Hechos 9

1Li Sauloe solel oy ta yo'nton tscontrain, tsibtas, xchi'uc ta smil li boch'otic xch'unojic Cajvaltique. Ja' yu'un bat sc'opan li mero banquilal pale te ta Jerusalene. 2La sc'anbe svunal ta sventa ti oy lec stsatsal c'alal chc'ot ta nail tsobobbailetic yu'un israeletic ta lum Damascoe. Me oy la sta li boch'otic stamojic Tuq'uil Be yu'un Cajvaltique, me viniquetic, me antsetic, ta xchucan tal, ta xic' tal ta Jerusalén. 3C'alal jutuc xa'ox sc'an xc'ot ta Damascoe, ta ora oy c'usi xleblej tal ta vinajel, joyibtabil ic'ot li Sauloe. 4Iyal ta lum. Te laj ya'ay ic'opanat: “Saulo, Saulo, ¿c'u yu'un chavuts'intaun?”, x'utat. 5Itac'ov li Sauloe: “¿Boch'oot Cajval?”, xi. “Vu'un Jesusun. Vu'un ti chavuts'intaune”, x'utat. 6Jech i'albat yu'un li Cajvaltique: “Lican, ochan batel ta Damasco. Te cha'albat c'usi chapas”, x'utat. 7Li xchi'iltac ta xanubale iva'iic; solel ich'ay yo'ntonic. Laj ya'yic ti oy boch'o ic'opoje, pero mu'yuc boch'o laj yilic. 8Ilic li Sauloe. C'alal la svic' sate, mu xa xil osil. Jech nitbil xa batel yu'un xchi'iltac i'och ta Damasco. 9Oxib c'ac'al mu xil osil. Mu'yuc c'usi la sve'; mu'yuc c'usi laj yuch'. 10Te nacal ta Damasco jun jch'unolajel, Ananías sbi. Li Cajvaltique laj yac' sba ta ilel ta stojol li Ananiase. Jech laj yalbe: “Ananías”, xut. “Li' oyune, Cajval. ¿C'usi chaval?”, xi. 11Jech i'albat yu'un li Cajvaltique: “Lican, batan ti bu Tuq'uil Xoral sbie. Te xc'ot ajac' ta sna Judas li Saulo liquem tal ta lum Tarsoe. Yu'un li stuque te xa ta sc'opan Dios. 12Laj xa cac'be yil ta xch'ulel ti te chac'ote, ti chc'ot avac' ac'ob ta sjol sventa ta xjam sate”, x'utat. 13C'alal laj ya'ay li Ananiase, jech laj yal: “Cajval, ep boch'o yalojbicun c'u x'elan stalel li vinic le'e. Ca'yoj ti ep ta xuts'inta li boch'otic voc'bilic te ta Jerusalene. 14Li' ta orae yich'oj tal stsatsal ta stojol banquilal paleetic ti ta xchucan batel scotol li boch'otic xch'unojicote”, xi li Ananiase. 15Pero jech i'albat yu'un li Cajvaltique: “Batan me. Yu'un li vinic le'e jt'ujoj sventa chtun cu'un. Ja' chispucbun batel jc'oplal ta stojol yanlum cristianoetic, xchi'uc ta stojol muc'tic ajvaliletic, xchi'uc ta atojolic ec, vo'oxuc li israeloxuque. 16Vu'un ta xcac'be yil ti ep to ta xich' vocol ta jventae”, x'utat. 17Jech ibat li Ananiase, te i'och ta sna li Judase; c'ot yac' sc'ob ta sjol li Sauloe, jech laj yalbe: —Quermano Saulo, li Cajvaltic Jesús ti laj yac' sba ta ilel ta atojol ta be c'alal ja'o chaxanov tale, la stacun tal ta sventa yu'un ac'o jamuc asat, xchi'uc ac'o nojuc ta avo'nton li Ch'ul Espiritue —xut. 18Ta ora no'ox ibajan yalel li c'usi macbil o sat ti xco'laj xchi'uc smerioal choy yilele, jech lic yil osil. Ilic, i'ac'bat yich' vo'. 19C'alal ive'e, lic ayinuc lec stsatsal yan velta. Jech te to icom xchi'in jayibuc c'ac'al li jch'unolajeletic ta Damascoe. 20Li Sauloe ta ora no'ox lic xcholbe sc'oplal Cristo te ta nail tsobobbailetic yu'un israeletic. Laj yal ti ja' Xnich'on Dios li Jesuse. 21Scotol li boch'otic laj ya'yique, toj labal laj ya'yic, jech laj yalic: —Li vinic li'i ¿me mu ja'uc ti tsc'an chules li boch'otic xch'unojbeic sc'op Jesús te ta Jerusalene, xchi'uc ti li' talem sventa chchucan batel chc'ot yac'an ta stojol li banquilal paleetique? —xiic. 22Pero li Sauloe yo'to itsatsub lec yo'nton ta xcholel. Lic yac'be lec sna'ic ti ja' Cristo li Jesuse. Jech muc xa sna' c'uxi tstaq'uic li judioetique. 