Galatas 3

1Galaciaetic, ¡solel mu'yuc abijilic! ¿Boch'o la soquesboxuc avo'ntonic ti mu xa ja'uc chach'unic li c'usi melele? Yu'un lec jamal la jcholbotcutic ava'yic sc'oplal li Jesucristoe; xco'laj xchi'uc laj avil ta asatic joc'ol ta cruz icham ta jcojtic li Cristoe. 2Avocolicuc, tac'bicun ca'tic li c'usi ta jac'boxuque: ¿Me ta sventa mantaletic laj avich'ic li Ch'ul Espiritue, o me ta sventa no'ox laj ach'unic li Cristoe? 3¿Me yu'un solel mu'yuc abijilic? Lec laj aliquesic xch'unel ta sventa li Ch'ul Espiritue, pero tana chac'an chavu'esic ta atsatsal atuquic. 4¿Me altic ic'ot avu'unic li c'usitic ic'ot ta pasel ta atojolique? Ta melel xu' mu'yuc stu chc'ot avu'unic. 5Li Dios ti laj yac'boxuc Ch'ul Espiritue xchi'uc ti laj yac'boxuc avilic ep sq'uelubil stsatsale, ¿me ja' ta sventa mantaletic ti jech la spasboxuque, o me ja' no'ox ta sventa laj ach'unic ti c'alal laj avich'ic cholbele? 6Na'ic me, li Abrahame lec i'ilat ta sventa xch'unojel yo'nton ta stojol Dios. 7Ja' yu'un, li boch'otic jech ta xch'unic eq'ue, ja' mero smomnich'nab Abraham chc'otic. 8Ts'ibabil ono'ox ta sc'op Dios ti ta sventa xch'unojel yo'ntonic mu'yuc smul ch-ilatic yu'un Dios li yanlum cristianoetique. Ja' yu'un li Diose laj yalbe Abraham li Lequil A'yej jech chac li'i: “Vo'ot ta aventa chich'ic bendición cristianoetic ta sbejel banamil”, xut. 9Ja' yu'un li boch'otic oy xch'unojel yo'ntonique co'ol chich'ic bendición xchi'uc li Abraham ti lec la xch'une. 10Yan li boch'otic batem yo'ntonic ta sventa li mantaletique, oyic o ta sventa ch'ayel. Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: “Ac'o ac'batuc stoj smul li boch'o mu xch'un, mu xich' ta muc' li chanubtasel li' ts'ibabil ta svunal mantaletique”, xi ts'ibabil. 11Ja' yu'un lec jamal chvinaj ti mu xu' mu'yuc jmultic chijyilutic Dios ta sventa li mantaletique. Yu'un jech yaloj li Diose: “Li boch'o tuc' yo'nton chquil ta sventa xch'unojel yo'ntone, ja' ta xcuxi”, xi. 12Ja' yu'un li mantaletique muc xch'unojel co'ntonticuc no'ox tsc'an. Yu'un jech ts'ibabil: “Li boch'o ta xch'un yu'une, ja' ta xcuxi ta sventa li mantaletique”, xi ts'ibabil. 13Ja' yu'un i'ay li Cristoe, ay scoltautic ta sventa li stojol mulil ti sc'oplal chquich'tic ta sventa li mantaletique. Ja' la xcuch scotol li stojol mulil ti sc'oplal chquich'tique. Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios: “Li boch'o joc'ol ta te' chchame, ja' ac'bil stoj smul yu'un Dios”, xi ts'ibabil. 14Ja' yu'un ta sventa Cristo Jesús xu' tstaic yanlum cristianoetic ec li bendición i'albat yu'un Dios li Abrahame. Jech jcotoltic ta sventa xch'unojel co'ntontic xu' chquich'tic li Ch'ul Espíritu ti yaloj ono'ox Dios chijyac'butique. 15Quermanotac, chacalboxuc ava'yic c'u x'elan tspasic li cristianoetique. C'alal oy c'usi tsots sc'oplal chchapanique, tspasbeic lec svunal, yu'un jech chcom o. Mu'yuc xa boch'o xu' tstu'p; mu'yuc boch'o xu' chepajes. 