Hechos 7

1Li mero banquilal palee jech la sjac'be li Estebane: —¿Me melel li c'usi laj yalique? —xut. 2Itac'ov li Estebane: —Jchi'iltac, viniquetic, totiletic, a'yo ava'yic c'usi ta xcal. Li Dios ti toj ech'em yutsile, laj yac' sba ta ilel ta stojol li jmoltotic Abraham ti c'alal te to'ox nacal ta Mesopotámia banamile, ti c'alal mu'yuc to'ox chbat nacluc ta lum Harane. 3Jech laj yalbe: ‘Loc'an batel ta avosilal; comtsano li avuts' avalaltaque. Batan ta yan banamil ti bu chacac'bot avile’, x'utat. 4Jech iloc' batel ta yosilal caldeaetic; te c'ot nacluc ta Harán. C'alal icham li stote, ja'o i'ic'at tal yu'un Dios li' ta banamil; ja' ti bu nacalutic ta orae. 5Pero muc x'ac'bat yich' yu'un li Diose; me jutebuc yav yacan muc x'ac'bat. Ja' no'ox i'albat ti ta xich' ta ts'acale, ti ja' ta xich'ic comel smomnich'nab ti c'alal chamen xa'oxe. Pero mu'yuc to'ox xnich'on ti c'alal jech i'albate. 6I'albat yu'un Dios noxtoc ti ta to xbat naquiicuc ta yan banamil li smomnich'nabe, jech yanlum cristianoetic ta xc'otic. Te ta xich'ic mozoinel, te ta xich'ic uts'intael chanib ciento (400) jabil. 7Pero jech i'albat yu'un li Diose: ‘Vu'un ta xcac'be stoj li boch'otic ta smozoinvanique. Ts'acal to ta xquiq'uic loq'uel tal li amomnich'nabe; li' ta xvul tunicuc cu'un li' ta banamile’, x'utat. 8Ja' i'ac'bat ta sba li c'usi la xchapan Diose, ja' li circuncisione. Jech c'alal ivoc' xnich'on li Abrahame, ja' li Isaaque, laj yac'be yich' circuncisión ta xvaxquibal c'ac'al. Ja' jech la spasbe xnich'on ec li Isaaque, ja' li Jacobe. Li Jacobe ja' jech la spasbe ec li lajchab (12) jmoltotactique. 9“Li jmoltotactic ta vo'onee, scoj xti'et yo'ntonic yu'un li yits'inic Josee, jech la xchonic batel ta Egipto banamil. Pero li Diose te xchi'inoj. 10La scolta ta sventa svocol. La xc'uxubin, laj yac'be lec sbijil, jech lec i'ilat yu'un li faraón ajvalil ta Egiptoe. Ja' yu'un itic'at ta ajvalilal ta sventa scotol Egipto banamil, xchi'uc i'ac'bat sventain scotol c'usitic oy yu'un ta sna li faraone. 11“Ts'acal to ital tsots vi'nal ta scotol Egipto banamil xchi'uc ta Canaán banamil. Jech toj tsots svocol laj ya'yic li cristianoetique. Li jmoltotactic ta vo'onee mu'yuc xa bu tsta sve'elic. 12C'alal laj ya'ay Jacob ti oy trigo te ta Egiptoe, la stac batel sba velta li jmoltotactic ta vo'onee. 13C'alal ibatic xchibal veltae, li Josee te laj yac' sba ta otquinel ta stojol li sbanquiltac xchi'uc yits'ine. Jech te la sna' o faraón bu liquem sts'unubal li Josee. 14Li Josee la stac ta iq'uel li stote, ja' li Jacobe xchi'uc scotol li yuts' yalaltaque. Ja' vo'lajuneb xchanvinic (75) ic'ot ta scotolic. 15Ja' jech ibat ta Egipto li Jacobe, te icham. Jech te ichamic ec li jmoltotactic ta vo'onee. 16Ts'acal to la xcuchbeic loq'uel tal li sbaquile, te ivul yu'unic ta Siquem. Ja' te bat smuquic ta muquinaltic ti smanoj ono'ox li Abrahame. Ja' ti la smanbe xnich'nab Amor te ta lum Siqueme. 17“C'alal po'ot xa tsta yorail ta xich'ic li osil ti albil ono'ox yu'un Dios li Abrahame, ibolic ta jyalel li jchi'iltactic te ta Egiptoe. 18Ja' to ipajic ta bolel ti c'alal i'och yan faraón te ta Egipto ti muc xotquin li Josee. 19Li faraón i'oche la slo'la ta sventa sbijil li jmoltotactic ta vo'one. Chopol c'usi lic spasbe. Laj yal mantal ti ac'o sloq'ues ta snaic scotol li yunin queremique, yu'un ac'o chamicuc. 