Hechos 24

1C'alal i'ech' xa'ox vo'ob c'ac'ale, ja'o ic'ot ta Cesarea li banquilal pale Ananiase, xchi'uc jayibuc moletic, xchi'uc jun jlo'il yu'unic, Tértulo sbi. Te ic'otic ta stojol li ajvalile yu'un ta stic'beic smul li Pabloe. 2- 3C'alal i'ic'at loq'uel li Pabloe, li Tertuloe lic stic'be smul, jech laj yal: —Ajvalil Felics. Bats'i colaval ti vo'ot ta aventa xcuxet yo'ntonic, ti mu'yuc xa c'op, ti ilecub ta sventa abijil li banamil li'i. Laj xa staic scotol ta aventa, ja' yu'un chacalbotcutic: bats'i colaval ta jyalel. 4Pero mu jc'an jal ta jch'aybot ac'ac'al. Ja' no'ox ta jc'anbot vocol ti ac'o ava'ibun jliqueluc jc'opcutic ta slequil avo'ntone. 5Yu'un li vinic li'i, ivinaj xa lec ti ja' chac' ta ch'amel sc'a'al chamele, ti ja' ta socbe sjol li xchi'iltac ta buticuc no'ox nacajtic ta scotol banamile. Ja' banquilal yu'unic scotol li boch'otic xch'unojbeic sc'op li jun vinic liquem tal ta Nazarete. 6Tsc'an ox ta soquesbe sc'oplal noxtoc li ch'ulnae, ja' yu'un itsacat yu'un li xchi'iltaque. 8Xu' chajac'be ava'ay c'usi smul la stic'beic li vinic li'i; te chava'ay ti ja' melel scotol li c'usi laj calbote —xi li Tertuloe. 9Li judioetic te oyique laj yalic ti ja' melel scotol c'usi laj yal li Tertuloe. 10Li ajvalile la spasbe senyail ta sc'ob li Pabloe yu'un ac'o c'opojuc, jech lic c'opojuc: —Ajvalil, ta jna' ti ep xa jabil ochemot ta ajvalilal li'i, jech tsots co'nton ta xcalbot ava'ay ti mu'yuc jmule. 11Mu to tsta lajchab c'ac'al jc'otel ta Jerusalén ta sventa bat quich' ta muc' Dios te ta ch'ulna. Xu' chajac' ava'ay ti ja' melel li c'usi chcale. 12Mu'yuc boch'o ta jliques c'op jchi'uc ti c'alal la staicune. Mu'yuc bu ta jsocbe sjol cristianoetic, me ta ch'ulna cu'uncutic, o me ta nail tsobobbailetic, me ta jlumalcutic, mu'yuc c'usi chopol la jpas. 13Mu xu' yu'unic chalic ti ja' melel li jmul yu'unique, yu'un mu'yuc bu jech jpasoj. 14Ta melel ta xcalbot ava'ay ta jamal ti vu'un chitun yu'un li Dios yu'un jmoltot jyame'cutic ta vo'onee. Ja' jts'aclinoj batel li Lequil Be ti tscuyic ta chopole. Ta jch'un jech chac c'u cha'al chal li smantaltac Diose xchi'uc li c'usitic ts'ibabil yu'un yaj'alc'optac Dios ta vo'onee. 15Jch'unoj ti ta xcha'cuxes animaetic li Diose, jech jun co'nton ta jmala, jech chac c'u cha'al xch'unojic ec li jchi'iltac li'i. Jch'unojcutic ti ta xcha'cuxiic li boch'otic lequique xchi'uc li boch'otic chopolique. 16Ja' yu'un tsots sc'oplal chca'ay ti mu me jta jmul ta stojol li Diose xchi'uc ta stojol li cristianoetique. 17“I'ech' jayibuc jabil, ts'acal lisut batel ta jlumalcutic ta Jerusalén, yu'un bat cac' matanal ta sventa jchi'iltac, xchi'uc bat cac' smoton Dios. 18C'alal ja'o jech ta jpase, te c'ot staicun jayibuc jchi'iltac ta judioal liquemic ta Asia banamil. Lecubtasbilun xa'ox ta ch'ulna la staicun. Mu'yuc boch'o ep te jchi'uc; mu'yuc ta jliques c'op c'ot staicun. 19Ja' yu'un ja' ac'o tal yalic ta atojol li c'usi jmule, li c'usi chopol ta jpas laj yilique. 20Xu' noxtoc me ja' chalic li jchi'iltac li'i, ac'o yalic c'usi jmul la stabicun ti c'alal lic'ot ta stojol scotol li jchapanvanejetic ta ch'ulna cu'uncutique. 21O me ja' van jmul yu'unic, yu'un oy tsots lic'opoj ta stojolic, jech laj calbeic: ‘Ta sventa ti jch'unoj ti ta xcha'cuxi animaetique, ja' yu'un ti li' oyun ta chapanel avu'unique’, xcutic —xi li Pabloe. 22C'alal laj ya'ay jech li Felicse, te quechel la scomtsan, yu'un ya'yoj xa ono'ox lec c'u x'elan sc'oplal li Tuq'uil Bee. Ja' yu'un jech laj yal: —Li ava'yejique ja' to ta jchapantic c'alal me ital li mero banquilal soldadoe, ja' li Lisiase —xi. 23Laj yalbe banquilal soldado ti ac'o xchabi lec li Pabloe, xchi'uc ti ac'o scolta jutuque, xchi'uc ti mu me spajes me chtal q'uelatuc yu'un xchi'iltac, o me chtal mac'linatuque. 24C'alal i'ech' jayibuc c'ac'ale, ital yan velta li Felicse; ital xchi'uc yajnil, Drusila sbi, ja' judío ants. Laj yic' loq'uel li Pabloe, yu'un tsc'an cha'ibe smelol c'u x'elan ta ch'unel li Jesucristoe. 25C'alal i'albat yu'un Pablo ti tsc'an Dios tuc' co'ntontique, ti tsc'an ja' ac'o jtsaltic li c'usi tsc'an co'ntontique, xchi'uc ti oy chapanel yu'un Dios ta slajebal c'ac'ale, toj xi'el ic'ot li Felicse, jech laj yal: —Xu' xa chbat ochan yan velta. C'alal me xocolune, te chaquic'ot noxtoc —xut. 26Li Felicse la smala me ch-ac'bat taq'uin yu'un li Pabloe, yu'un jech xu' ta scolta batel. Ja' yu'un ep ta velta laj yic' sventa chlo'ilajic xchi'uc. 27Pero c'alal ijelov chib jabile, iloc' ta yabtel li Felicse, ja' i'och ta xq'uexol Porcio Festo. Li Felicse tsc'an ti lec ch-ilat yu'un li judioetique jech te tiq'uil ta chuquel la scomtsan li Pabloe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\