Efesios 4

1Ja' yu'un chacalboxuc, vu'un ti li' tiq'uilun ta chuquel ta sventa Cajvaltique, avocolicuc ja' me pasic batel li c'usi sc'oplal tsc'an chapasic ta sventa ti ic'biloxuc xae. 2Biq'uit xavac' abaic, manso no'ox xapas abaic; oyuc smuc'ul avo'ntonic, talbat xats'icbe abaic c'usi chc'ot ta pasel avu'unic ta sventa ti ac'anoj abaique. 3Aq'uic persa ti jechuc jun oyanic o jech chac c'u cha'al la spasoxuc ta jun li Ch'ul Espiritue, junuc avo'ntonic o ta sventa ti lijpasutic xa ta jun jcotoltique. 4Yu'un jun no'ox lijc'ot jcotoltic. Jun no'ox li Ch'ul Espíritu quich'ojtique, jech chac c'u cha'al jun no'ox li c'usi jmalaojtic chc'ot quich'tic ta sventa ti co'ol xa yic'ojutic li Diose. 5Jun no'ox Cajvaltic, jun no'ox li xch'unojel co'ntontique, jun no'ox li ich' vo'e, 6jun no'ox Dios cu'untic, ja' Jtotic jcotoltic. Ja' sventainoj scotol, ja' tspas ta mantal scotol, li' oy ta co'ntontic jcotoltic. 7Pero li jujunutique yantic o jmotontic laj yac'butic li Cristoe, jech chac c'u cha'al la sc'an yo'nton stuc chijyac'butique. 8Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: “Imuy batel ta toyol, la xchuc muyel scotol li boch'otic la stsale, laj yac'be tal smoton li cristianoetique”, xi ts'ibabil. 9¿C'usi smelol ti “imuy batel” xie? Ja' chac' ta na'el ti iyal tal c'alal to ta banamile. 10Li boch'o iyal c'alal to ta olone, ja' noxtoc ti imuy batel c'alal to ta sba yac'ol vinajele, jech icom ta yolon sc'ob scotol li c'usitic oye. 11Ja' laj yac'be yabtel jujun li xnich'nabe. Oy laj yac'be yabtel sventa chc'ot ta yajtacbolal, oy la stic' ta j'alc'opetic, oy laj yac'be yabtel sventa tspuquic batel sc'op Dios, oy la stic' ta jchabivanejetic, xchi'uc ta jchanubtasvanejetic. 12Jech la xchapan ta sventa li yu'untaque, yu'un jech xu' tspas li yabtelique, yu'un jech lec chch'i batel sbec'tal li Cristoe. 13Jech jcotoltic co'ol oy xch'unojel co'ntontic chijc'ot, jcotoltic chcotquinbetic lec Xnich'on li Diose, xchi'uc ta jtatic lec vinical; jech co'ol jch'ieltic chijc'ot jech chac c'u cha'al li Cristoe. 14Jech muc xa co'oluticuc jech chac c'u cha'al ololetic ti talbat no'ox yo'ntonique, ti c'usiuc no'ox svontolch'unic jech chac c'u cha'al c'usi cuchbil no'ox ta iq'ue. Jech mu xcac' jbatic ta lo'lael yu'un li boch'otic lec sna'ic c'u x'elan chlo'lavanique, ti ch'ayemic ta bee. 15Tsc'an ja' no'ox ac'o caltic c'usi melel ta sventa ti jc'anoj jbatique. Tsc'an chijch'iutic batel ta stojol li Cristoe, ja' li Joltique. 16Vu'utic sbec'tal c'otemutic, lec jtsacojan jbatic, lec jnitojan jbatic ta jts'acaliltic, ta jch'uxuviltic. Jech co'ol ta jcolta jbatic jcotoltic ta sventa li c'usitic cabteltic ta jujuchope. Jech co'ol chijch'iutic batel jcotoltic, co'ol chijtsatsubutic batel ta sventa ti lec jc'anoj jbatique. 17Ja' yu'un chacalboxuc ava'yic, ta jc'anboxuc tsots vocol ta sventa li Cajvaltique, mu xa me jechuc xapasic jech chac c'u cha'al li yantic achi'iltaquic ti mu xotquinic Diose, ti mu'yuc stu c'usitic tsnopique. 18Oy ta ic' osil li sjol yo'ntonique, mu'yuc ta sventaic li cuxlejal yu'un Dios ta scoj li sbolilique xchi'uc ta scoj ti tsots yo'ntonique. 19Jech ipimubic ta jyalel, ja' laj yac' sbaic o ta spasel li c'usitic tsc'an sbec'talique. Solel mu'yuc xa pajesel ta yo'ntonic o, ja' la spasic o scotol li c'usitic chopol ta pasele. 20Pero li vo'oxuque mu jechuc laj achanic yu'un li Cristoe. 21Yu'un li vo'oxuque ava'yojic c'usi tsc'an li Jesuse, xchi'uc ja' ta sventa lachanubtasatic lec ta sc'op ti ja' melele. 22Ava'yojic ti tsc'an chajipic comel stalel li poco' cristianoe, ja' ti c'u to'ox xa'elanic ta vo'onee, yu'un ja' no'ox tsoquesvan, ja' no'ox chlo'lavan. 23Tsc'an ch-ach'ub scotol li c'usitic chanop ta ajol ta avo'ntonique. 24Tsc'an ja' xa chalapbeic stalel li ach' cristiano ti pasbil jech chac c'u cha'al stuc li Diose, ti tuq'ue ti me jutuc mu'yuc smule. 25Ja' yu'un comtsanic li epalc'ope; meleluc scotol li c'usitic chavalbe abaique. Yu'un jun no'ox c'otemoxuc, jmoj atsacoj abaic ta acotolic. 26Me cha'ilinique, mu me teuc xasa' amulic o. Mu me sbejeluc c'ac'al xa'ilinic. 27Mu me xajambeic sbe li pucuje. 28Li boch'o ch-elc'aje, mu xa me x'elc'aj. Ac'o abtejuc, ac'o stunes ta spasel lequil abtel li sc'obe, yu'un jech xu' chlic scolta li boch'otic abul sbaique. 29Mu xa me xloc' ta aveic scotol c'usitic mu'yuc lec. Ja' alic c'usitic lec ti ja' sventa chijtsatsubutic yu'une, yu'un jech xu' chtun yu'unic ec li boch'otic oy to c'usi sc'an yu'unique. 30Mu me xavac'beic yat yo'nton li Ch'ul Espíritu yu'un Diose. Yu'un ja' senyail ac'biloxuc ti c'alal tsta sc'ac'alil coltaele. 31Jipic loq'uel ta atojolic li c'usitic toj c'uxic chavalbe abaique, li sc'ac'al avo'ntonique, li sbic'tal avo'ntonique, xchi'uc ti xac'aq'uet no'ox chac'opojique, xchi'uc li chopolc'optavaneje, xchi'uc li c'usitic yantic chopole. 32Lec xavil abaic, c'ux xava'ay abaic ta jujuntal. Talbat xapasbeic abaic perdón jech chac c'u cha'al la spasboxuc perdón Dios ta sventa li Cristoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\