Hebreos 13

1Jechuc me avo'nton chac'an abaic o ta sventa ti co'ol ach'unojique. 2Mu me xch'ay ta avo'ntonic ti tsc'an cha'ic'van ochel ta anaique. Yu'un oy boch'o jech la spasic, jech oy bu yaj'almantal Dios laj yiq'uic ochel ta snaic, pero muc sna'ic. 3Mu me xch'ay ta avo'ntonic li boch'o ochemic ta chuquele. Tsc'an ti co'oluc ochemoxuc ta chuquel chava'ay achi'uquique. Jech noxtoc oyuc me ta avo'ntonic li boch'otic chich'ic uts'intaele. Tsc'an ti vo'ocoxuc ta abec'talic chc'ot chava'yic ec li uts'intaele. 4Ich'ic me ta muc' acotolic li nupinele. Mu me xasoquesic ta sventa mulivajel li nupinele. Yu'un li boch'o chmulivajic, ti tsc'opan sbaique ta ono'ox xich'ic chapanbel smulic yu'un Dios. 5Mu me xbat avo'ntonic yu'un taq'uin. Cuxetuc no'ox avo'ntonic ti c'u yepal oy avu'unique. Yu'un jech yaloj li Diose: “Mu'yuc chaquictaot, mu'yuc chajcomtsanot”, xi. 6Jech ta sjunul co'ntontic xu' jech jamal chcaltic: “Ja' Jcoltavanej cu'un li Cajvale, jech mu'yuc chixi'. ¿C'usi xu' yu'un chispasbicun li cristianoetique?”, xu' xijchi. 7Na'ic me li boch'otic sventainojoxuc ti laj yalboxuc sc'op Diose. Q'uelo avilic c'usi lec la staic ta sventa li c'usi lec la spasique. Ja' chanbeic c'u x'elan li xch'unojel yo'ntonique. 8Li Jesucristoe mu sna' xjel o. Ja'o volje, ja'o li' ta ora; ja'o c'alal ta sbatel osil. 9Mu me xalajic ta lo'lael yu'un li c'usitic chaq'uic ta ch'unel ti mu'yuc bu ca'yojtic oe. Ja' no'ox junuc avo'nton ch'unic ti slequil no'ox yo'nton chiscoltautic li Cajvaltique. Ma'uc to te ta jtatic o coltael me ta jch'untic li mantaletic ta sventa ve'liletique. Li boch'otic jech chch'unique, me jutuc mu'yuc c'usi tstaic o. 10Li vu'utique oy xa jun scajleb matanal cu'untic. Li boch'otic te ch-abtejic ta ch'ulna pasbil ta nucule, mu xu' tslajesic li c'usi te oy ta scajleb matanal cu'untique. 11Li banquilal palee laj yich' ochel ta bats'i lequil ch'ul cuarto li xch'ich'al c'usi la smilic sventa xch'ayubil mulile. Yan li sbec'tale ta pat lum to bat xchiq'uic. 12Ja' no'ox jech ec li Jesuse, c'alal la xch'aybe smul ta xch'ich'al li steclumale, ta pat lum to ay yich' milel. 13Ja' yu'un ja' te xijbat. Ja' bat jtatic li Jesús te ta pat lume. Jcuchtic ec li vocol laj yich'e. 14Yu'un li' ta banamile mu'yuc bu ta jtatic junuc lum ti xu' te chijnaquiutic o sbatel osile. Ja' yu'un ja' jsa'tic batel li lum ti ca'yojbetic sc'oplal ta to jtatique. 15Jech tsc'an scotol c'ac'al ac'o calbetic slequilal Dios ta sventa li Jesucristoe. Ja'uc smoton Dios chc'ot cu'untic ti chquich'tic ta muq'ue, ti chloc' ta quetic ti ja' Cajvaltique. 16Mu me xch'ay ta avo'ntonic spasel li c'usitic leque, xchi'uc ti tsc'an chacoltavanique. Yu'un ja' li matanal toj lec chil Diose. 17Ch'unbeic me c'usi chayalboxuc li boch'otic sventainojoxuque; ich'ic me ta muc'. Yu'un ja' ta xchabioxuc, yu'un tsna'ic ti ta ono'ox xc'ot yalic ta stojol Dios ti c'u x'elan ch-abtejique. Me chavich'ic ta muq'ue, xcuxet no'ox yo'nton ch-abtejic; mu'yuc bu chlo'ilaj yo'nton avu'unic. Yu'un mu'yuc c'usi chataic ec me jech chapasique. 18C'opanic Dios ta jtojolcutic. Ta jna'cutic lec ti mu'yuc c'usi chopol jpasojcutique, xchi'uc ti jech co'ntoncutic o ta jc'ancutic lec tuc' chbat cu'uncutic scotole. 19Tsots ta jc'anboxuc vocol ti ja' ac'o ac'anbeic Dios ti xu'uc chtal jq'ueloxuc ta ora no'oxe. 20Li Dios ti chac' jun o'ntonale, ti la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal li Cajvaltic Jesucristoe, ja' li Banquilal Jchabichij cu'untique, ti ja' ta sventa xch'ich'al laj yac' c'otuc o ta pasel sbatel osil li c'usi chapanbil yu'une, 21ac'o yac'boxuc scotol c'usitic lec, yu'un jech xu' avu'un chapasic li c'usitic tsc'ane. Chac' vu'uc avu'unic ta sventa Jesucristo li c'usitic lec chile. Jech ac'o ich'atuc ta muc' sbatel osil. Jechuc. 22Ta jc'anboxuc vocol, quermanotac, ti ac'o avich'ic ta muc' li tojobtasel la jts'ibaboxuc tal li'i, yu'un jutuc no'ox laj calboxuc tal. 23Chacalboxuc ti iloc' xa ta chuquel li quermanotic Timoteoe. Me ivul tal ta ora li'i, ta jchi'in tal ti c'alal chtal jq'ueloxuque. 24Chabanuc xavalbeic scotol li boch'otic sventainojoxuque xchi'uc scotol li boch'otic voc'bilic xa yu'un Diose. Chabanuc la xayalboxuc tal ec li jch'unolajeletic li' ta Italia banamile. 25Ac'o xc'uxubinoxuc o acotolic li Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\