20C'alal ja'o jech yaloj mantal li faraone, ja'o yorail ivoc' li Moisese. Toj c'upil sba i'ilat. Oxib u no'ox its'itesat ta sna stot sme'. 21C'alal loq'uesbil xa'ox batel sventa ac'o chamuque, te itaat yu'un stseb li faraone. La sts'ites; la scuy jech chac c'u cha'al yol. 22Te laj yich' lec chanubtasel ta scotol sbijil li egipto cristianoetique. Oy lec svu'el ta sventa sc'op xchi'uc ta sventa c'usi tspas. 23“C'alal yich'oj xa cha'vinic (40) jabil li Moisese, ivul ta yo'nton ti tsc'an ta sc'opan li xchi'iltaque, ja' li smomnich'nab Israele. 24C'alal laj yil ti ta xmajat jun xchi'il yu'un jun egipto vinique, la spoj li xchi'ile; la smil comel li egipto vinique. 25Snopoj Moisés ti jech tsna'ic o xchi'iltac ti ja' t'ujbil yu'un Dios sventa tscolta loq'uel ta mozoile, pero muc jechuc la snopic. 26Ta yoc'omal laj yil ta scontrain sbaic chib xchi'iltac. Tsc'an ox ta spajes. Jech laj yalbe: ‘¿C'u yu'un chacontrain abaic, yu'un achi'il no'ox abaic?’, xut. 27Li boch'o tscontrain xchi'ile chopol laj ya'ay, jech laj yal: ‘¿Boch'o laj yac'bot avabtel ta jpasmantal xchi'uc ta jchapanvanej cu'uncutic? 28¿Me chac'an chamilun noxtoc jech chac c'u cha'al laj amil jun egipto vinic voljee?’, x'utat. 29C'alal laj ya'ay jech i'albat li Moisese, ijatov batel. Te c'ot nacluc ta yan banamil Madián sbi. Te la sa' yajnil; te ivoc' chib xnich'on. 30“C'alal i'ech' xa'ox cha'vinic (40) jabile, te laj yac' sba ta ilel ta stojol jun j'almantal ta jtec' biq'uit ch'ix te ta xocol banamil ta vits Sinaí. Te ta yat c'oc' laj yil li j'almantale. 31Li Moisese la sq'uel lec yil; ich'ay yo'nton yu'un. Jech inoch'aj batel, bat sq'uel. Te laj ya'ay ic'opoj tal li Diose, jech laj yal: 32‘Vu'un Diosun yu'un li amoltotac ta vo'onee, ja' li Abrahame, li Isaaque, xchi'uc li Jacobe’, xi. Li Moisese inic ta xi'el, jech muc xbat sq'uel o. 33Jech i'albat yu'un li Diose: ‘Loq'ueso axonob, yu'un ti bu va'alote ja' ch'ul banamil. 34Ta melel quiloj ti ep svocolic li jteclum cu'un te ta Egiptoe. Laj xa ca'ibe li yoq'uel yavanelique. Ja' yu'un liyal tal, tal jcolta. La' me, ta jtacot batel ta Egipto’, x'utat yu'un li Diose. 35“Li Moisés le'e ja' ti muc to'ox xich'ic ta muq'ue, ti jech laj yalbeique: ‘¿Boch'o laj yac'bot avabtel ta jpasmantal xchi'uc ta jchapanvanej?’, xutic. Pero Dios la stac batel, yu'un ja' chc'ot ta banquilal xchi'uc ta jcoltavanej yu'unic ti c'alal te ivinaj ta jtec' biq'uit ch'ix li j'almantale. 36Ja' la sloq'ues tal ta Egipto li jmoltotactic ta vo'onee. La spas ep sq'uelubil stsatsal Dios te ta Egipto banamil xchi'uc ta Tsajal Nab xchi'uc ta xocol banamil cha'vinic (40) jabil. 37Li Moisés le'e ja' ti jech ono'ox laj yalbe li jmoltotactic ta vo'onee: ‘Li Diose ta to st'ujboxuc jun j'alc'op avu'unic, jech chac c'u cha'al la st'ujun’, xut ono'ox. 38Ja' ono'ox Moisés ti te xchi'uc ta xocol banamil scotol li jmoltotactic ta vo'onee, ti te xchi'inoj o li j'almantal ti ic'opanat yu'un te ta vits Sinaie. Ja' ti la xch'am tal li c'opetic sventa cuxlejale, jech laj yac'butic ec li vu'utique. 39“Pero li jmoltotactic ta vo'onee muc xich'ic ta muc'. Ja' te oy ta yo'ntonic ti tsutic batel ta Egiptoe. 40Ja' yu'un jech laj yalbeic li Aarone: ‘Pasbun yan diosetic cu'uncutic, yu'un ja' ba'yucbe ta xbat cu'uncutic. Yu'un mu jna'cutic c'usi spas li Moisés ti la sloq'uesuncutic tal ta Egiptoe’, xutic. 41Jech lic spasic sloc'obal jcot ch'ium tot vacax. Lic smilbeic smoton li sloc'obal sdiosique. La spasbeic lec sq'uinal li c'usi pasbil ta sc'obique. 