Galatas 1

1Vu'un Pabloun, vu'un yajtacbolalun Jesucristo. Muc cristianouc la stacun; muc cristianouc laj yac'bun cabtel. Ja' la st'ujun stuc li Jesucristoe xchi'uc li Diose, ja' li Totil ti la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal li Jesucristoe. 2Ta jc'opanotcutic tal jchi'uc scotol li jch'unolajeletic li' jchi'uque, vo'oxuc li steclumaloxuc Cristo ti buyuc no'ox oyoxuc te ta Galacia banamile. 3Ac'o xc'uxubinoxuc, ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li Dios Totile xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe, 4ja' li Boch'o laj yac' sba ta milel ta scoj jmultic, yu'un jech la scoltautic loq'uel ta sventa li c'usitic chopol li' ta banamile. Yu'un jech la sc'an li Dios cu'untique, ja' li Jtotique. 5Ja' li Boch'o stuc no'ox ch-ich'at ta muc' sbatel osile. Jechuc. 6Chch'ay co'nton avu'unic chca'ay ti ta anil no'ox laj acomtsanic li Boch'o laj yic'oxuc ta stojole, ti ta sventa Cristo laj yac' avilic yutsil yo'ntone, yu'un laj xa ach'unic yan c'op ti mu xco'laj xchi'uc li Lequil A'yeje. 7Pero mu yu'unuc oy yan c'op ti xu' chijcolutic yu'une. Ja' no'ox ta scoj ti oy boch'otic te chasocboxuc avo'ntonique, yu'un tsyanijesic li Lequil A'yej yu'un Cristoe. 8Me oy boch'o chayalboxuc yan c'op ti mu xco'laj jech chac c'u cha'al la jcholboxuque, ac'o me vu'uncutic, o me j'almantal liquem tal ta vinajel, ac'o batuc ta ch'ayel. 9Jech chac c'u cha'al calojboxuc xa ono'oxe, chacalboxuc yan velta. Me oy boch'o yan chayalboxuc Lequil A'yej ti mu xco'laj jech chac c'u cha'al ach'unojique, ac'o batuc ta ch'ayel. 10Yu'un ma'uc ta jsa' c'u x'elan lec ac'o yilun cristianoetic. Ja' ta jsa' c'u x'elan lec ac'o yilun li Diose. Ti ja'uc ta jc'an lec ac'o yilun li cristianoetique, muc yajtunelucun Cristo ti jechuque. 11Quermanotac, ta jc'an chcac' lec ana'ic. Li Lequil A'yej ta jchole muc cristianouc laj yalbun. 12Li vu'une muc ta cristianouc la jch'am tal, muc cristianouc la jchanbe. Ja' laj yac'bun jna', ja' laj yac'bun quil ta jch'ulel stuc li Jesucristoe. 13Yu'un ava'yojic c'u xi'elan c'alal co'ol to'ox jch'unoj jchi'uc li jchi'iltac ta judioale. Toj ech'em to'ox laj cuts'inta li steclumal Diose; oy ta co'nton chcules ox scotol. 14Vu'un ech'em la jchan jech chac c'u cha'al la xchanic li yantic jchi'iltac ta ch'iel te ta cosilale. Jech noxtoc vu'un toj ech'em tsots sc'oplal laj ca'ay c'u x'elan stalelic li jtot jme'e. 15Pero li Diose t'ujbilun ono'ox yu'un ti c'alal mu'yuc to'ox chivoq'ue. Jech c'alal ic'ot yorail yu'une, ta yutsil yo'nton stuc laj yic'un. 16Laj yac' ta ilel ta jtojol li Xnich'one, yu'un jech xu' ta jcholbe batel sc'oplal ta stojol li yanlum cristianoetique. Muc ba'yucuc xbat jac' ta stojol li boch'o oy sbec'tal, oy xch'ich'ale. 17Mu'yuc bu xibat ta Jerusalén yu'un bat jc'opan li boch'otic ba'yuc ono'ox ochemic ta jcholc'ope. Tuc' libat ta Arábia; ts'acal to lisut batel yan velta ta lum Damasco. 18C'alal iloc' oxib jabile, ja'o libat ta Jerusalén, yu'un bat cotquin li Pedroe. Te la jchi'in vo'lajuneb (15) c'ac'al. 19Mu'yuc bu laj quil yantic jcholc'opetic. Ja' no'ox te laj cotquin li Santiagoe, ja' li xchi'il Cajvaltique. 20Li c'usi ta jts'ibaboxuc tal li'i, muc epalc'opuc ta jpas. Ja' testigo cu'un li Diose. 21Ts'acal to libat ta yosilal Siria xchi'uc ta yosilal Cilicia. 22Li jujutsob jch'unolajeletic yu'un Cristo ta Judea banamile mu xiyotquinicun. 23Ja' no'ox ya'yojic ti jech chi'albat jc'oplale: “Li boch'o laj to'ox scontrainutic ta vo'onee, le' ta orae yochel xa xcholel ti ja' tsc'an ta jch'untic li Cristoe, ja' ti tsc'an ox stu'pbe sc'oplal ta vo'one”, xi jc'oplal laj ya'yic. 24Te lic yalbeic slequilal Dios ta jventa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\