Hebreos 12

1Ja' yu'un li vu'utique joyibtabilutic ta q'uelel yu'un epal testigoetic. Jech tsc'an ac'o jiptic loq'uel scotol li c'usi chismacutique xchi'uc li mulil chispajesutique. Junuc co'ntontic ac'o cac'tic persa batel li canilajebtic ti jtamojtic xae. 2Ja' te ac'o cac' batel jsatic ta stojol li Jesuse, ja' li boch'o chac' xch'unojel co'ntontique, xchi'uc li boch'o tsvu'ese. Ja' li boch'o laj yich' vocol ta cruze, ti mu'yuc sc'oplal laj ya'ay li q'uexlale, yu'un la sna' ti xcuxet no'ox yo'nton ta ts'acale. Jech ibat chotluc ta sbats'ic'ob Dios yo' bu tspas mantale. 3Nopilano me ava'yic c'u x'elan laj yich' vocol yu'un jpasmulil cristianoetic li Jesuse, yu'un jech mu xlaj stsatsal avo'ntonic ec li vo'oxuque, jech mu xchibaj avo'ntonic. 4Yu'un li vo'oxuque mu'yuc to bu chmal ach'ich'alic ta scontrainel li mulile. 5¿Me yu'un ich'ay xa ta avo'ntonic li chanubtasel yu'un Dios, vo'oxuc li xnich'naboxuque? Yu'un jech yalojboxuc chac li'i: “Jnich'on, mu me chopoluc xava'ay c'alal chayac'bot nucul li Cajvaltique. Mu me xchibaj avo'nton yu'un li taq'uiel chayac'bote. 6Yu'un li Diose chac'be nucul li boch'o lec sc'anoje. Tsmaj li boch'o ja' xnich'one”, xi. 7Ja' yu'un cuchuc me avu'unic li nucul chayac'boxuc Diose, yu'un xnich'onoxuc. ¿Me oy bu avilojic ti mu x'ac'bat nucul yu'un stot li jun nich'onile? 8Pero me mu xayac'boxuc nucul li Diose jech chac c'u cha'al chac'be yantic xnich'nabe, yu'un mu xnich'onucoxuc, yu'un yan o atotic. 9Li jtotic li' ta banamile laj yalbutic mantal, laj yac'butic nucul ti c'alal ololutic toe, pero laj quich'tic ta muc'. ¿C'u yu'un mu ech'emuc to jech chquich'tic ta muc' c'usi chijyalbutic li Jtotic ti ja' laj yac'butic jch'uleltique, yu'un ja' sventa chijcuxiutic? 10Li jtotic li' ta banamile atbil no'ox jayib c'ac'al laj yac'butic nucul, ja' no'ox ti c'u x'elan ic'ot yo'ntonic yu'un li c'usi la jpastique. Yan li Diose lec jtunel cu'untic ti chijyac'butic nucule, yu'un jech tuc' co'ntontic chijc'ot jech chac c'u cha'al tuc' yo'nton stuque. 11Ta melel c'alal yorail chquich'tic nucule, mu'yuc bu xcuxet xa co'ntontic; ja' no'ox chac' at-o'nton. Pero me lec icuch cu'untique, ta jtatic jun co'ntontic, chtuq'uib co'ntontic yu'un. 12Ja' yu'un, tsotsanic me, vo'oxuc ti ilubtsaj xa ac'obique, xchi'uc vo'oxuc ti i'alub xa avacanique. 13Ja' xat'unic batel li lequil bee, yu'un jech mu yanticuc tsoc yacanic li boch'o coxoique, jech yantic chlecub batel. 14Tsotsuc me sc'oplal o chava'yic ti co'ol avo'nton acotolique, xchi'uc ti tuc'uc avo'ntonic scotol orae. Yu'un me mu'yuc tuq'uiben co'ntontique, mu xu' chbat jq'uelbetic sat li Cajvaltique. 