42Jech la svoc' sba batel ta stojolic li Diose. Ja' i'ac'bat yich'ic o ta muc' li c'usitic xojoban ta vinajele jech chac c'u cha'al ts'ibabil ono'ox ta svun li j'alc'opetic ta vo'onee: ‘Israeletic, ¿me oy laj avac'bicun milbil matanal xchi'uc yantic matanal ti c'alal te oyoxuc ta xocol banamil cha'vinic (40) jabile? 43Ja' no'ox laj acuchic batel adiosic Moloc, tiq'uil ta sna pasbil ta nucul. Xchi'uc laj avich'ic batel li sloc'obal c'anal apasoj ta adiosique, ja' li Refán sbie. Ja' apasojic sloc'obaltac, yu'un chavich'ic ta muc'. Ja' yu'un chajtacoxuc batel ta sjelovel to Babilonia banamil’, xi ono'ox ts'ibabil. 44“C'alal te oyic ta xocol banamil li jmoltot jyame'tic ta vo'onee, ja' itun yu'unic li ch'ulna pasbil ta nucule yu'un ja' te ic'opanatic yu'un li Diose. Ja' li ch'ulna ti pasbil ta nucul, ti ja' jech la spasic jech chac c'u cha'al i'ac'bat yil senyail yu'un Dios li Moisese. 45Jech laj yich'ic o comel li jmoltotactique. Ja' yu'un li boch'otic i'ic'atic ochel tal yu'un Josué li' ta yosilal yanlumetic ti la snutsbe loq'uel yajvaltac li Diose, la xcuchic tal li ch'ulna pasbil ta nucule. Ja' itun yu'unic o c'alal to i'och ta ajvalilal li Davide. 46Li Davide lec i'ilat yu'un li Diose. Jech la sc'anbe ti ac'o ac'batuc spasbe sna li Dios yu'un jmoltotic Jacobe. 47Pero ja' Salomón ic'ot ta stojol la spasbe li snae, 48ac'o me mu xnaqui ta ch'ulnaetic ti pasbil ta sc'ob cristianoetic, jech chac c'u cha'al laj yal c'alal la xch'amanbe ye li j'alc'op ta vo'one: 49‘Li vinajele ja' jchotleb; li banamile ja' stec'ub cacan. ¿C'usi xa nail ti chac'an chapasbicune? ¿C'u x'elan li xcuxubil co'nton chavac'bicune 50yu'un vu'un la jpas scotol li c'usitic oye?’, xi li Diose, xi li j'alc'ope. 51“Li vo'oxuque toj tsots avo'ntonic. Ja' jech avo'ntonic xchi'uc ja' jech achiquinic jech chac c'u cha'al li boch'otic mu'yuc yich'ojic circuncisione. Scotol ora contra chavilic li Ch'ul Espiritue. Ja' chapasic jech chac c'u cha'al la spasic li amoltot ayame'ic ta vo'onee. 52¿Me oy j'alc'opetic mu'yuc la scontrainic li amoltotic ta vo'onee? La smilic scotol li boch'otic laj yalic ti ta to xtal li Boch'o tuc' yo'ntone. Ja' ti laj avaq'uic ta c'abal, ti laj amilic ec li vo'oxuque. 53Li vo'oxuque avich'oj ta ac'obic li mantaletic ti laj yal yaj'almantaltac Dios ta vo'onee, pero mu xach'unic —xut j'abteletic li Estebane. 54C'alal laj ya'yic jech i'albatique, isoc sjolic ta jyalel; bats'i tsots i'ilinic. Xc'uxet yeic ta stojol li Estebane. 55Pero li Estebane iventainbat yo'nton yu'un li Ch'ul Espiritue. La sq'uel muyel vinajel; laj yilbe xojobal Dios. Laj yil te oy ta sbats'ic'ob Dios li Jesuse. 56Li Estebane jech laj yal: —A'yo ava'yic, jamal xa vinajel ta xquil. Te oy ta sbats'ic'ob Dios ta xquil li boch'o xco'laj xchi'uc Xnich'on cristiano ic'ote —xi. 57Li j'abteletique bats'i tsots lic avanicuc. La smac xchiquinic. Jech scotolic tal stsopoltaic ta ora li Estebane. 58Laj yiq'uic loq'uel ta pat lum; te lic yac'beic ton. Li boch'otic la stic'beic smul li Estebane la sloc' xaquitaic; laj yac'beic xchabi jun sva'lej querem, Saulo sbi. 59C'alal ja'o chac'beic tone, la sc'opan Dios li Estebane, jech laj yal: “Cajval Jesús, ic'bun jch'ulel”, xi. 60La squejan sba, tsots i'avan: “Cajval, mu me xavac'be xcuch smulic li jchi'iltac li'i”, xi. C'alal laj yal jeche, icham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\