Hechos 28

1C'alal loq'uemuncutic xa ta nab jcotolcutique, ja' to laj ca'icutic ti Malta sbi li banamil bu lic'otcutique. Li banamile ja' cacal ta nab. 2Li yajvaltac banamile toj lec la xc'uxubinuncutic. Te la snobic c'oc', yu'un toj ech'em sic, xchi'uc oy ep q'uinubal. Jech te laj yic'uncutic ta c'atimol jcotolcutic. 3Li Pabloe bat stsob tal jq'uech vach'; laj yac' ta c'oc'. Te ijatov loq'uel tal ta si' jcot orachon, yu'un laj ya'ibe sc'ac'al li c'oq'ue. Te cats'bil ic'ot sc'ob li Pabloe. 4C'alal laj yilic yajvaltac banamil ti te xjoq'uet ta sc'ob orachon li Pabloe, jech laj yalbe sbaic: “Ja' jmilvanej li vinic li'i. Ac'o me icol loq'uel tal ta nab, pero li dios cu'untique mu xac' cuxiuc; ta persa ono'ox ta xac'be stoj smul”, xut sbaic. 5Pero li Pabloe la slilin ochel ta c'oc' li chone, me jutuc mu'yuc c'usi ipasbat. 6Te la smalaic me ta situb ta ora sc'ob li Pabloe, me chamen ta xyal ta lum. Jal la smala yilic. C'alal laj yilic ti mu'yuc c'usi ipasbate, yan xa c'usi lic snopic: “Ja' jun dios le'e”, xiic. 7Ti bu oyuncutique te nopol oy yosil li banquilal jpasmantal ta Malta banamile, Publio sbi. Xcuxet no'ox yo'nton laj yic'uncutic ochel ta sna oxib c'ac'al. 8Li stot Publioe te mochol ta svayab, yu'un ip cha'ay c'ac'ubel xchi'uc ch'ich'al tsa'nel. Li Pabloe i'och batel, bat sq'uel. La sc'opanbe Dios ta stojol. Laj yac' sc'ob ta sbec'tal jech icol o. 9C'alal jech la spase, ital ep yantic jchameletic te ta Malta banamil, jech icol scotolic. 10Lec la xc'uxubinuncutic li cristianoetique. C'alal li'ochcutic batel yan velta ta barcoe, laj yac'buncutic batel c'usitic ta xtun cu'uncutic ta sventa be. 11C'alal iloc' oxib u jc'otelcutic ta Malta banamile, la jtsaccutic batel yan barco liquem tal ta lum Alejandría. Yu'un te ta smala ch-ech' yorail sictic ta Malta banamil ec. Te oy chib sloc'obal sdiosic ta sjol li barcoe, ja' Cástor xchi'uc Pólucs sbiic. 12Te lic'otcutic ta lum Siracusa; te lijalijcutic oxib c'ac'al. 13Liloc'cutic batel noxtoc; ta ti'ti' nab lixanovcutic batel ta barco. Te lic'otcutic ta lum Regio. Ta yoc'omal ital ic' ta xocon vinajel ta sur, jech ta chib no'ox c'ac'al lic'otcutic ta lum Puteóli. 14Te la jtacutic jayibuc jch'unolajeletic, laj yalbuncutic ti te ac'o jchi'incutic vucubuc c'ac'ale. Ts'acal libatcutic ta Roma. 15Li jch'unolajeletic ta Romae laj ya'yic ti te chibatcutique jech tal snupuncutic ta be te ta ch'ivit Apio xchi'uc yo' bu Tres Tabernas sbie. C'alal laj yil li Pabloe, te ipat yo'nton; la stojbe ta vocol Dios. 16C'alal lic'otcutic ta Romae, li banquilal soldadoe c'ot yac' ta sc'ob banquilal soldado scotol li jchuqueletique. Li Pabloe i'albat ti xu' slecoj ta xnaqui stuque, ja' no'ox ti chabibil yu'un jun soldadoe. 