Hechos 27

1C'alal ichapaj ti ta xi'ochcutic batel ta barco sventa chibatcutic xa ta Italia banamile, i'och batel ta sc'ob jun banquilal soldado li Pabloe xchi'uc li yantic jchuqueletique. Julio sbi li banquilal soldadoe. Ja' sventainoj vo'vinic (100) soldadoetic; ja' xchi'iltac li jtsob soldadoetic Augusto sbiique. 2Te li'ochcutic batel ta jun barco liquem tal ta lum Adramítio. Loq'uel xa batel sventa chbat ta lumetic ta ti'ti' nab ta Asia banamil. Jech te li'ochcutic batel. Te jchi'uccutic batel li Aristarco liquem ta lum Tesalónica ta Macedonia banamile. 3Ta yoc'omal lic'otcutic ta lum Sidón. Li Julioe lec la xc'uxubin li Pabloe. La scolta yu'un ac'o bat svu'lan li boch'otic xotquine, yu'un te ac'o c'uxubinatuc. 4Ts'acal liloc'cutic batel ta Sidón; libatcutic ta spat Chipre banamil, yu'un solel net'biluncutic sutel yu'un li iq'ue. 5La jtuch'cutic batel nab ta Cilicia banamil xchi'uc ta stuq'uil Panfilia banamil. Te lic'otcutic ta lum Mira ta Lícia banamil. 6Li banquilal soldadoe te la sta jun barco liquem tal ta lum Alejandría; ja' te ta xbat ta Italia banamil. Jech te li'ochcutic batel. 7Ep c'ac'al ixanov batel li barcoe, yu'un toj c'unc'un ibat. Ta tsatsal vocol lic'otcutic ta yeloval lum Gnido, yu'un solel chisnet'uncutic sutel li iq'ue. Jech te libatcutic ta spat Creta banamil ti bu macal jutuc iq'ue; te lijelovcutic ta ts'el vits Salmona. 8Toj vocol lixanovcutic batel ta barco ta ti'ti' nab. Te la jtacutic jun banamil cacal ta nab Buenos Puertos sbi, te ta nopol lum Lasea. 9Solel ep c'ac'al ich'ay cu'uncutic. La jna'cutic ti xi'bal xa sba xanubal ta barco ta ba nabe, yu'un i'ech' xa yorail ictaej ixim yu'un li israeletique. Ja' yu'un li Pabloe laj yac'be sna'ic c'usi lec ta pasel, 10jech laj yalbe: —Jchi'iltac, viniquetic, li vu'une chquil ti ta jta ep jvocoltic me chijbate; xu' ep c'usi ta xch'ay, xu' ep c'usi ta soc cu'untic, xu' chijch'ayutic jtuctic noxtoc —xi. 11Pero li banquilal soldadoe muc xch'un c'usi laj yal li Pabloe; ja' la xch'unbe c'usi laj yal li jtijbarcoe xchi'uc li yajval barcoe. 12Yu'un li scotleb barco bu oyuncutique mu'yuc lec sventa xu' te ta jmalacutic ta x'ech' li yorail vo'olaltique, ja' yu'un ja' ep la sc'anic ti ac'o jelovcuncutic batele ti ac'o cac'cutic batel persa chic'otcutic ta lum Fenice te ta scotleb barcoetic ta Creta banamile, yu'un ja' xu' te ta jmalacutic ta x'ech' li yorail vo'olaltique. 13C'alal laj yilic ti ital lequil ic' ta xocon vinajel ta sure, la snopic ti xu' xa ta stam batel sbeique. Jech la squilic loq'uel li anclataq'uin stic'ojic ochel ta yut nabe. Te lijelovcutic ta nopol sti'ti' Creta banamil. 14Ts'acal ilic jun muc'ta ic' ta nab; solel la smaj sba xchi'uc li barcoe. Huracán sbi li tsatsal iq'ue. 15Jech lic net'atuc batel ta tsatsal ic' li barcoe. Mu xa xu' tuc' chanov batel. C'alal laj quilcutic ti mu xa xu' cu'uncutique, jech te laj cac' snet'uncutic batel li iq'ue. 16Te lijelovcutic batel ta spat jun biq'uit banamil cacal ta nab, Clauda sbi, yu'un ja' macal jutuc ic' te. Bats'i vocol icajtsaj cu'uncutic ta sba muc'ta barco li biq'uit canova ti xjochoj li muc'ta barcoe. 17C'alal muyem xa'ox cu'uncutique, la xpech'beic lec ta lazu xch'ut li muc'ta barcoe yu'un naca me voc'uc. Ta scoj ti ixi'ic me te mucul chc'ot ta natil yi'tic li barcoe, ja' yu'un la syalesic li poc' sventa xanebe, jech te laj yac' sbaic batel ta net'el yu'un li iq'ue. 18Ta scoj ti bats'i tsots to jvocolcutic yu'un li iq'ue, ja' yu'un ta yoc'omal la sayubtasbeic yicats li barcoe. 19Ta yoxibal c'ac'ale ta sc'ob xa stuquic la sjipic yalel ta nab scotol li yabtejebic ti chtun yu'unic ta sventa barcoe. 20Ep c'ac'al muc xvinaj li c'ac'ale xchi'uc li c'analetique. Bats'i tsots li muc'ta ic'al vo'e, jech jcotolcutic ilaj stsatsal co'ntoncutic; la jnopcutic ti mu xa xicolcutic oe. 21Ta sventa ti ep xa c'ac'al mu'yuc xive'cutique, lic sva'an sba ta o'lol li Pabloe, jech laj yal: —Viniquetic, lajuc ono'ox ach'unic li c'usi laj cale, xchi'uc ti mu me xijloc'utic tal ta Creta banamile, mu jechuc oy jvocoltic tana ti jechuque, xchi'uc mu'yuc c'usi ep ich'ay comel avu'unic ti jechuque. 