Efesios 2

1Li vo'oxuque chamenoxuc to'ox ta scoj achopolilic, ta scoj amulic. 2Yu'un ta vo'onee ja' laj apasic li c'usi sventa no'ox banamile, jech chac c'u cha'al tsc'an li banquilal ti ta ic' chanove, ti tsots svu'ele, ja' li boch'o mu'yuc sbec'tal ti ch-abtej ta stojol li boch'otic mu sc'an xch'unique. 3Ta vo'onee ja' to'ox jech la jpastic jcotoltic. Ja' no'ox la jpastic li c'usitic tsc'an, li c'usitic lec cha'ay jbec'taltique, xchi'uc li c'usitic ta jnop jtuctique. Jech sc'oplal chbat jtoj jmultic jech chac c'u cha'al li yantic cristianoetique. 4Pero ta sventa ti toj ep c'uxubinel yu'un Diose, xchi'uc ta sventa ti ep chisc'anutique, jech la xc'uxubinutic, 5ac'o me chamenutic to'ox ta scoj li jchopoliltique, ta scoj li jmultique, pero co'ol la xcha'cuxesutic xchi'uc li Cristoe. Jech ta sventa slequil yo'nton Dios ti colemutic xae. 6Ta sventa ti co'ol la xcha'cuxesutic xchi'uc li Cristoe, jech co'ol laj yac' chotlicutic ta vinajel noxtoc ta sventa ti quich'ojtic ta muc' li Cristoe. 7Yu'un jech chac' quiltic ti bats'i ep c'uxubinel sventa sbatel osile, ti ep sc'anojutic o ta sventa li Cristo Jesuse. 8Yu'un ta yutsil no'ox yo'nton ti colemoxuc xa ta sventa xch'unojel avo'ntonique. Muc ta aventauc atuquic ti laj ataic coltaele, ja' amotonic no'ox yu'un li Diose. 9Muc ta sventauc cabteltic, yu'un jech mu'yuc boch'o xu' tstoy sba. 10Yu'un ja' stuc la spasutic, ja' laj yac' ayincutic ta sventa li Cristo Jesuse, yu'un ac'o jpastic c'usitic lec. Yu'un jech ono'ox chapal yu'un Dios tsc'an ta jpastic. 11Jech na'ic me, vo'oxuc ti yanlumoxuc ta sventa abec'talique, ti “mu'yuc yich'ojic circuncisión”, xi ac'oplalic yu'un li boch'otic yich'ojic circuncisión ta sba sbec'talic ti i'ac'batic yu'un cristianoe. 12Mu'yucoxuc to'ox ta stojol li Cristoe, voc'oloxuc to'ox ta stojol li slumal Israele. Me jutuc mu'yuc ta aventaic li c'usi chapal yu'un Diose xchi'uc li c'usi yaloj chaq'ue. Ja' yu'un me jutuc mu'yuc spatubil avo'ntonic, mu'yuc Dios avu'unic li' ta banamil. 13Pero li' ta orae oyoxuc xa ta stojol li Cristo Jesuse. Vo'oxuc ti nom to'ox oyoxuque lanopajic xa tal ta sventa ti la smal xch'ich'al li Cristo Jesuse. 14Yu'un li stuque ja' jco'lajesej o'ntonal cu'untic. Li chib lum ti voc'ol to'oxe, ja' la spas ta jun. Ja' la sjines li c'usi smacoj ta o'lol ti jech voc'olutic to'ox yu'une. 15Ja' la slajesbe sc'oplal ta sbec'tal noxtoc li mantaletic ti ep ta chop c'usitic chac' jpastic ti toj tsots sc'oplal laj ca'itique. Ja' stuc la spas ta jun li chib ta lume; la spas ta ach', jech ico'laj o co'ntontic. 16Ta sventa ti icham ta cruz li Cristoe, jech ico'laj yo'ntonic xchi'uc Dios li chib ta lume, yu'un jun no'ox ic'otic. La slajesbe o sc'oplal ti contra to'ox chil sbaique. 17Ja' ay yal li Lequil A'yeje, ja' ti xu' chco'laj avo'nton achi'uquic Dios vo'oxuc ti nom oyoxuque, xchi'uc ti xu' chco'laj yo'ntonic xchi'uc Dios ec li boch'otic nopol oyique. 18Jech ta sventa Cristo ti jcha'chopaltic xa xu' chij'och ta stojol Dios Totil ta sventa ti jun no'ox li Ch'ul Espíritu quich'ojtique. 19Jech muc xa yanuc alumalic, muc xa yan cristianoucoxuc. Jchi'il xa jbatic, jun xa oyutic xchi'uc scotol li yantic yu'untac Diose, co'ol xa xnich'nabutic Dios lijc'ot. 20Te xa laj avich'ic nacanel muyel ec ta sba li snacleb nae, ja' li yajtacbolaltac Jesuse xchi'uc li j'alc'opetique. Li ton i'och ta mero chiquin na cu'untique ja' stuc li Cristo Jesuse. 21Ja' ta sventa ti lec stsacoj sba tsmeltsaj batel li nae, lec chch'i batel jech chc'ot ta jbej lequil ch'ulna yu'un li Cajvaltique. 22Te xa capal chavich'ic latsel muyel ec li vo'oxuque, yu'un jech te chnaqui stuc Dios ta sventa li Ch'ul Espiritue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\