16Ja' jech la spas Dios ti c'alal oy c'usi la xchapan xchi'uc li Abraham ta sventa jun smomnich'one. Muc jechuc i'albat “amomnich'nabtac”, muc xiuc sc'oplal, yu'un muc ja'uc sc'oplal scotol. “Amomnich'on”, xi sc'oplal, yu'un ja' sc'oplal stuc li Cristoe. 17Ja' yu'un li c'usi chcale ja' li'i: Li c'usi chapal yu'un Dios ta stojol li Abrahame j'ech'el chapal icom o. Li mantaletic ti ja' to ivul ta loq'uel c'alal i'ech' xa'ox chanib ciento xchi'uc lajuneb xcha'vinic (430) jabile, mu ja'uc tal slajesbe sc'oplal li c'usi ba'yuc yaloj Diose. 18Ti ja'uc ta sventa mantaletic xu' chcu'unintic li c'usi yaloj Diose, muc xa ja'uc ta sventa ti yu'un ono'ox jech yaloj ti jechuque. Pero ta sventa ti yu'un jech yalojbe li Abrahame, ja' yu'un laj yac'be. 19Pero ¿c'usi stu li smantaltac Dios cha'e? me xachiique, ja' sventa ac'o quiltic ti jbajmantalutique. Ja' itun o c'alal to ital li jun smomnich'on Abraham ti albil ono'ox yu'un Dios chtale. Li mantaletique ta sventa j'almantaletic laj yich' jelubtasbel tal li Moisese, jech ja' xa la sjelubtas tal ta jtojoltic ec. 20Pero li c'usi laj yalbe Abraham li Diose, muc yanuc o boch'o la sjelubtas; ja' laj yal stuc li Diose. 21Pero me chanopic ti chopol chil sbaic xchi'uc mantaletic li c'usi yaloj ono'ox Diose, mo'oj. Ti yu'unuc ja' ta sventa mantaletic xu' chijcuxiutique, ta melel ta sventa mantaletic xu' mu'yuc jmultic chijyilutic Dios ti jechuque. 22Pero ts'ibabil ta sc'op Dios ti scotol cristiano jpasmuliletique. Jech ta sventa xch'unojel yo'ntonic ta stojol Jesucristo xu' chich'ic c'usi yaloj ono'ox Dios li boch'o ta xch'unique. 23C'alal mu'yuc to'ox tsta yorail chich' ch'unel li Cristoe, smozoinojuncutic li mantaletique, xchucojuncutic to'ox. Ja' to licolcutic c'alal la sta yorail chich' ch'unel li Cristoe. 24Li mantaletique ja' j'ic'vanej ic'ot, yu'un ja' ta sventa litalcutic ta stojol li Cristoe. Jech ta sventa xch'unojel co'ntoncutic mu'yuc jmul lic'otcutic. 25Ta sventa ti ista yorail ja' chich' ch'unel li Cristoe, jech muc xa teuc smozoinojuncutic o li mantaletique. 26Ja' yu'un li vo'oxuque acotolic xnich'naboxuc xa Dios lac'otic ta sventa ti ja' laj ach'unic li Cristo Jesuse. 27Yu'un ti c'u avepalic laj avich'ic vo' ta sventa ti jun lac'otic xchi'uc Cristoe, ja' laj alapbeic o stalel li Cristoe. 28Jech mu'yuc xa judío, mu'yuc xa yanlum; mu'yuc xa boch'o ochem ta mozoil, mu'yuc xa boch'o muc ochemuc ta mozoil; mu'yuc xa vinic, mu'yuc xa ants. Yu'un jcotoltic jun no'ox lijc'ot ta stojol li Cristo Jesuse. 29Ja' yu'un, me ta melel vo'oxuc yu'unoxuc xa li Cristoe, mero smomnich'naboxuc xa Abraham lac'otic o. Jech ta ono'ox xavich'ic c'usi albil yu'un Dios li Abrahame.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\