Hechos 25

1C'alal c'ot stsac yabtel ta Cesarea li Festoe, oxib no'ox c'ac'al te ijoc'tsaj, yu'un ibat ta Jerusalén. 2Li banquilal paleetique xchi'uc li boch'otic lec ich'bilic ta muc' yu'un judioetique, bat sc'opanic li Festoe; bat stic'beic smul li Pabloe. 3Tsots la svocoltaic ti ac'o yic' tal ta Jerusalén li Pabloe, yu'un xchapanojic xa ti ta smilic ta bee. 4Pero li Festoe laj yal ti te xa chucul ta Cesarea li Pabloe, xchi'uc ti mu'yuc chjalij te ta Jerusalene, ti ta sut batel ta ora ta Cesareae. 5Jech laj yalbe: —Ti jayiboxuc oy avabtelique co'ol xijbat ta Cesarea. Me yu'un oy c'usi chopol spasoj li achi'ilique, xu' te chc'ot avalic —xut. 6Li Festoe ja' no'ox vaxquib, o lajuneb c'ac'al te ijoc'tsaj ta Jerusalén, yu'un isut batel ta Cesarea. Ta yoc'omal ichoti ta xchotleb sventa ta xchapanvan. La stac batel boch'o bat sloq'ues tal ta chuquel li Pabloe. 7C'alal ic'ot li Pabloe, tal sjoyibtaic ta ora li judioetic liquemic tal ta Jerusalene. Ep la stic'beic smul; bats'i tsotsic c'usi laj yalic, pero mu'yuc svinajeb yu'unic ti ja' melele. 8Li Pabloe lic yal ti mu'yuc smule. Jech laj yal: —Mu'yuc la jsa' jmul. Mu'yuc jtaoj jmul ta sventa mantaletic cu'uncutic, me ja'uc ta sventa ch'ulna, me ja'uc ta stojol muc'ta ajvalil César ta Roma, mu'yuc bu jtaoj jmul —xi. 9Li Festoe tsc'an ti lec ch-ilat yu'un li judioetique, ja' yu'un jech la sjac'be li Pabloe: —¿Me chac'an chabat ta Jerusalén, yu'un ja' te ta xc'ot jchapanot? —xut. 10Itac'ov li Pabloe: —Persa li' no'ox chquich' chapanel, yu'un li' xa oyun ta chapanubbail yu'un li muc'ta ajvalil Cesare. Yu'un mu'yuc c'usi chopol jpasoj ta stojol li jchi'iltaque. Li vo'ote xana' lec ti ja' melele. 11Pero me oy c'usi tsots chopol jpasoje, me oy jmul ti xu' chicham oe, xu' chicham. Pero me mu meleluc li c'usi chalique, mu'yuc boch'o xu' chiyac'un ta sc'obic. Xu' ja' chbat jc'an chapanel yu'un li Cesare —xi. 12C'alal ilo'ilajic xa xchi'uc xchi'iltac ta abtel li Festoe, jech laj yalbe li Pabloe: —Laj aval ti chac'an ja' ta xchapanot li Cesare, xu' ja' te chabat —xut. 13C'alal i'ech' jayibuc c'ac'ale, te ic'ot ta Cesarea jun ajvalil, Agripa sbi. Te ic'ot xchi'uc Berenice, yu'un bat sc'opanic li ajvalil Festoe. 14Ta sventa ti ep c'ac'al te ijoc'tsajique, ja' yu'un li Festoe laj yalbe Agripa c'u x'elan sc'oplal li Pabloe: —Oy jun vinic li' tiq'uil ta chuquel icom yu'un li Felicse. 15C'alal li'ay ta Jerusalene, italic ta jtojol li banquilal paleetique xchi'uc scotol li moletic yu'un judioetique; laj yalbicun ti ac'o jchapan, ti ac'o cac'be stoj smule. 16Jech laj calbeic: ‘Li romaetique mu jechuc stalelic ti ta xaq'uic ta c'abal jun cristiano ti me mu'yuc te oy li boch'o tic'bil smule xchi'uc li jtic'muliletique. Yu'un li boch'o tic'bil smule xu' to tspoj sba ta stojol ec li jtic'muliletique’, xcutic. 17Ja' yu'un co'ol la jchi'inic tal li'i, pero mu jaluc la jmala. Ta yoc'omal no'ox lichoti ta jchotleb; laj cal mantal ti ac'o yich' loq'uesel tal ta chuquel li vinique. 18Te italic li jtic'muliletique. Pero mu jechuc smul la stic'beic jech chac c'u cha'al la jnope. 19Ja' no'ox smul yu'unic ti oy c'usi yan xch'unoje. Yu'un oy la jun vinic icham, Jesús sbi, pero li Pabloe ta xal ti cha'cuxem li Jesuse. 20Jech mu jna' c'usi ta jpas. La jac'be Pablo me tsc'an chbat ta Jerusalén, yu'un te ac'o bat yich' chapanel me oy smule. 21Pero laj yalbun ti ja' tsc'an chapanel yu'un li muc'ta ajvalil Cesare. Jech laj cal mantal ti te to ac'o yich' chabiel lec ta chuquinabe, ja' to me la jtac batel ta stojol li Cesare —xi. 22Li Agripae jech laj yalbe li Festoe: —Ta jc'an ta xca'ay ec c'usi ta xal li vinique —xut. —Oc'om xu' chava'ay —xi li Festoe. 23Ta yoc'omal ital li Agripae xchi'uc li Berenicee. Solel lec smeltsanoj sbaic tal. Te xchi'inoj tal li banquilal soldadoetique xchi'uc li boch'otic lec ich'bilic ta muc' te ta lum Cesareae. Li Festoe laj yal mantal ti ac'o sloq'uesic tal ta chuquel li Pabloe. 24Jech laj yal li Festoe: —Ajvalil Agripa, xchi'uc acotolic ti c'u avepal li' oyoxuque, li vinic li' chavilique, solel contrainbil yu'un li xchi'iltaque. Bats'i ep judioetic la sc'opanicun te ta Jerusalén, xchi'uc li' oyic ta ora, laj yalic ti mu xa sc'anic cuxul ta xcome. 25Pero li vu'une mu'yuc la jtabe smul ti xu' ta xcham oe. Ta sventa ti stuc laj yalbun ti tsc'an chbat chapanatuc yu'un li muc'ta ajvalil Cesare, jech la jnop ti ja' lec te ta jtac batele. 26Pero ta sventa ti mu'yuc smul xu' ta jts'ibabe batel li muc'ta ajvalil cu'untique, jech laj quic' tal li' ta atojolic. Ja' yu'un ajvalil Agripa, li' oy ta atojol li vinique. Ja' lec ca'itic c'usi ta xal, yu'un jech ta jna' c'usi ta jts'iba batel ta vun. 27Yu'un mu smeloluc me ta jtac batel jun jchuquel me mu'yuc chvinaj c'usi smul ti ichucate —xi li Festoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\