Hebreos 11

1Li xch'unojel co'ntontique ja' chac' ti jbel sc'oplal ta jtatic o li c'usi ta jmalatic ti mu'yuc to quilojtique. 2Ja' ta sventa xch'unojel yo'ntonic ti lec sc'oplalic yu'un Dios li jmoltot jyame'tic ta vo'onee. 3Ta sventa xch'unojel co'ntontic ta jna'tic ti ta jujubel no'ox sc'op i'ayin yu'un Dios scotol li c'usitic oye, ja' yu'un li c'usitic chquiltic ta jsatic li' ta orae i'ayin ta sventa li c'usi mu xquiltique. 4Ta sventa xch'unojel yo'nton li Abele, jech ja' xjelov slequil smoton Dios laj yac'be jech chac c'u cha'al li Caine. Jech tuc' yo'nton i'ilat yu'un Dios ta sventa xch'unojel yo'nton; lec i'albat sc'oplal yu'un Dios ta sventa li smoton laj yac'bee. Ac'o me chamen xa, pero li' to chc'opoj ya'yel. 5Ta sventa xch'unojel yo'nton li Enoque, jech cuxul i'ic'at muyel ta vinajel; muc xa'ay c'u x'elan lajel. Muc staic ta t'unel, yu'un Dios laj yic' muyel. C'alal mu'yuc to'ox ch-ic'at muyele, oy ono'ox sc'oplal ti lec ilbil yu'un Diose. 6Yu'un me mu'yuc xch'unojel co'ntontique, mu xu' lec chijyilutic li Diose. Yu'un li boch'o chtal ta stojol Diose persa chch'un ti oy li Diose, xchi'uc ti ch-ac'bat smoton li boch'o ta sa'e. 7Ta sventa xch'unojel yo'nton li Noee, jech c'alal i'albat yu'un Dios ti chtal li c'usi mu'yuc to yiloje, ta scotol yo'nton la spas jun barco yo' bu xu' chcolic sjunulic ta nae, yu'un laj yich' ta muc' li Diose. Ta sventa xch'unojel yo'nton laj yac' ta ilel ti oy smulic li cristianoetique. Ja' yu'un li Noee la sta li coltael ti sc'oplal ta jtatic ta sventa xch'unojel co'ntontique. 8Ta sventa xch'unojel yo'nton li Abrahame, jech la xch'un ti c'alal i'ic'at yu'un Dios sventa ac'o batuc ta banamil yo' bu ch-ac'bat yu'unin ta ts'acale. Jech iloc' batel, ac'o me mu sna' bu chbat. 9Ta sventa xch'unojel yo'nton noxtoc li Abrahame, jech c'alal inaqui ta yosil bu i'ac'bate, carpana no'ox la snain jech chac c'u cha'al yanlum. Ja' jech inaqui xchi'uc li Isaac, li Jacob ti sc'oplal ja' co'ol chich'ic xchi'uc li c'usi albil ono'ox ch-ac'batique. 10Yu'un ja' la smala chc'ot ta muc'ta lum ti lec pasbil, ti lec tsots ac'bil snaclebe, ti ja' sva'anoj stuc li Diose. 11Ja' no'ox jech ec li Sara ti mu sna' x'alaje, ta sventa xch'unojel yo'nton i'ayin lec stsatsal, jech lic xchi'in yol. I'alaj to, ac'o me ech'em xa yorail ch-alaj, yu'un la xch'un ti mu sna' sjel sc'op li boch'o laj yale. 12Jech ec li Abrahame ac'o me jun no'ox vinic, xchi'uc ac'o me xco'laj xa xchi'uc chamen ya'yel, pero jech to yepal ibol smomnich'nab jech chac c'u cha'al c'analetic, jech chac c'u cha'al yi' ta ti'nab ti mu stac' atele. 13Scotolic le'e oy xch'unojel yo'ntonic c'alal to ichamic. Mu'yuc to yich'oj c'alal ichamic li c'usi albilic ono'ox yu'un Dios ch-ac'batique. Pero yilojic xa batel ta nom laj ya'yic, xco'laj xa xchi'uc staoj laj ya'yic. Jech jamal laj yalic ti jelovel no'ox chjelovic li' ta banamile, ti muc ja'uc mero slumalic oe. 14Li boch'otic jech chalique jamal chaq'uic ta a'yel ti yochelic sa'el li mero slumalique. 15Ti ja'uc laj yalbeic sc'oplal bu iliquic tale, xu' te no'ox tsutic batel yan velta ti jechuque. 16Pero mu jechuc, yu'un ja' la sc'anic ti bu toj leque, ja' li vinajele. Ja' yu'un li Diose mu xq'uexov ti “vu'un Diosun yu'unic” xie, yu'un smeltsanoj xa li jun muc'ta lum bu chac' naquiicuque. 17Ta sventa xch'unojel yo'nton li Abrahame, jech c'alal iq'uelbat yo'nton yu'un Diose, laj yac'be smotonin li jun no'ox xnich'one, ja' li Isaaque, ac'o me albil ti ja' ta sventa Isaac sc'oplal chc'ot ta pasel li c'usi albile. 18Yu'un jech albil: “Ta sventa Isaac ta jboles ep amomnich'nab”, x'utat. 19Yu'un xch'unoj ti ech'em svu'el li Diose; xch'unoj ti xu' yu'un ta xcha'cuxes loq'uel ta stojol animaetique. Ta melel xco'laj xchi'uc icha'cuxesbat li xnich'one, jech ja' senyail c'op icom. 20Ta sventa xch'unojel yo'nton li Isaaque, jech la sc'anbe bendición ta stojol li chib xnich'nabe, ja' li Jacobe xchi'uc li Esaue; laj yalbe c'u x'elan chbat jujunic. 