23C'alal i'ech' ep c'ac'ale, li judioetique lic xchapanic ti tsmilic li Sauloe. 24Pero li c'usi la xchapanique laj ya'ay li Sauloe. Ta c'ac'al, ta ac'ubal te la smalaic ta ti'coralton yu'un li lume. 25Ja' yu'un li jch'unolajeletique ta ac'ubaltic la stiq'uic ta yut moch li Sauloe; la xchechic yalel ta pat coralton. 26C'alal ic'ot ta Jerusalén li Sauloe, chac bat xchi'in ya'ay li jch'unolajeletique. Pero li jch'unolajeletique scotolic xi'emic yu'un, yu'un mu xch'unic me ja' xa jch'unolajel. 27Pero li Bernabee laj yic' batel ta stojol yajtacbolaltac Jesús li Sauloe. Laj yalbe ya'yic ti laj yil ta be li Cajvaltique, ti ic'opanate, xchi'uc ti lec tsots yo'nton jamal la xcholbe sc'oplal Jesús te ta Damascoe. 28Ja' yu'un li Sauloe te lic xchi'in li jch'unolajeletic ta Jerusalene; co'ol xa yalel muyelic ta xanubal xchi'uquic. Tsots yo'nton jamal laj yalbe sc'oplal li Cajvaltique. 29Te la stsaquilan sbaic ta lo'il xchi'uc li israeletic ti xchanojic griego c'ope. Jech te tsc'an smilic li Sauloe. 30C'alal laj ya'yic li jch'unolajeletique, laj yiq'uic batel ta lum Cesarea li Sauloe; la staquic batel ta slumal, ja' li Tarsoe. 31Jech ipaj svocolic li jujutsob jch'unolajeletic ta scotol Judea banamil, ta Galilea banamil, xchi'uc ta Samaria banamile. Jun xa yo'ntonic laj yich'ic ta muc' li Cajvaltique. I'ac'bat stsatsal yo'ntonic yu'un li Ch'ul Espiritue, jech i'epajic o. 32Ja'o yorail ibat svu'lan scotol jch'unolajeletic li Pedroe, ibat sq'uel noxtoc li boch'otic voc'bilic yu'un Dios te ta lum Lidae. 33Te la sta jun vinic, Eneas sbi. Vaxquib xa jabil te mochol ta svayab yu'un aluben yacan. 34Li Pedroe jech laj yalbe: —Eneas, li Jesucristoe chascoltaot. Lican, meltsano comel avayab —xut. Ta ora ilic li Enease. 35Laj yilic scotol li boch'otic nacajtic ta Lida xchi'uc ta lum Sarone, jech lic xch'unic Cajvaltic. 36Ta yorail le'e oy jun jch'unolajel ants ta lum Jope, Tabita sbi. Dorcas sbi chc'ot ta griego c'op. Li ants le'e lec c'usitic la spas xchi'uc ep icoltavan. 37Ja'o yorail itsacat ta chamel li Dorcase, icham. C'alal la spocbeic sbec'tale, bat stelanic ta jun cuarto ta xcha'cojal jolna. 38Li Jopee noch' no'ox xil sbaic xchi'uc li lum Lidae. Li jch'unolajeletic te ta Jopee laj ya'yic ti te oy ta Lida li Pedroe, jech la staquic batel chib viniquetic yu'un bat svocoltaic tal. “Avocoluc, batic la ta ora te ta Jope”, xutic c'otel. 39Ta ora la xch'un li Pedroe, co'ol la xchi'inic tal. C'alal ic'ote, laj yiq'uic muyel yo' bu telel li Dorcase. Te la set sbaic scotol li me'on antsetique; x'oc'oletic laj yac'beic yil Pedro li sc'u' stsequic ipasbatic yu'un Dorcas c'alal cuxul to'oxe. 40Li Pedroe la stacan loq'uel scotolic, jech lic squejan sba; la sc'opan Dios. C'alal laj yo'nton ta sc'opanel Diose, la sq'uel li animae, jech laj yalbe: —Tabita, lican —xut. Jech lic svic' sat li Dorcase. C'alal laj yil li Pedroe, lic chotluc. 41Li Pedroe la stsacbe sc'ob; la snit liquel. Laj yic'an ochel li jch'unolajeletique xchi'uc li me'on antsetique. Cuxul xa laj yac'be yilic. 42Ipuc ta sjunul lum Jope li c'usi ic'ot ta pasele. Jech ep boch'otic la xch'unic Cajvaltic. 43Li Pedroe ep c'ac'al te icom ta lum Jope te ta sna jun vinic Simón, jc'a'esejnucul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\