Hechos 26

1Li Agripae jech laj yalbe li Pabloe: —Cholo ca'tic lec smelol ec li ava'yeje —xut. Li Pabloe la spas sc'ob ta stojol li ajvalil Agripae, jech lic lo'ilajuc: 2“Ajvalil Agripa, xcuxet no'ox co'nton ti vo'ot xu' ta xcalbot ava'ay c'u yepal jeche' sa'ojbicun jmul li jchi'iltactic ta judioale. 3Li vo'ote, ajvalil, xana' lec scotol c'u x'elan jtaleltic, vu'utic li judioutique, xchi'uc li c'usitic jch'unojtique. Ja' yu'un avocoluc a'ibun ta slequil avo'nton li c'usi ta xcalbote. 4“Scotol li jchi'iltactique sna'ojic c'u x'elan lich'i tal ta jlumal xchi'uc te ta Jerusalén. 5Lec xotquinicun c'u xi'elan; xu' ta xalic li c'usi jch'unoj tal ta vo'onee. Sna'ojic ti biq'uitun lic jch'un fariseoe, ja' ti toj tsots sc'oplal cu'untic li mantaletic jch'unojtique. 6Pero li' ta orae, ta sventa la jch'un ti ic'ot xa ta pasel li c'usi laj ono'ox yal Dios ta stojol li jmoltot jyame'tic ta vo'onee, ja' yu'un ti li' oyun ta chapanele. 7Vu'utic li lajcha'chop judioutique scotol jchi'iltactic yoquel tsmalaic chc'ot ta pasel li c'usi yaloj Diose, ja' yu'un ta c'ac'al ta ac'ubal scotol yo'nton ta xch'unbeic smantal li Diose. Ajvalil Agripa, ta sventa ti jch'unoj ti ic'ot xa ta pasele, ja' jmul yu'unic o. 8Li vo'oxuque ¿c'u yu'un vocol chach'unic ti xu' yu'un ta xcha'cuxes animaetic li Diose? 9“Li vu'une laj to'ox jnop ti ep c'usi xu' cu'un ta jpas sventa ta jcontrain li Jesús liquem tal ta Nazarete. 10Jech la jpas te ta Jerusalén. Ep la jtic'an ta chuquel li boch'otic tuc' yo'ntonique. Quich'oj batel lec jtsatsal ta stojol li banquilal paleetique. C'alal chapanbil xa ta xmilatique, toj lec laj ca'ay ec. 11Ep ta velta laj cuts'intaan ta nail tsobobbailetic. La jsujic ti ac'o chopolc'opojicuc ta sventa li Jesuse. Bats'i simaronun la jpas jba ta stojolic. Ay cuts'intaan c'alal ta yantic lumetic. 12“C'alal ja'o jech co'ntone, ja'o libat ta Damasco. Tacbilun batel, xchi'uc quich'oj batel lec jtsatsal ta stojol li banquilal paleetique. 13Ajvalil Agripa, ta o'lol c'ac'al c'alal oyun batel ta bee, laj quil jun tsatsal luz ta vinajel. Bats'i tsots xojobal ivul ta jtojol; ja' jutuc xojobal icom li c'ac'ale. Joyibtabilun lic'otcutic jchi'uc li jchi'iltac ta xanubale. 14Liyalcutic ta lum jcotolcutic. Laj ca'ay oy boch'o chisc'opanun ta hebreo c'op, jech laj yalbun: ‘Saulo, Saulo ¿c'u yu'un chavuts'intaun? Ja' no'ox chasa' avocol atuc jech chac c'u cha'al vacax c'alal ta slic ta teq'uel li stijubil ti lec ts'ubts'ub sni'e’, xiyutun. 15Jech la jtac'be: ‘¿Boch'oot? Cajval’, xcut. Jech laj yalbun: ‘Vu'un Jesusun, vu'un ti chavuts'intaune. 16Lican me, va'ano aba. Ti jech laj cac' jba ta ilel ta atojole, yu'un ta jtic'ot ta cabtel, vo'ot testigo chacom ta sventa li c'usi laj avil li'i xchi'uc li c'usi ta to xacac'bot avil batele. 17Vu'un ta jcoltaot loq'uel ta sc'obic li achi'iltac ta israelale xchi'uc li yanlum cristianoetique, yu'un vu'un te ta jtacot batel ta stojolic. 