ov: —Aa, ¿me xana' griego c'op? 38¿Me mu vo'ocot li egipto vinicot ti ach' to no'ox laj aliques c'ope, ti laj avic' batel ta xocol banamil chanmil (4,000) jmilvanejetique? —xut. 39Itac'ov li Pabloe: —Vu'une judío vinicun. Te voq'uemun ta muc'ta lum Tarso te ta Cilicia banamil ti lec ich'bil ta muq'ue. Avocoluc ac'bun jc'opan li jchi'iltaque —xut. 40Jech i'ac'bat sc'opan li xchi'iltaque; iva'i te ta scojolcojol tec'ubal. La spas sc'ob ti ac'o ch'an xiicuque. C'alal ch'an xa xiique, lic c'opojuc ta hebreo c'op.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\