Hechos 5

1Oy yan vinic noxtoc, Ananías sbi. Safira sbi li yajnile. La xchon jsep yosil. 2Co'ol la snop xchi'uc yajnil ti tsnac' comel j'o'lol li stojol yosilique. Jech mu scotoluc laj yich' batel ta stojol li yajtacbolaltac Jesuse. 3Li Pedroe jech laj yalbe li Ananiase: —Ananías, ¿c'u yu'un laj avac' ochuc ta avo'nton li Satanase, yu'un la'epalc'opoj ta stojol li Ch'ul Espiritue? Yu'un muc ts'acaluc laj avac' li stojol avosile. 4Ja' avu'un li osile; xu' te oyuc o ta ac'ob ti jechuque. Jech noxtoc ti laj achone, xu' te chavich'be o comel li stojole. ¿C'u yu'un ti laj avac' abtejuc ta avo'nton jech chac le'e? Mu ja'uc la'epalc'opoj ta stojol cristiano, ja' la'epalc'opoj ta stojol Dios —xut. 5C'alal laj ya'ay jech li Ananiase, iyal ta lum; ta ora iloc' xch'ulel. Toj xi'el ic'ot scotol li boch'otic laj ya'yique. 6Iliquic jayibuc queremetic. La xpixbeic sbec'tal; la xcuchic loq'uel, bat smuquic. 7Ijelov van oxibuc ora, ja'o i'och tal ec li yajnile, pero mu sna' li c'usi c'otem ta pasele. 8Li Pedroe jech la sjac'be: —Albun ca'ay ¿me ja' jech yepal li stojol avosil laj achonique? —xut. —Ja' no'ox jech yepal —xi li antse. 9Li Pedroe jech laj yalbe: —¿C'u yu'un co'ol laj anop achi'uc amalal ti chaq'uelbeic yo'nton li Ch'ul Espíritu yu'un Cajvaltique? Q'uelavil, li' xa xtalic ta ti'na li boch'otic ay smuquic amalale. Ja' no'ox jech chaxcuchicot loq'uel ec —xut. 10C'alal laj ya'ay li antse, ta ora iyal ta lum te ta stojol li Pedroe, iloc' xch'ulel. C'alal i'ochic li queremetique, chamen xa'ox. Jech la xcuchic loq'uel; bat smuquic te ta sts'el yo' bu la smucbeic li smalale. 11Bats'i tsots xi'el laj ya'yic scotol li jtsob jch'unolajeletique xchi'uc li boch'otic yan laj ya'yique. 12Ta sventa yajtacbolal Jesús ep sq'uelubil, ep svinajeb stsatsal Dios ic'ot ta pasel ta stojol li cristianoetique. Scotolic co'ol yo'ntonic la stsobilan sbaic ta stentennail ch'ulna yo' bu Salomón sbie. 13Pero li yantique me junuc mu xa sc'an xbat stsob sba xchi'uc li jch'unolajeletique, pero lec i'albat sc'oplalic yu'un scotol li cristianoetique. 14Pero li boch'otic la xch'unic Cajvaltique i'epajic ta jyalel. I'epaj li viniquetique xchi'uc li antsetique. 15La sloq'uesanic tal scotol jchameletic yu'unic, xchi'uc svayabic, xchi'uc spopic; tal xmochananic ta xoraltic, yu'un bal to xa'yic me ic'ot snac'ubal ta sbaic jayibuc ti c'alal te ta xjelov li Pedroe. 16Jech noxtoc li yantic lum ti te no'ox nopolique italic ta Jerusalén. Laj yiq'uic tal li jchameletique xchi'uc li boch'otic uts'intabilic yu'un pucujetique; scotol icolic. 17Lic sva'an sba li mero banquilal palee xchi'uc li xchi'iltac ta saduceoal te xchi'uque, yu'un bats'i xti'et yo'ntonic. 18Jech la stsaquic li yajtacbolaltac Jesuse; la stiq'uic ta chuquel ta chuquinab sventa scotol jteclum. 19Pero ta ac'ubaltic ital jun yaj'almantal Cajvaltic, la sjam li ti'chuquinabe. La sloq'ues batel ta chuquinab, jech laj yalbe: 20“Bat va'ano abaic ta ch'ulna. Albo ya'yic scotol cristianoetic li c'op sventa cuxlejale”, x'utatic. 21C'alal laj ya'yic c'usi i'albatique, ta sacubel osil i'ochic ta ch'ulna, te ichanubtasvanic. Li mero banquilal palee xchi'uc li saduceoetique la stsobic scotol li jchapanvanejetic te ta ch'ulnae, lic spasic jun tsobajel scotolic. Jech la staquic batel boch'o bat sloq'uesic tal ta chuquel li yajtacbolaltac Jesuse. 22C'alal ic'otic li mayoletique, mu'yuc xa te oy la staic li jchuqueletique, jech isutic batel. 