18Vo'ot chc'ot avic'be satic, yu'un jech xu' chtalic ta sac osil, jech xu' tscomtsanic li ic' osile. Jech xu' ta xloq'uic ta sc'ob li Banquilal Pucuje; ja' chlic ochicuc ta sc'ob li Diose. Jech xu' ta xlic xch'unicun, jech ta spasbatic perdón yu'un smulic. Jech xu' chich'ic ec li c'usi sc'oplal chich'ic li boch'otic voc'bilic xa cu'une’, xiyutun li Cajvaltique. 19“Ja' yu'un, Ajvalil Agripa, mu'yuc la jbaj li c'usi li'albat tal ta vinajele. 20Ba'yuc laj calbe ya'yic li boch'otic te nacajtic ta Damascoe. Ts'acal bat calbe ya'yic li boch'otic te nacajtic ta Jerusalén xchi'uc ta scotol Judea banamile. Ts'acal bat calbe ya'yic li yanlum cristianoetic ti mu xotquinic Diose, yu'un jech ac'o sutes yo'ntonic, ac'o suticuc tal ta stojol li Diose, jech xu' chlic spasic c'usi lec ta sventa ti sutem xa yo'ntonique. 21Ta sventa ti jech ta jpase, ja' yu'un la stsaquicun ta ch'ulna li jchi'iltactic ta judioale. Tsc'an ox ta smilicun o. 22Pero la scoltaun li Diose, jech li' to staoj yav jun co'nton chcalbe ya'yic sc'oplal scotol li cristianoetique, c'alal ta muc', ta biq'uit. Muc yanuc c'usi ta jchol; ja' ta jchol li c'usitic laj yalic yaj'alc'optac Dios ta vo'onee xchi'uc c'usi laj yal li Moisese, ja' ti laj yalic oy c'usi ta xc'ot ta pasele. 23Ja' laj yalic ti ta persa ta xich' vocol li Cristoe, xchi'uc ti ja' ba'yuc ta xcha'cuxi yu'un scotol li boch'otic chamenique, yu'un jech xu' chalbe jun ta lum israel xchi'uc yanlumetic ti oy sac osil ta sventae”, xi li Pabloe. 24C'alal laj yal jech li Pabloe, tsots i'avan li Festoe: —Liquem achuvaj, Pablo, ta scoj ti toj ep laj achan vune jech lapas o ta chuvaj —xi. 25Li Pabloe jech laj yal: —Mu'yuc liquem jchuvaj, Ajvalil Festo. Ja' ta xcal li c'usi melele xchi'uc li c'usi oy lec stue. 26Li ajvalil Agripae sna'oj lec scotol li c'usi laj cale, jech tsots co'nton jamal laj calbe scotol. Jch'unoj ti sna'oj leque, yu'un muc ta muculuc ic'ot ta pasel —xi li Pabloe. 27Li Pabloe jech laj yalbe li Agripae: —Ajvalil Agripa, ¿me chach'un c'usi yaloj li yaj'alc'optac Diose? Jna'oj ti chach'une —xut. 28Li Agripae jech laj yalbe li Pabloe: —Jutuc xa me mu ta jch'un Cristo avu'un ya'yel —xi. 29Li Pabloe jech laj yal: —Lec me chach'un ta orae; lec noxtoc me ja' to c'usi orae. Ja' no'ox ti sc'anuc Dios muc vo'ocot no'ox atuc ac'o ach'un jech chac c'u cha'alune, ti oyuc c'uxi jech xch'unic ec ti jayib li' laj ya'yic c'usi laj cale. Ja' no'ox ti mu me xachucatic ta cadena jech chac c'u cha'al chuculune —xi li Pabloe. 30Jech lic sva'an sba li Festoe xchi'uc li Agripae xchi'uc li Berenicee xchi'uc scotol li boch'otic te xchi'inojic ta chotleje. 31La svoc' sba stuquic li ajvaliletique, jech laj yalbe sbaic: —Li vinic li'i mu'yuc smul; mu'yuc c'usi chopol spasoj ti xu' ta xcham oe, ti xu' ta xich' chuquele —xut sbaic. 32Li Agripae jech laj yalbe li Festoe: —Ti manchuc yaloj tsc'an chbat yich' chapanel ta stojol Cesare, xu' li' no'ox ta jcoltatic ti jechuque —xi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\