Galatas 2

1C'alal iloc' chanlajuneb jabile, ja' to libat yan velta ta Jerusalén jchi'uc li Bernabee. Laj quic' batel jchi'incutic li Titoe. 2Yu'un jech laj yac'bun jna' Dios ti libate. Ja' bat jc'opan stuquic li banquilal jcholc'opetique. Ja' bat calbe ya'yic c'u x'elan ta jcholboxuc Lequil A'yej, vo'oxuc li yanlumoxuque. Yu'un mu jc'an ti altic ch-ech' li cabtel laj xa jpase, xchi'uc li cabtel ta to jpas batele. 3Li Tito jchi'inoj batele ja' grecia vinic, pero muc xalic ti persa ac'o yich' circuncisione. 4Ja' no'ox oy jayibuc jch'unolajeletic ta alel la snaban sbaic ochel ta mucul ec. Yu'un tsc'an tsoquesic li coltael jtaojtic ta sventa Cristoe, yu'un ja' tsc'anic ti ac'o ochcutic ta mozoil yan velta yu'un li mantaletique. 5Pero me jutuc muc jch'uncutic li c'usi laj yalique. Yu'un jech mu me xyanij smelol li Lequil A'yej ach'unojique, yu'un ja' melel. 6Li jcholc'opetic ti lec otquinbil avu'unique, mu'yuc c'usi yan laj yalbuncutic. Li vu'une ma'uc tsots sc'oplal chca'ay me ep c'usi spasojic, yu'un li Diose co'ol sba chil scotol. 7Ja' no'ox te laj yilic ti ja' cabtel yac'ojbun Dios ta jcholbe Lequil A'yej li boch'otic mu'yuc yich'ojic circuncisione, jech chac c'u cha'al Pedro ti ja' yabtel ta xcholbe ec li boch'otic yich'ojic circuncisione. 8Li Dios ti laj yac'be yabtel Pedro sventa ch-abtej ta stojol li boch'otic yich'ojic circuncisione, ja' laj yac'bun cabtel ec sventa chi'abtej ta stojol li yanlum cristianoetique. 9C'alal laj yilic c'u x'elan cabtel ac'bilun yu'un Dios li Santiago xchi'uc Pedro xchi'uc Juan ti ja' jech ilbilic jech chac c'u cha'al mero yoyale, la stsacbun jbats'ic'obcutic jchi'uc li Bernabee. Ja' svinajeb ti jchi'il jbacutic ta abtel jcotolcutique. Vu'un chituncutic o ta stojol li yanlum cristianoetique. Jech ec li stuquique ja' te chtunic o ta stojol li boch'otic yich'ojic circuncisione. 10Ja' no'ox la st'abbuncutic ti mu me xch'ay ta co'ntoncutic li me'onetique. Lec laj ca'ay, yu'un jech ono'ox ta jpas. 11C'alal ic'ot ta Antioquía li Pedroe, te laj cut ta sat, yu'un mu xa smeloluc li c'usi tspase. 12Yu'un c'alal mu'yuc to'ox chvulic li boch'otic tacbilic tal yu'un Santiagoe, laj to'ox xchi'in ta ve'el li yanlum cristianoetique. Pero c'alal ivulique, la svoc' sba; muc xa xchi'in ta ve'el li yanlum cristianoetique. Yu'un ixi' yu'un li boch'otic tsots sc'oplal cha'yic circuncisione. 13Li yantic israeletique te la xch'ambeic xchuvaj ec li Pedroe. C'alal ta Bernabé la spas jech ec. Scotolic la xch'ambe sba sbolilic. 14C'alal laj quil ti mu xa ja'uc jech tspasic jech chac c'u cha'al chal li Lequil A'yej ti ja' melele, jech lic calbe ta stojol scotolic li Pedroe: “Li vo'ote ach'iubinoj stalel judío, pero tana co'ol xa ach'unoj achi'uc li yanlum cristianoetique, ¿c'u yu'un ti chac'an chavac'be xchan stalel judío ec li yanlum cristianoetique? 15Li vu'utique judío ono'ox lijvoc'utic. Muc jpasmulil yanlum cristianouticuc. 16Pero ac'o me judioutic, laj xa jna'tic ti muc ta sventauc mantaletic mu'yuc jmultic chijyilutic li Diose. Ja' no'ox ta sventa ta jch'untic li Jesucristoe. Ja' yu'un laj xa jch'untic li Jesucristoe, jech mu'yuc xa jmultic chijyilutic li Diose. Ma'uc ta sventa yu'un ivu' cu'untic xch'unel li mantaletique. Yu'un mu'yuc boch'o xu' mu'yuc smul ch-ilat yu'un Dios ta sventa yabtel stuc. 17“Ja' yu'un me jcotoltic ta sventa Jesucristo mu'yuc jmultic chijc'ote, ja' svinajeb ti jpasmulilutic ec li vu'utique. ¿Me ja' ta scoj Jesucristo ti jech jpasmulilutic chijc'ote? ¡Mo'oj! 18Yan me ja' chlic jcha'tunes yan velta noxtoc li c'usi laj xa'ox jip comele, le'e oy jmul chic'ot. 19Yu'un c'alal ja' batem co'nton yu'un li mantaletique, xco'laj xchi'uc chamenun yu'un li mantaletique; ts'acal to lic cuxicun ta sventa Dios. 20Ja' yu'un co'ol lijoc'anat ta cruz jchi'uc Cristo ic'ot. Jech muc xa vu'ucun ti li' cuxulune. Ja' xa Cristo li' cuxul ta jtojol. Li jcuxlejal li' quich'oj ta jbec'tal ta orae, cuxul ta sventa xch'unojel co'nton ta stojol li Xnich'on Diose, ja' li Boch'o ep la sc'anune, ti laj yac' sba ta milel ta jcoje. 21Ja' yu'un li vu'une mu'yuc ta jbajbe slequil yo'nton li Diose. Ti ja'uc ta sventa mantaletic mu'yuc jmultic chijyilutic Diose, altic icham ta cruz Cristo ti jechuque”, xcut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\