23Jech c'ot yalic: —Li ti'chuquinabe lec macal la jtacutic. Li jchabichuquinabetique te va'ajtic chchabiic li ti'naetique. Pero c'alal la jamcutique, mu'yuc boch'o te la jtacutic —xiic. 24C'alal laj ya'yic jech li mero banquilal pale xchi'uc li banquilal mayol ta ch'ulnae, xchi'uc li banquilal paleetique, ep ilo'ilaj yo'ntonic c'usi chc'ot ta pasel. 25Ja'o ic'ot j'almantal, jech c'ot yal: —Li viniquetic ti laj atiq'uic ta chuquele te xa oyic ta ch'ulna. Te xa ta xchanubtasic li cristianoetique —xi c'otel. 26C'alal laj ya'ay li banquilal mayol ta ch'ulnae xchi'uc li svinictaque, bat yiq'uic tal li yajtacbolal Jesuse, pero mu'yuc laj yuts'intaic, yu'un ixi'ic me ch-ac'batic ton yu'un li cristianoetique. 27C'alal ivul yu'unique, la sva'anic ta stojol li jchapanvanejetic ta ch'ulnae. Li mero banquilal palee jech laj yal: 28—¿Me mu tsotsuc mantal laj calbotcutic ti mu xa me xachanubtasvanic ta sventa li Jesuse? Pero q'uelavilic, ivinaj xa avu'unic ta sjunul lum li c'usi chavaq'uic ta chanele. Jech noxtoc chac'an chavaq'uic jcuchincutic ti vu'uncutic la jmilcutic li vinic chavalique —xi. 29Itac'ov li Pedro xchi'uc xchi'iltaque: —Ja' tsots sc'oplal ba'yuc ta jch'unbecutic smantal Dios; mu ja'uc tsc'an ba'yuc ta jch'unbecutic smantal cristiano. 30Li Dios yu'un jmoltot jyame'tic ta vo'onee ja' la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal li Jesuse. Ja' ti laj amilique, ti laj ajoc'anic ta cruze. 31Pero li Diose laj xa yac' ta ich'el ta muc' te ta sbats'ic'ob. Laj yac' c'otuc ta Jpasmantal, ta Jcoltavanej, yu'un jech ac'o sutes yo'ntonic ta stojol li israeletique, jech xu' tspasbatic perdón yu'un smulic. 32Vu'uncutic testigouncutic ta sventa scotol le'e. Xchi'uc ja' testigo ec li Ch'ul Espíritu ti ac'bilic xa li boch'otic la xch'unic Cajvaltique —xiic. 33C'alal laj ya'yic jech itac'batique, bats'i tsots i'ilinic; solel tsc'an ox ta smilic o. 34Jech te lic sva'an sba jun xchi'ilic ta chapanvanej ta ch'ulna; ja' fariseo, Gamaliel sbi. Ja' lec xchanoj scotol li smantaltac Diose. Lec ich'bil ta muc' yu'un scotol israeletic. Laj yal ti ac'o sloq'uesic jliqueluc li yajtacbolal Jesuse. 35Jech lic yalbe ya'yic scotol li j'abteletic ta ch'ulna te xchi'uque: —Jchi'iltac, j'abteletic, q'uelo me abaic ta sventa c'usi chapasbeic li viniquetic le'e. 36Yu'un xana'ic ti oy jech ilic jun vinic ta vo'one, Teudas sbie. Laj yal ti ac'bil tsots yabtele, jech la sta ta tsobel chanib ciento (400) svinictac. Pero imilat li Teudase. Scotol li boch'otic la xch'unbeic c'usi laj yale, la svoq'uilan sbaic; la spuc sbaic batel scotolic. 37Ts'acal to ilic yan vinic noxtoc ti c'alal ja'o yorail liquem tsactsacvune, Judas sbi; te liquem ta Galilea banamil. Ep la sta ta tsobel xchi'iltac noxtoc. Pero imilat noxtoc li Judase. Jech la spuc sbaic batel scotol li boch'otic la xch'unic c'usi laj yale. 38Ja' yu'un chacalboxuc ava'yic, ¿c'u stuic li viniquetic li'i? Mu me c'usi xapasbeic. Me sventa no'ox cristiano li sc'opique xchi'uc li c'usitic tspasique, ta ono'ox xlaj sc'oplal. 39Yan me ja' sventa Diose, mu xu' avu'unic chalajesbeic sc'oplal. Ja' lec q'uelo me abaic, naca me ja' avochelic scontrainel li Diose —xi li Gamaliele. 40Lec laj ya'yic li c'usi laj yale, jech laj yiq'uic ochel li yajtacbolaltac Jesuse; ja' no'ox laj yac'beic nucul. Tsots laj yalbeic mantal ti mu xa me xalbeic batel sc'oplal li Jesuse. Jech la scoltaic batel. 41Iloq'uic batel ta stojol li jchapanvanejetic ta ch'ulnae. Xcuxet no'ox yo'ntonic ti oy sc'oplalic yu'un Dios xu' chich'ic vocol ta sventa li Jesuse. 42Muc scomtsanic xcholbel sc'oplal li Jesucristoe. Scotol c'ac'al ichanubtasvanic ta ch'ulna xchi'uc ta naetic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\