Efesios 3

1Ta sventa ti jech ic'ot ta pasele, jech li' tiq'uilun o ta chuquel ta sventa Cristo Jesús, vu'un li Pabloune. Yu'un ja' sventa alequilalic vo'oxuc li yanlum cristianooxuque. 2Chcal ti ava'yojic ti slequil no'ox yo'nton Dios laj yac'bun cabtel ta atojolique. 3Ja' laj yac'bun jna' li c'usi snopoj ta vo'one ti mu'yuc boch'o la sna'e, jech chac c'u cha'al laj xa ono'ox jts'ibaboxuc tal jutuque. 4C'alal chaq'uelic li jcarta li'i, xu' te chana'ic o ti laj xa jna' li c'usi snopoj ono'ox li Dios ti mu'yuc to'ox vinajeme. 5Ja' li c'usi mucul to'oxe, ti muc x'ac'bat sna'ic li cristianoetic ta vo'one ijelovic li' ta banamile. Pero li' ta orae laj xa yac'be sna' ta sventa Ch'ul Espíritu li ch'ul j'alc'opetic yu'une xchi'uc li yajtacbolaltaque. 6Ja' ti sc'oplal co'ol xu' chcu'unintic li c'usi chac' Diose, xchi'uc ti jun no'ox jbec'tal chijc'ot ta jcotoltique, ti co'ol xu' ta jtatic c'uxubinel jcotoltic ta sventa Cristo, ta sventa li Lequil A'yeje. 7Ja' yu'un, vu'un laj quich' cabtel xcholel ta sventa slequil yo'nton li Diose, yu'un jech la sc'an yo'nton stuc ta sventa stsatsal svu'el. 8Vu'un ti xc'oxilun yu'unic li yantic yu'untac Diose, vu'un laj quich' cabtel spuquel ta stojol yanlum cristianoetic li c'uxubinel yu'un Diose ja' li Lequil A'yej ti chijyalbutic ti mu albaj c'u yepal c'uxubinel yu'un li Cristoe. 9Xchi'uc ja' cabtel chcac' lec ta na'el ta jamal c'u x'elan yutsil li c'usi nopbil ta vo'one, ti epal jabil muc xac' ta na'el li Dios ti la spas scotol c'usitic oye. 10Yu'un jech ta sventa steclumal Dios chlic sna'ic j'almantaletic te oyic ta vinajel ti ep ta chop sbijil li Diose, ja' li j'almantaletic ti tsots svu'elique ti tsots yabtelique. 11Yu'un jech ono'ox oy o ta yo'nton li Diose, jech laj yac' c'otuc ta pasel ta sventa li Cristo Jesuse, ja' li Cajvaltique. 12Ja' li Cristo ti ja' ta sventa lec jamal co'ntontic, mu'yuc xi'el chca'itic, lec jamal jbetic xu' chij'och batel ta stojol Dios ta sventa xch'unojel co'ntontic ta stojol li Cristoe. 13Ja' yu'un ta jc'anboxuc vocol ti mu me xlaj stsatsal avo'ntonic ta sventa ti li' chquich' vocol ta acojique, yu'un ja' sventa alequilalic. 14Ja' yu'un ta jquejan jba ta stojol li Dios Totile. 15Ja' li Totil ti ja' sventainoj scotol li boch'otic te oyic ta vinajele xchi'uc li boch'otic li' to oyic ta banamil ti jchop no'ox sbi c'otem ta scotolique. 16Yu'un jech ac'o yac'boxuc scotol li slequilal yutsilale, xchi'uc jech ac'o abtejuc svu'el ta yut avo'ntonic ta sventa li Ch'ul Espíritu yu'une. 17Yu'un jech j'ech'el te ac'o naquiuc o ta avo'ntonic li Cristo ta sventa li xch'unojel avo'ntonic ta stojole. Jech ch-ayin lec yibel, ch-ayin lec snacleb ta avo'ntonic li c'anvaneje. 18Jech xu' avu'un chava'ibeic smelol xchi'uc scotol yantic yu'untac Dios c'u sjamlej, c'u snatil, c'u staylej, c'u smuc'ul li c'anel yu'un Cristoe. 19Xchi'uc jech chavotquinic ti mu xlaj jna'tic c'u yepal li c'anel yu'un Cristoe, jech chavich'beic scotol c'u yepal slequilal yutsilal li Diose. 20Li Dios li' ch-abtej ta jtojoltic ti toj ech'em svu'el, ti ech'em to jech tspas jech chac c'u cha'al ta jnoptic, o ta jc'anbetique, 21ich'biluc ta muc' yu'un scotol li jujutsob steclumale, xchi'uc ich'biluc ta muc' ta sventa li Cristo Jesuse, xchi'uc ta sventa li jujuc'ol cristianoetic chjelovique, xchi'uc c'alal to ta slajebal c'ac'al. Jechuc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\