Colosenses 1

1Vu'un Pabloun, yajtacbolalun li Jesucristoe, yu'un jech la sc'an li Diose. Chajc'opanotcutic tal ta carta jchi'uc quermanotic Timoteo, vo'oxuc ti jch'unolajeloxuc 2ti yu'untacoxuc xa Dios te ta lum Colosas ti jun avo'ntonic ta stojol li Cristoe. Ac'o xc'uxubinoxuc, ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li Dios cu'untique, ja' li Jtotique. 3C'alal ta jc'opan Dios ta atojolic jujun veltae, ta jtojbecutic ta vocol li Diose, ja' li Stot Cajvaltic Jesucristoe. 4Yu'un ca'yojcutic ti oy lec xch'unojel avo'ntonic ta stojol Cristo Jesuse, xchi'uc ti lec chac'anic scotol li yu'untac Diose, 5xchi'uc ach'unojic ti chataic li c'usi te nac'biloxuc ta vinajele. Ti jech ach'unoj chataique, ja' ta sventa ti laj ava'yic li Lequil A'yej ti ja' melele. 6Li Lequil A'yej ic'ot ta atojolique, ipuc xa batel ta sbejel banamil. Yochel xa satinel, yochel xa ta ch'iel batel jech chac c'u cha'al ich'i te ta atojolic c'alal lic ava'yic, lic avilic c'u x'elan li c'uxubinel yu'un Dios ta melele. 7Ja' li Lequil A'yej ti la xcholboxuc li Epafras ti co'ol yajtuneluncutic Dios jchi'uque, ti lec c'anbile, ti jun yo'nton chtun yu'un Cristo te ta atojolique. 8Ja' laj yalbuncutic ti lec chac'anvanic ta sventa li Ch'ul Espiritue. 9Ja' yu'un c'alal laj ca'icutic ac'oplalic li vu'uncutique, mu xlaj co'ntoncutic o ta jc'opancutic Dios ta atojolic. Ta jc'anbecutic ti ac'o ana'ic lec c'usi tsc'an yo'nton, xchi'uc ti ac'o yac'boxuc lec abijilic, ac'o sjamboxuc lec ajol avo'ntonique. 10Yu'un jech xu' lec tuc' chaxanovic ta sventa ti oyoxuc ta stojol li Cajvaltique, jech xu' chapasic li c'usitic lec chile. Jech lec tsatin batel li lequil abtel chapasique, jech chach'iic batel ta yotquinel li Diose. 11Xchi'uc jech chatsatsubic ta sventa li svu'el ti toj ech'em slequile, jech ch-ayin lec smuc'ul avo'ntonic, jech chcuch avu'unic scotol li vocole. 12Jech xcuxet no'ox avo'nton chatojbeic ta vocol Jtotic Dios ti laj yac' avu'uninic ec li c'usi sc'oplal chich'ic li yu'untac Dios ti oyic xa ta sac osile. 13Yu'un ja' la sloq'uesutic tal ta sc'ob li yajval ic' osile; laj yac'utic ta sc'ob li Xnich'on ti lec sc'anoje, yu'un ja' ac'o sventainutic. 14Ja' li Xnich'on ti la smanutic ta xch'ich'ale, ti ja' ta sventa la jtatic perdón yu'un jmultique. 15Li Cristo ti laj yac' sba ta ilele, co'olic jech chac c'u cha'al li Dios ti mu xquiltique, ja' li jun no'ox Xnich'on ti te ono'ox oy c'alal mu'yuc to'ox c'usitic oye. 16Ja' ta sventa i'ayin scotol li c'usitic oy ta vinajele, li c'usitic oy ta banamile, xchi'uc li c'usitic xquil ta jsatique, xchi'uc li c'usitic mu xquil ta jsatique, ti tsots tspasic mantale, ti ch'unbil smantalique, ja' li banquilaletique, ti tsots svu'elique. Scotol le'e ja' laj yich'ic pasel yu'un li Cristoe, xchi'uc ja' sventa ac'o ich'atuc ta muc'. 17Yu'un li stuque te ono'ox oy o ti c'alal mu'yuc to'ox c'usitic oye. Ja' ta svu'el lec oy scotol li c'usitic oye. 18Li stuque ja' jolil c'otem yu'un li steclumale. Ja' sbec'tal c'otem scotol. Te ono'ox oy o ta sliquebal. Ja' ba'yuc icha'cuxi loq'uel yu'un li animaetique, jech ja' banquilal ic'ot yu'un scotol. 19Yu'un li Jtotic Diose jech la sc'an ti chac'be scotol stalel li Xnich'one, 20xchi'uc ti ja' ta sventa chlecub scotol li c'usitic oye, me ta vinajel, me ta banamil. Lec chil scotol ta sventa xch'ich'al li Xnich'on icham ta cruze. 21Ja' no'ox jech ec vo'oxuc ti nom to'ox oyoxuc ta stojole, ti laj to'ox acontrainic ta sventa li c'usitic laj anopique xchi'uc ta sventa ti c'usitic laj apasique, 22ilecub xa yo'nton ta atojolic ec. Ja' ta sventa ti laj yac' sba ta milel li Xnich'one, yu'un jech mu'yuc amulic, mu'yuc avic'ubalic ti c'alal chac'otic ta stojole. 23Ta melel ja' jech chac'otic me staoj yav lec nacal o li avo'ntonique, me jun avo'nton ach'unojic oe, me mu x'ech' avo'ntonic o ta smalael li c'usi sc'oplal chataic ta sventa ti Lequil A'yej laj ava'yique, ja' li Lequil A'yej ti laj xa yich' cholbel scotol cristianoetic li' ta banamile. Ja' cabtel o xcholel vu'un li Pabloune. 24Li' ta orae toj xcuxet no'ox co'nton ti chquich' vocol ta acojique, yu'un jech ta jts'acubtas ta jbec'tal ti c'u to yepal sc'an sts'aqui svocol Cristo ta sventa li steclumale, ja' li sbec'tale. 25Jech vu'un laj yac'bun cabtel li Diose, jech chitun te ta atojolic, yu'un jech ac'o c'otuc ta pasel chich' pucbel batel li sc'ope. 26Ja' li c'usi muc sna'ic cristianoetic ta vo'one ti epal jabil xa sjelovelique. Pero li' ta orae laj xa yac'be sna' li yu'untaque. 27Yu'un jech la sc'an Dios ti laj yac' avotquinic c'u slequil, c'u yutsil c'usi ta jtatic yu'un li c'usi mu'yuc to'ox vinajem, vo'oxuc li yanlum cristianooxuque. Ja' sc'oplal li Cristo ti te xa oy ta avo'ntonique, ti ja' ta sventa chamalaic li c'usi toj jun yutsile. 28Ja' yu'un ta jcholbecutic ya'yic scotol li cristianoetique. Ta xcac'becutic lec sna'ic; ta jchanubtascutic lec ta sventa li bijubtaseletique, yu'un jech staoj lec xch'iel scotolic c'alal chc'ot sva'an sbaic ta stojol Dios ta sventa ti jun oyic xchi'uc li Cristo Jesuse. 29Ja' yu'un tsots chi'abtej, cac'oj persa ta sventa svu'el li Cristo li' ch-abtej ta jtojole.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\