Hechos 4

1C'alal te to ta xchi'inic ta lo'il li cristianoetique, te italic jayibuc paleetic xchi'uc li banquilal mayol ta ch'ulnae xchi'uc saduceoetic. 2Tsots ilinemic ta sventa c'usi ta xchanubtasic cristianoetic li Pedro xchi'uc Juane. Yu'un chalic ti ta xcha'cuxi animaetic jech chac c'u cha'al icha'cuxi li Jesuse. 3Jech la stsaquic, la stiq'uic ta chuquel c'alal to ta yoc'omal, yu'un mal xa'ox c'ac'al. 4Pero ep boch'otic la xch'unic ti c'alal laj ya'yic li sc'op Diose; ja' vo'mil (5,000) xa ic'ot ta scotol li viniquetique. 5C'alal isacub ta yoc'omale, la stsob sbaic ta Jerusalén li j'abteletique, li moletique, xchi'uc li jchanubtasvanejetique. 6Te ital ec li banquilal pale to'oxe, ja' li Anase, xchi'uc li Caifase, xchi'uc Juan, xchi'uc Alejandro, xchi'uc scotol li jchop sts'unubal banquilal paleetic sventainojic abtel ta paleale. 7Laj yiq'uic loq'uel ta chuquinab li Pedro xchi'uc Juane; te la sva'anic ta o'lol, jech la sjac'beic: —¿Boch'o ta svu'el, boch'o ta sbi ti jech chapasique? —xutic. 8Li Pedroe inoj ta yo'nton li Ch'ul Espiritue, jech laj yal: —A'yo ava'yic, j'abteletic, jpasmantaletic li' ta Israel. 9Yu'un ti chac'an chajac'buncutic li c'usi lec ic'ot ta pasel ta stojol li jchamel li'i, xchi'uc ti c'u x'elan icole, 10ja' yu'un chacalboxuc ava'yic ta jamal, ac'o vinajuc ta scotol li jteclum Israele. Ti jech ic'ot ta pasele, ja' ta sventa li Jesucristo liquem tal ta Nazarete, ja' li boch'o laj amilic ta cruze, ti icha'cuxesat yu'un Diose. Ja' ta sventa icol li coxo li' oy ta atojolique. 11Li Jesús le'e ja' jech chac c'u cha'al ton ti laj ajipic loq'uel vo'oxuc li jpasnaoxuc ya'yele, pero ja' ono'ox i'och o ta mero chiquin na. 12Yu'un mu'yuc bu yan xu' ta jtatic coltael; mu'yuc boch'o yan albil sc'oplal yu'un Dios li' ta banamil ti xu' chijcolutic yu'une —xi li Pedroe. 13C'alal laj yilic ti tsots yo'ntonic li Pedro xchi'uc Juane, labal laj ya'yic yu'un sna'ojic ti mu'yuc chanubtasbilic, xchi'uc ti mu'yuc yabtelique. Jech la sna'ic o ti ja' la xchi'inic li Jesuse. 14Yu'un laj yilic ti te xchi'uquic li vinic ti colem xae, jech mu'yuc c'usi xu' chalbeic. 15Laj yalbeic ti ac'o loq'uicuc batel jliqueluque. Li jchapanvanejetic ta ch'ulnae lic snopilanic c'usi ta spasic. 16Jech laj yalbe sbaic: —¿C'usi ta jpasbetic li viniquetique? Yu'un laj xa spasic sq'uelubil stsatsal Dios, yu'un icol yu'unic li vinique. Laj xa ya'yic scotol li jnaclumetic ta Jerusalene. Mu xu' ta xcaltic ti mu jechuque. 17Pero ti c'u cha'al mu ech'emuc xpuc batel ta scotol cosilaltique, ja' lec tsots ta jsibtastic ti mu xa me spucbeic batel sc'oplal li Jesuse —xut sbaic. 18Jech laj yiq'uic ochel yan velta li Pedro xchi'uc Juane; tsots laj yalbeic ti mu xa me xalbeic sc'oplal, ti mu xa me xchanubtasvanic ta sventa li Jesuse. 19Pero li Pedro xchi'uc Juane jech la staq'uic: —Nopo ava'yic bu junucal tsots sc'oplal ta ch'unel. Me ja' xjelov sc'oplal amantalic li vo'oxuque, me ja' yamal sc'oplal smantal li Diose. 