Hebreos 10

1Yu'un li mantaletique ja' no'ox laj yac' ta pasel puru senyailtac li c'usi sc'oplal chc'ot ta pasele. Muc ja'uc mero sc'oplal o laj yich' pasel. Scotol li c'usitic laj yich' pasele xchi'uc li milbil matanaletic laj yich' aq'uel ta jujun jabile, muc j'ech'eluc ilecubic o yu'un li boch'otic jech la spasique. 2Ti j'ech'eluc ilecubic oe, muc smililanic jujun jabil ti jechuque. Ti j'ech'eluc ipocbat o smulic li boch'otic jech la spasique, muc xa xlo'ilaj yo'nton yu'un smulic ti jechuque. 3Yu'un ti c'alal chich' aq'uel jujun jabile, te cht'ab ta yo'ntonic ti yu'un oy smulique. 4Yu'un li xch'ich'al tot vacaxe xchi'uc li xch'ich'al tot tentsune mu xu' yu'un ti j'ech'el chixch'aybutic o jmultique. 5Ja' yu'un c'alal jutuc xa'ox sc'an xtal li' ta banamil li Cristoe, jech laj yal: “Muc ja'uc chac'an li milbil matanaletic, xchi'uc li c'usitic yan chavich' ac'bel amotonine. Jech laj avac'bun quich' jbec'tal. 6Muc xcuxetuc xa avo'nton yu'un li chic'bil matanal xchi'uc li matanal sventa xch'ayubil mulil cha'ac'bate. 7Ja' yu'un jech laj cal: ‘Li' oyune, Dios cu'un, yu'un jech ono'ox ts'ibabil jc'oplal ta balbil vun ti ta jpas c'usi tsc'an avo'ntone’, xacutot”, xi li Cristoe. 8Ta ba'yuque jech laj yal: “Muc ja'uc chac'an li milbil matanaletic xchi'uc li c'usitic yan chavich' ac'bel amotonine, xchi'uc li chic'bil matanal, xchi'uc li matanal sventa xch'ayubil mulile; muc ja'uc xcuxet xa avo'nton yu'un”, xi. Ti jech laj yich' pasele, ja' sventa ti yu'un jech chal li mantaletique. 9Ts'acal jech laj yal noxtoc: “Li' oyune, ta jpas li c'usi tsc'an avo'ntone”, xi. Ta sventa ti jech laj yal ta slajebe, ja' la slajesbe o sc'oplal li c'usi laj yich' pasel ta ba'yuque. 10Ta sventa li slequil yo'ntone, j'ech'el lijlecubutic o. J'ech'el ivu' o yu'un ta sventa ti laj yac' ta smoton Dios sbec'tal li Jesucristoe. Jun no'ox velta la spas o sventa sbatel osil. 11Li paleetique scotol c'ac'al te ch-abtejic o ta ch'ulna; te tsmililanbeic o smoton li Diose, ac'o me mu xch'ay o mulil yu'un. 12Yan li Jesucristoe jun no'ox velta laj yac'be milbil matanal sventa sbatel osil li Diose; ja' sventa la xch'aybutic o jmultic. Ts'acal bat chotluc ta sbats'ic'ob Dios. 13Te tsmala c'alal to tsta yorail ch-ac'bat stec'ubin scotol li yajcontrae. 14Yu'un ta jun no'ox milbil matanal laj yac', jech j'ech'el mu'yuc smul ic'otic o li boch'otic voc'bilic xa yu'un Diose. 15Ch'ul Espíritu chijyac'butic jna'tic ti ja' melele, yu'un jech ts'ibabil: 16“Ja' jech li c'usi ta jchapan ta stojolique. Me la sta sc'ac'alil cu'une, ta xcac'be ta sjolic li jmantaltaque; ta jts'ibabe lec ta yo'ntonic”, xi. 17Jech laj yal noxtoc: “Mu'yuc xa bu ta jt'abbe o ta co'nton li smulique xchi'uc li xchopolilique”, xi. 18Ja' yu'un me j'ech'el ich'ay o mulil yu'une, mu xa sc'an yan matanal ta sventa mulil. 19Ja' yu'un, jchi'iltac, jbel sc'oplal xu' xa chij'och batel ta bats'i lequil Ch'ul Cuarto ta sventa li xch'ich'al Cristoe. 20Yu'un laj xa sjambutic ta sbec'tal stuc li muc'ta poc' ti smacoj to'ox li bee, jech xu' xa ta jtamtic batel li ach' bee, ja' li sbelal cuxlejale. 