21Ta sventa xch'unojel yo'nton li Jacobe, jech c'alal po'ot xa'ox chchame, la sc'anbe bendición ta stojol li chib smomnich'nabe, ja' li xnich'nab Josee. Va'al xoq'uioj sba ta sjol snamte' la stojbe ta vocol Dios. 22Ta sventa xch'unojel yo'nton li Josee, jech c'alal po'ot xa'ox chchame, la svulesbe ta sjolic xchi'iltac ti yaloj ono'ox Dios chloq'uic tal ta Egipto li smomnich'nab Israele. Jech laj yal mantal c'usi ac'o spasic ta sventa li sbaquile. 23Ta sventa xch'unojel yo'nton li stot sme' Moisese, jech c'alal ivoc' li Moisese, la snaq'uic oxib u, yu'un laj yilic ti toj c'upil sba li olole; muc xi'ic ta sventa ti yaloj mantal ajvalil ac'o chamuc scotol li queremetique. 24C'alal sva'lej xa'ox li Moisese, ta sventa xch'unojel yo'nton muc sc'an ti ch-albat sc'oplal ja' sme' li stseb faraone. 25Ja' la sc'an ti co'ol ac'o yich' uts'intael xchi'uc li xchi'iltaque, ja' li steclumal Diose. Muc ja'uc la sc'an li c'usi sventa no'ox banamil ti jliquel no'ox xcuxet yo'nton yu'une. 26Yu'un la sna' ti ja' epal c'ulejalil chc'ot yu'un li vocol chich' ta sventa Cristoe, ti ja' mu sta jech yepal chc'ot li sc'ulejal egiptoetique. Yu'un ja' te batem sat yo' bu oy li smoton chc'ot yich'e. 27Ta sventa xch'unojel yo'nton li Moisese, jech iloc' batel ta Egipto banamil. Mu ja'uc ixi' ta sventa ti i'ilintaat yu'un li faraone. Tsots yo'nton laj ya'ay, yu'un xco'laj xchi'uc yilojbe sat laj ya'ay li Boch'o mu xquil ta jsatique. 28Ta sventa xch'unojel yo'nton la spasic li q'uin Coltaele, xchi'uc ti la sbonic ch'ich' ta sti' snaique, yu'un jech mu xich'ic milbel sba xnich'nabic yu'un Jmilvanej j'almantal ti c'alal chich' milbel scotol sba xnich'nab li egiptoetique. 29Ta sventa xch'unojel yo'ntonic li jchi'iltactic ta vo'onee jech ijelovic tal ta Tsajal Nab. Xco'laj xchi'uc taqui banamil laj ya'yic. C'alal tsc'an ox chjelovic tal ec li egiptoetique, te ijic'ovic ta yut nab scotolic. 30Ta sventa xch'unojel yo'ntonic li jchi'iltactic ta vo'onee, jech c'alal its'aqui yu'unic la sjoyibtaic vucub c'ac'al li lum Jericoe, ivuc' li coraltone. 31Ta sventa xch'unojel yo'nton li jmulavil ants Rahabe, jech mu co'oluc te icham xchi'uc li xchi'iltac ti mu'yuc xch'unojique. Yu'un li Rahabe laj yic' ochel ta yutsil yo'nton li chib viniquetic c'alal ay sq'uelic ba'yuc c'u x'elan li osile. 32Mu persauc chacalboxuc sc'oplal scotol. Ja' muc xa c'u xcut xacalboxuc tal sc'oplal li Gedeone, li Baraque, li Sansone, li Jeftee, li Davide, li Samuele, xchi'uc li yantic yaj'alc'optac Diose. 33Le'e ta sventa xch'unojel yo'ntonic la stsalic yantic ajvaliletic, lec tuc' la spasic mantal, laj yilic ti icoltaatic yu'un Dios jech chac c'u cha'al albilique, oy imacbat ye jti'vanej bolometic jech muc xti'atic. 34Oy itic'atic ta muc'ta c'oc', muc xc'aq'uic. Oy chmilatic ox ta espada, pero icolic batel. Ja' ic'ataj ta stsatsalic li yalubenal sbec'talique. Jech oy lec ivu' yu'unic paspleito; la snutsic batel yanlum soldadoetic. 35Oy antsetic icha'cuxesbat yolic. Oy te ichamic o ta scoj ti toj ep i'ac'bat svocolique. Muc sutes sc'opic yu'un ac'o colicuc; ja' tsots sc'oplal laj ya'yic ti chcha'cuxiique. 36Oy yantic laj yich'ic labanel, laj yich'ic nucul; ichucatic ta cadena, i'ochic ta chuquel. 37Oy imilatic ta ton, ichamic ta uts'intael, ituch'atic ta sierra, imilatic ta espada. Oy muc xnaqui ta snaic; buyuc no'ox oyic batel, slapojic snuculil chij, o me snuculil tentsun. Solel mu'yuc c'usi oy yu'unic; toj ep i'uts'intaatic; toj chopol c'usi ipasbatic. 38Solel bajbilic o li' ta banamil. Ixanovic ta xocol banamil, ta vitsetic jech chac c'u cha'al boch'o ch'ayemic ta be; bat snac' sbaic ta nailch'entic xchi'uc ta vomlumetic. 39Ta sventa ti oy xch'unojel yo'ntonique, jech scotolic lec sc'oplalic yu'un Dios. Pero mu'yuc to chich'ic li c'usi albilic yu'un Dios ch-ac'batique. 40Yu'un li Diose snopoj ono'ox ti oy c'usi lec chijyac'butic ec li vu'utique, yu'un jech xu' co'ol chc'ot quich'tic jchi'uctic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\