Hechos 3

1Li Pedro xchi'uc Juane ibatic ta ch'ulna ta oxib ora sts'ebujel c'ac'al yu'un bat sc'opanic Dios. 2Te ic'bil batel jun vinic, coxo ono'ox c'alal ivoc'. Jujun c'ac'al te chc'ot yaq'uic ta ti' ch'ulna ti bu Alac' Sba sbie. Yu'un ta sc'anbe limosna li boch'otic te ta x'ochique. 3Li coxoe laj yil ti te ta x'ochic li Pedro xchi'uc Juane, jech la sc'anbe vocol ti ac'batuc taq'uine. 4Li Pedro xchi'uc Juane la spajal q'uelbeic sat li vinique, jech laj yal li Pedroe: —Q'ueluncutic —xut. 5Li vinique la sq'uel, smala-mala xa me oy c'usi ta xich' ac'bel. 6Li Pedroe jech laj yal: —Mu'yuc jsepuc taq'uin cu'un, pero li c'usi oy cu'une chacac'bot. Ta sbi Jesucristo ta Nazaret, va'lan, xanovan —xut. 7Jech la stsacbe sbats'ic'ob; la snit liquel. Ta ora itsatsub xchibal yacan xchi'uc snuc' yacan. 8Ibit, va'al ic'ot, lic xanovuc. Te la xchi'inic ochel ta ch'ulna, te xva'vun, te xbitbun, chalilan batel slequilal Dios. 9Scotol cristiano laj yilic ti ta xanov, ti ta xal slequilal Diose. 10Laj yotquinic ti ja' li jc'anlimosna ti te ono'ox chotol ta sti' ch'ulna ti bu Alac' Sba sbie. Toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic; mu xa sna' c'usi tsnopic ta sventa ti jech ic'ot ta pasele. 11Li coxo ti colem xae, solel mu xcoltavan; te nabal o ta stojolic li Pedro xchi'uc Juane. Scotol li cristianoetique toj labal sba laj yilic. Ta anil la stsob sbaic batel ta stojol li Pedro xchi'uc Juan te ta stentenail ch'ulna Salomón sbie. 12C'alal laj yil li Pedroe, jech laj yalbe: “Jchi'iltac, ¿c'u yu'un ti toj labal sba chavilique? ¿C'u yu'un ti loq'uel chaq'ueluncutique? Xco'laj xchi'uc chanopic ti vu'un ta jtsatsalcutic, ti ja' ta sventa toj lecuncutic ti jech ta xanov xa li coxo vinique. 13Li Dios yu'un Abraham, yu'un Isaac, yu'un Jacobe, laj xa yac' ta ich'el ta muc' li Yajtunele, ja' li Jesuse. Ja' ti laj avaq'uic ta c'abal ta stojol Pilatoe. C'alal ta ox sc'an scolta li Pilatoe, li vo'oxuque muc xac'anic. 14Muc xac'anic li Ch'ul vinique, li Tuq'uil vinique. Ja' laj ac'anic coltabel li jun jmilvaneje. 15Ja' laj amilic li J'ac'cuxlejale. Pero icha'cuxesat loq'uel ta smuquinal yu'un Dios. Vu'uncutic laj quil jtuccutic ti ja' melele. 16Ta sventa stsatsal svu'el Jesús icol li vinic li' chavilic, li' chavotquinic ta orae. Ja' ta sventa xch'unel, yich'el ta muc' Jesús ti colem icom o li coxo li' va'al ta atojolique. 17“Pero li' ta orae, jchi'iltac, ta jna' ti ja' ta scoj muc xana'beic smelol ti jech laj apasbeic li Jesuse. Jech noxtoc muc sna'beic smelol ec li j'abteletic avu'unique. 18Yu'un li Diose ja' laj yac' c'otuc ta pasel ti jech ono'ox yaloj c'alal la xch'amanbe ye li yaj'alc'optac ta vo'onee. Laj ono'ox yalic ti ta xich' vocol li Cristoe. 19Ja' yu'un jchi'iltac, suteso avo'ntonic, sutanic tal ta stojol Dios, yu'un jech xu' chavich'ic ch'aybel li amulique, jech chc'ot yorail ta xac' xcuxetel avo'ntonic li Cajvaltique. 20Li Diose ta to stac tal yan velta li Jesús ti albil ono'ox sc'oplal ja' Cristo chc'ot avu'unique. 21Li Jesucristoe te chcom o ta vinajel, ja' to ta xtal c'alal tsta sc'ac'alil tslecubtas yan velta scotol c'usitic oy li Diose jech chac c'u cha'al laj ono'ox yal c'alal ic'opojic li ch'ul j'alc'opetic yu'un ta vo'one. 22Li Moisese jech laj yalbe li jmoltotactic ta vo'onee: ‘Li Muc'ul Dios cu'untique ta to xac' loc'uc jun j'alc'op te ta atojolic, jech chac c'u cha'al la st'ujun li vu'une. Xavich'beic me ta muc' li c'usi chayalboxuque. 23Scotol li boch'o mu xich' ta muc' c'usi chal li j'alc'ope ac'o yich' bulel loq'uel ta atojolic’, xi li Moisese. 24“Jech ono'ox laj yalic scotol j'alc'opetic ta vo'one ti jech ta xc'ot ta pasele. Ilic ta j'alc'op Samuel c'alal to ta yantic j'alc'opetic ti ts'acal to italique. 25Vo'oxuc smomnich'naboxuc ec li j'alc'opetic ta vo'onee, xchi'uc ja' avu'unic ec li c'usi la xchapan xchi'uc jmoltotactic ta vo'one li Diose. Jech ono'ox laj yalbe li Abrahame: ‘Ta sventa amomnich'on ta xich'ic bendición li jaychop sts'unubal cristianoetic ta sbejel banamile’, xut. 26Ja' yu'un c'alal la stac tal li Yajtunel Diose, ba'yuc li' la stac tal ta atojolic yu'un jech ac'o avich'ic li bendicione, jech xu' chasutes avo'ntonic yu'un li amulique”, xi li Pedroe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\