21Ta sventa ti oy xa jun muc'ta Banquilal Pale cu'untic, vu'utic ti xnich'nabutic Diose, 22jech ac'o nopajcutic batel ta scotol co'ntontic, xchi'uc ta sventa ti j'ech'el jch'unojtic oe. Yu'un lecubtasbil xa co'ntontic, jech pocbil xa li c'usi chopol oy ta jol ta co'ntontique, xchi'uc pocbil xa jbec'taltic ta lequil vo'. 23Jech junuc me co'ntontic o; mu me chibuc co'ntontic ta sventa li c'usi jmalaojtic ti jch'unojtic chquich'tique, xchi'uc ti jech loq'uem ta quetique. Yu'un li boch'o yaloj chac'butique, mu sna' x'epalc'opoj. 24Ac'o jnoptic c'u x'elan tsc'an chcalbe jbatic, yu'un jech co'ol ac'o c'uxubinvancutic xchi'uc co'ol ac'o jpastic c'usitic lec. 25Mu me xijpaj ti ta jtsobilan jbatic ta ya'yel sc'op Diose. Mu me jchantic jech chac c'u cha'al ti oy jayibuc nopen xa xa'yic jeche. Tsc'an ac'o jtsatsubtasbe jba co'ntontic, ac'o cac'tic persa, yu'un po'ot xa chcha'tal li Cajvaltique. 26Yu'un me yutsil co'nton ta jsa'ilan o jmultic ti c'alal laj xa cotquintic li sc'op Dios ti ja' melele, mu'yuc xa yan milbil matanal chcac'tic ta sventa li jmultique. 27Ja' xa no'ox ta jmalatic li tsots chapanel chquich'tique, xchi'uc li natiquil yat c'oc' yo' bu chchic' scotol yajcontra li Diose. 28Yu'un li boch'o la sbajic li smantal Dios laj yal Moisese, ta sc'op no'ox chib oxib testigo laj yich'ic milel. 29¿C'u to stsatsal tstoj smul xana'ic li boch'o chpech'beic ta teq'uel Xnich'on li Diose, ti mu'yuc xa stu ta yo'ntonic li xch'ich'al Cristo laj yac' tunuc ta sventa c'usi la xchapan Diose, ti chopol chalbeic sc'oplal li Ch'ul Espíritu ti ja' xc'uxubinelique? 30Yu'un ta jna'tic ti jech yaloj Diose: “Vu'un ta jpac sutel jtuc; vu'un ta xcac'be stojol”, xi. Jech yaloj noxtoc: “Vu'un Diosun, vu'un ta jchapan li jteclumale”, xi. 31¡Toj xi'bal me sba me lij'och xa'ox ta sc'ob li cuxul Diose! 32T'abo me ta avo'ntonic c'u xa'elanic ti c'alal lic ochanic ta sac osile, lec icuch avu'unic li tsots vocole. 33Oy laj avich'ic chopolc'optael; laj avich'ic uts'intael ta stojol cristianoetic. Xchi'uc laj acoltaic li boch'otic jech laj yich'ic vocol eq'ue. 34Yu'un laj ac'uxubinic li boch'otic ochemic ta chuquele, xcuxet no'ox avo'ntonic ti c'alal lapojbat c'usitic oy avu'unique, yu'un xana'ic ti ja' toj lec li c'usi chc'ot avich'ic te ta vinajele, ti ja' mu'yuc slajebal oe. 35Ja' yu'un mu me xach'ay li stsatsal avo'ntonique, yu'un ja' sventa chata o amotonic. 36Yu'un tsots sc'oplal ti oy lec smuc'ul avo'ntonique, yu'un jech xu' avu'un chapasic c'usitic tsc'an li Diose, xchi'uc jech chc'ot ta pasel chavich'ic li c'usi yaloj Dios chijyac'butique. 37Yu'un jutuc xa sc'an sta yorail. Jech ts'ibabil: “Li boch'o sc'oplal tsut tale ta ono'ox xtal, mu xa xjalij. 38Li boch'o tuc' yo'nton chquile yu'un oy xch'unojel yo'nton, ja' ta xcuxi. Yan me tsut batel ta sva'lupate, mu xcuxetuc co'nton yu'un”, xi li Diose. 39Pero li vu'utique mu jechuc co'ntontic ti chijsut batel ta jva'lupatic sventa ch'ayele. Yu'un j'ech'el jch'unojtic o ti chijcolutic sbatel osile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\