20Yu'un mu xu' ta jcomtsancutic xcholel li c'usitic quilojcutique xchi'uc li c'usitic ca'yojcutique —xiic. 21Ja' yu'un ja' no'ox tsots la sibtasic, jech la scoltaic batel. Mu'yuc c'usi la spasbeic ta scoj ti ixi'ic yu'un li cristianoetique. Yu'un scotolic chalbeic slequilal Dios ta sventa li c'usi ic'ot ta pasele. 22Yu'un li vinic ti icol ta sventa sq'uelubil stsatsal Diose ech'em xa ta cha'vinic (40) jabil yich'oj. 23C'alal icoltaatic batel li Pedro xchi'uc Juane, ibatic yo' bu oyic li xchi'iltaquique; c'ot yalbeic scotol li c'usitic i'albatic yu'un paleetic xchi'uc j'abteletique. 24C'alal laj ya'yique, jmoj yo'ntonic la sc'opanic Dios, jech laj yalic: “Cajval, toj ech'em Amuc'ul, vo'ot Diosot ti laj apas vinajel banamile, xchi'uc li nabe, xchi'uc scotol li c'usitic oye. 25Vo'ot laj ach'amanbe ye li avajtunel David ta vo'onee; ta sventa Ch'ul Espíritu jech laj yal: ‘¿C'u yu'un ti xvochlajetic no'ox ta xchapanel c'usi tspasic li yanlum cristianoetique? ¿C'u yu'un ti mu'yuc stu c'usi tsnop tspasique? 26Jmoj ta stsob sbaic li ajvaliletic li' ta banamile, xchi'uc li jpasmantaletique co'ol ta xchapanic ti tscontrainic li Diose xchi'uc li boch'o t'ujbil yu'une, ja' li Cristoe’, xi ono'ox. 27“Ta melel jech ic'ot ta pasel yu'un li' la stsob sbaic ta lum Jerusalén li Herodes xchi'uc li Poncio Pilatoe, xchi'uc li yanlum cristianoetique xchi'uc li israeletique. La xchapanic c'u x'elan ta scontrainic li Avajtunel Jesús ti tuc' yo'ntone, ti avac'ojbe svu'el yu'un jech voc'bil icom sventa avabtele. 28Ja' la spasic li c'usi nopbil ono'ox, li c'usi chapanbil ono'ox avu'un ta vo'one ti jech ta xc'ot ta pasele. 29Li' ta orae, Cajval, q'uelavil ep chisibtasuncutic. Pero ac'bun lec stsatsal co'ntoncutic ti jamal ac'o calcutic o ac'op, vu'uncutic li avajtuneluncutique. 30Ac'o tal avu'el, yu'un jech ac'o pasuc sq'uelubil atsatsal; ac'o coluc jchameletic; ac'o vinajuc sq'uelubil, svinajeb atsatsal ta sventa li Avajtunel Jesús ti tuc' yo'ntone”, xi la sc'opanic Dios. 31C'alal ilaj yo'ntonic ta sc'opanel Diose, inic li na yo' bu tsobolique. Scotolic inoj ta yo'ntonic stsatsal li Ch'ul Espiritue. Jech jamal laj yalic batel li sc'op Diose; mu'yuc xi'el laj ya'yic. 32Ti c'u yepal xch'unojique co'ol yo'ntonic, co'ol c'usi la snopic. Mu'yuc boch'o laj yal ti ja' yu'un stuc li c'usi oy yu'une; ja' co'ol yu'unic ta scotolic. 33Li yajtacbolaltac Jesuse bats'i oy lec stsatsal svu'elic c'alal la xcholic ti ta melel icha'cuxi li Cajvaltique. Bats'i ep i'ac'bat slequil yutsil yo'nton Dios ta stojolic. 34Jech mu'yuc xa boch'o abul sba yu'unic. Yu'un scotol li boch'o oy yosilic, o me snaique la xchonic, laj yich'beic tal stojol li c'usi la xchonique, 35c'ot yac'beic ta sc'ob li yajtacbolaltac Jesuse. Jech te lic svoq'uic; laj yac'beic li c'usitic sc'an yu'unic jujunique. 36Te oy jun vinic, José sbi, Bernabé i'ac'bat sbi yu'un li yajtacbolaltac Jesuse. Ja' “Jpat-o'ntonal”, xi smelol li sbie. Te voq'uem ta Chipre banamil; ja' smoltot ta vo'one li Levie. 37Oy yosil la xchon. Laj yich'be tal li stojol yosile; laj yac'be ta sc'ob li yajtacbolaltac Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\