Hebreos 1

1Li Diose ep ta velta la sc'opan ta sventa j'alc'opetic li jmoltot jyame'tic ta vo'onee, xchi'uc ep ta chop c'u x'elan la sc'opan. 2Yan li' ta ora ti slajebtic xa batel c'ac'ale, ta sventa xa Xnich'on la sc'opanutic li Diose, ja' li xnich'on ti laj yac'be sventain scotol c'usitic oye, xchi'uc ti ja' ta sventa la spas scotole. 3Ja' ta sventa ivinaj c'u x'elan slequil yutsil li Diose xchi'uc c'u x'elan stalel. Jech noxtoc ja' ta sventa sc'op, ta sventa svu'el lec oy scotol li c'usitic oye. C'alal ilaj yabtel sventa la xch'aybutic jmultique, ibat chotluc ta sbats'ic'ob Dios ta toyol. 4Ja' yu'un li Xnich'on Diose ja' banquilal ic'ot yu'un li j'almantaletique, yu'un ja' toj ech'em yutsil sbi ic'ot. 5Yu'un me junuc j'almantal mu'yuc bu jech x'albat yu'un li Diose: “Vo'ot Jnich'onot, ja' to laj cac' ta ilel ti vo'ot Jnich'onote”, mu'yuc bu x'utat. Mu'yuc bu jech x'albat noxtoc: “Vu'un Stotun chic'ot, ja' jnich'on chc'ot ec”, mu'yuc bu xi sc'oplal. 6C'alal la stac tal li' ta banamil li Xnich'one, jech ono'ox ts'ibabil sc'oplal: “Ac'o ich'atuc ta muc' yu'un scotol li j'almantaletic yu'un Diose”, xi ts'ibabil. 7Yan li j'almantaletique jech ts'ibabil sc'oplalic: “Li j'almantaletique ja' jechic jech chac c'u cha'al ic', jech chac c'u cha'al sacsevul ti ja' no'ox chch'unic mantale”, xi ts'ibabil. 8Yan li Xnich'on Diose jech ts'ibabil sc'oplal: “Dios cu'un, li avabtel sventa ajvalilale ja' sventa sbatel osil. Li avaston avich'oje ja' vaston sventa tuq'uil chapanel. 9Yu'un ja' chac'an li c'usitic tuq'ue; ja' chacontrain li c'usi chopole. Ja' yu'un li Dios avu'une la st'ujot, jech voc'bil lacom ta sventa yabtel. Laj yac'bot ep xcuxetel avo'nton. Ja' mu sta jech ac'bilic li yantic achi'iltaque”, xi ts'ibabil. 10Jech ts'ibabil noxtoc: “Li vo'ote Cajval, ta sliquebal ono'ox vo'ot laj aliques li banamile, vo'ot yabtel ac'ob li vinajele. 11Pero le'e ta ono'ox xlaj; yan li vo'ote te oyot o sbatel osil. Li c'usitic apasoje ta xpocoib jech chac c'u cha'al ta xpocoib jc'u'cutic. 12Tsta yorail chabal lec, chajel jech chac c'u cha'al ta jel jc'u'cutic. Pero li vo'ote atalel te oyot o; mu sna' xlaj o avorail”, xi ts'ibabil. 13Me junuc j'almantal mu'yuc jech albilic yu'un li Diose: “Chotlan ta jbats'ic'ob ja' to c'alal ta xcac' atec'ubin li avajcontrataque”, mu'yuc bu x'utatic. 14Yu'un li j'almantaletique ja' no'ox chtunic yu'un Dios. Tacbilic no'ox yu'un Dios, yu'un ac'o bat scoltaic li boch'otic sc'oplal chcolic sbatel osile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\