22Pero li' ta orae chacalboxuc ti ac'o apas ta tsots avo'ntonique. Mu'yuc boch'o ta xch'ay comel junuc cu'untic; ja' no'ox ta xlaj stuc li barcoe. 23Yu'un ta ac'ubaltic naxe, i'ay sc'opanun jun yaj'almantal li Dios ti quich'oj ta muq'ue, ti chitun yu'une. 24Jech laj yalbun: ‘Pablo, mu me xaxi'. Ta persa chac'ot ta stojol li muc'ta ajvalil César ta Romae. A'yo ava'ay, li Diose mu'yuc chac' chamanic junuc achi'uc scotol li boch'otic achi'inoj li' ta barcoe’, xiyutun. 25Ja' yu'un, jchi'iltac, tsatsubtaso avo'ntonic. Vu'une jch'unoj ti ta xc'ot ta pasel c'usi laj yalbun li Diose. 26Ja' no'ox li jbarcotique persa ono'ox chc'ot smaj sba ta jun banamil cacal ta nab —xi li Pabloe. 27Xchanlajunebal (14) xa'ox ac'ubal te net'biluncutic o batel yu'un li tsatsal ic' ta nabe. Te net'biluncutic batel ta nab Adria. Li jtijbarcoe xchi'uc li boch'otic ta xlechuic batele ta o'lol ac'ubal la sna'ic ti jutuc xa sc'an jtacutic juteb banamil cacal ta nabe. 28Jech te la sbisic c'u snatil li chac nabe; jtob ta jov la staic. Lijelovcutic batel jutuc, la sbisic noxtoc. Vo'lajunjov xa la staic. 29Jech ixi'ic me chc'ot smaj sba ta ton li barcoe. Jech la xchechic yalel chanib anclataq'uin ta yut nab te ta xchac li barcoe, yu'un jech mu me xanov batel. Ta yatel yo'ntonic chac sacubuc ya'yic. 30Li jtijbarcoe xchi'uc li boch'otic ta xlechuic batele chac jatovicuc ya'yic loq'uel ta barco, jech la syalesic ta ba nab li sbiq'uit canovaique. Jech laj yalic: —Ta xbat cac'cutic yan anclataq'uin le' ta sjol barcoe —xiic. 31Pero li Pabloe jech laj yalbe li banquilal soldadoe xchi'uc li soldadoetique: —Me muc li'uc ta xcomic ta yut barco li viniquetic le'e, mu xacolic loq'uel ta nab li vo'oxuque —xut. 32C'alal laj ya'yic li soldadoetique, la xtuch'beic yaq'uil li biq'uit canovae, jech te icom o ta nab. 33C'alal yu'un xa tsacub tale, li Pabloe lic stsatsubtasbe yo'ntonic, jech laj yalbe: —Xchanlajunebal (14) xa c'ac'al mu'yuc chave'ic; mu'yuc c'usi atunojic ta scoj ti chamalaic c'usi chc'ot ta pasele. 34Ja' yu'un chcalboxuc, avocolicuc ve'anic, yu'un jech ta x'ayin atsatsalic. Me junuc mu'yuc chijchamutic. Me jbejuc stsotsil joltic mu'yuc ta xch'ay comel —xi li Pabloe. 35C'alal laj yal jeche, la stsac pan; la stojbe ta vocol Dios ta stojol scotolic. La svoc' li pane, lic ve'uc. 36Jech itsatsub yo'nton scotolic; lic ve'icuc ec. 37Ti c'u quepalcutic te oyuncutic ta barcoe, oy vaclajuneb xchanlajunvinic (276) ta jcotolcutic. 38C'alal inoj xch'utic scotolique, la sjipic ochel ta yut nab scotol li trigo ti xcuchoj barcoe. Jech mu'yuc xa ol icom li barcoe. 39C'alal isacube, muc xotquinic bu banamilal oyuncutic. Laj yilic ta nom ti oy bu xu' ta xcoti ta ti' nab li barcoe, jech la snopic ti ja' te ta xbatic me xu' yu'unique. 40Jech la xtuch'beic yaq'uil li anclataq'uinetique; te icoman o ta chac nab. La xyochbeic yaq'uil noxtoc li stijubiltac barcoe. Xchi'uc la smuyesic noxtoc li poc' sventa xanebe, jech lic noch'ajuc batel ta ti'nab li barcoe. 41Pero te c'ot smaj sba ta yi'tic ta chac nab ta o'lol yo' bu tsots chjelov yoc' ta jujujot li nabe. Te mats'al ic'ot sjol li barcoe; bats'i tsinil ic'ot o. Li xchac barcoe lic voc'uc ta stsatsal nab. 42Li soldadoetique la snopic ti ja' lec ta smilic scotol li jchuqueletique, yu'un naca me jatovicuc batel ta nux. 43Pero li banquilal soldadoe mu sc'an chlaj ta milel li Pabloe, jech la spajes li yajsoldadotaque, jech laj yal: “Ja' ba'yuc ac'o bitujicuc ochel ta nab li boch'otic sna'ic nuxe, yu'un jech ac'o loq'uicuc ta nab. 44Li yantique ac'o cajiicuc batel ta tenalte'etic xchi'uc ta svoc'oliltac li barcoe”, xi. Ja' jech licol loq'uel jcotolcutic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\