15Q'uelilanic me ti mu me oyuc boch'o mu sta li coltael chijyac'butic Diose, yu'un me yan o yo'ntone xu' jech chc'ot jech chac' c'u cha'al yibel ch'ail ts'i'lal, jech xu' ep boch'o chlic socuc yu'un. 16Mu me boch'o xmulivaj avu'unic, xchi'uc mu me oyuc boch'o yan o yo'nton avu'unic jech chac c'u cha'al li Esaue. Yu'un li Esaue ta scoj no'ox jutuc ve'lil la xchon li bendición ti sc'oplal ja' chich' ta sventa ti ja' ba nich'onile. 17Ca'yojtic ti ts'acal to tsc'an chich' li bendicione, pero muc xa x'ac'bat; muc xa c'uxi laj yut la sjel li c'usi la spase, ac'o me ep to laj yoc'ta sba. 18Yu'un li vo'oxuque mu ja'uc lanopajic tal ta vits ti stac' tspic cristianoe, ti bu itsane, ti bu i'ic'ub osile, ti bu ivul pimil toque, ti bu ibac' tsots chauque, 19xchi'uc ti bu i'oc' oq'uese, ti bu ic'opanatic yu'un Diose, xchi'uc ti bu la sc'anic vocol ti mu xa me xc'opanatic yan veltae. 20Yu'un mu xa xcuch yu'un laj ya'yic li mantal jech i'albatique: “Ac'o me ja' no'ox ats'unub avovolic ta xtal ta vits li'i, ta persa ta xmilat ta ton”, x'utatic. 21Toj ven xi'bal sba li c'usitic laj yilique, c'alal ta Moisés jech laj yal ec: “Chinic ta xi'el ta jyalel”, xi. 22Li vo'oxuque ja' lanopajic tal ta vits Sión, ja' li slumal cuxul Diose, ja' li ach' Jerusalén te ta vinajel yo' bu xchi'inoj ep ta mil (1,000) j'almantaletique, 23xchi'uc ti bu sc'oplal chc'ot stsob sbaic li sba xnich'nab Dios ti ts'ibabil xa ta vun sbiic te ta vinajele. Ja' te yo' bu oy li Diose, ja' li Tuq'uil Jchapanvanej ta sbejel banamile, xchi'uc yo' bu oy xch'ulelic li boch'otic tuc' yo'ntonic ti icolic xae. 24Ja' te yo' bu oy li Jesús ti ja' Jc'opojel cu'untic ta sventa li c'usi ach' chapanbile, ja' li boch'o la smal xch'ich'al sventa lecubtasele. Li xch'ich'al la smale toj lec c'usi ta jtatic yu'un; mu jechuc jech chac c'u cha'al li xch'ich'al la smal Abele. 25Ja' yu'un q'uelo me abaic, mu me xabajic li c'opanel yu'un Diose. Yu'un li boch'otic la sbajic c'usi i'albatic yu'un li banquilal yu'unic li' ta banamile, muc xcolic. ¡Buuc xa me ta jbajtic comel li Dios ti chisc'opanutic tal c'alal ta vinajele, j'ech'el mu xijcol o! 26C'alal ic'opoj ta vo'one li Diose, tsots inic li banamile. Pero li' ta orae jech yaloj ta jamal: “Jun xa no'ox velta ta jniques scotol. Muc ja'uc xa no'ox ta jniques li banamile; ta jniques c'alal ta vinajel”, xi. 27C'alal chal ti “jun xa no'ox velta ta jniques” xie, ja' svinajeb ti yu'un ja' chlaj sc'oplal li c'usitic pasbil ti xu' chnique. Ja' xa chcom o li c'usi mu sna' xlaje. 28Ja' yu'un, vu'utic ti sc'oplal te ta jpastic mantal ti bu mu sna' xlaje, tsc'an ac'o jtojbetic ta vocol li Diose. Yutsiluc co'ntontic ac'o jpastic c'usi tsc'an, yu'un jech lec chil li Diose. Ac'o quich'tic lec ta muc' ta scotol co'ntontic. 29Yu'un li Dios cu'untique ja' jech chac c'u cha'al c'oc' ti xu' yu'un chchic'vane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\