17C'alal yoxibal xa c'ac'al sc'otel ta Roma li Pabloe, laj yic'an li boch'otic ich'bilic ta muc' yu'un judioetique. C'alal te xa tsobolique, jech laj yalbe: —Jchi'iltac, li vu'une mu'yuc c'usi chopol la jpas ta stojol li jchi'iltactique; mu'yuc la jcontrainbe stalel li jmoltot jyame'tic ta vo'onee. Pero li jchi'iltactique te lic xchuquicun tal ta Jerusalén, laj yaq'uicun ta sc'ob roma ajvaliletic. 18C'alal la xchapanun li ajvaliletique, me jutuc mu'yuc la stabicun jmul ti xu' chicham oe. Jech ta xa'ox xiscoltaicun. 19Pero ta sventa ti mu xlaj yo'ntonic li jchi'iltactique, jech persa la jc'an ti ja' ac'o xchapanun li muc'ta ajvalil César li'i. Pero ma'uc ta sventa yu'un tal jtic'be smul li jlumaltique. 20Ja' yu'un ti laj quic'oxuc tal li'i yu'un ta jc'an chacotquinoxuc, xchi'uc ta jc'an chajc'opanoxuc. Ta sventa ti jch'unoj ti ic'ot xa ta pasel li c'usi jmala-malatic vu'utic li israelutique, ja' yu'un ti li' chuculun ta cadena chavilique —xi li Pabloe. 21Jech laj yalbeic li Pabloe: —Li vu'uncutique mu'yuc bu xquich'cutic junuc vun ta aventa ti te liquem tal ta Judeae. Mu'yuc x'ay stiq'uic amul jchi'iltactic; mu'yuc xca'icutic me oy boch'o chopol ac'oplal yu'unic. 22Pero ta jc'an chca'icutic c'usi chanop ec. Yu'un li yan c'op ach'unoje ca'yojcutic ti scotol jchi'iltactic chopol ta xc'opojic ta sventae —xiic. 23Jech te la sa'beic sc'ac'alil c'usi ora ta xtalic. C'alal la sta sc'ac'alile, ep italic yo' bu nacal li Pabloe. Li Pabloe lic yalbe ya'yic c'u x'elan chventainvan li Diose. La sjambe lec smelol; laj yac'be lec yilic sc'oplal li Jesús ti butic ts'ibabil comel yu'un li Moisese xchi'uc li yantic yaj'alc'optac Diose. Sob la sjapuic; te oyic o c'alal to ta mal c'ac'al. 24Oy jayibuc la xch'unic c'usi laj yal li Pabloe, pero oy yantic muc xch'unic. 25Ta sventa ti muc co'oluc yo'nton tsutic batele, ja' yu'un li Pabloe jech lic yal: —Li Ch'ul Espiritue ja' melel c'usi laj yac'be yal j'alc'op Isaías ta stojol li jmoltot jyame'tic ta vo'onee, jech i'albat: 26‘Batan ta stojol li jteclum le'e jech xc'ot avalbe: Chava'yilan ta achiquinic, pero mu xava'ibeic smelol. Chaq'uelilan ta asatic, pero mu xavilic. 27Solel atsatsubtasoj avo'ntonic. Toj tsots ta a'yel chava'yic, solel macal o asatic, yu'un jech mu xavilic, xchi'uc jech mu x'och ta achiquinic, yu'un jech mu me xc'ot ta avo'ntonic, yu'un jech mu xasutes o avo'ntonic, jech mu xacolic o cu'un’, xi li Ch'ul Espiritue, xi ono'ox li Isaiase. 28Na'ic me, li coltael yu'un Diose ja' xa itacbatic batel ta stojol li yanlum cristianoetic ti mu xotquinic Diose; li stuquique ja' ta xa'ibeic smelol —xi li Pabloe. 30Li Pabloe ts'acal chib jabil te icom ta sloc'bil na. Laj yic' ochel ta sna scotol li yulo'tac te ic'otique. 31Jamal la xchol c'u x'elan chventainvan li Diose, xchi'uc ichanubtasvan lec ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe. Lec ta satilal ichanubtasvan; mu'yuc boch'o ipajesat ta xcholel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\