Hebreos 2

1Ja' yu'un tsots sc'oplal tsc'an ta jnaban jbatic o ta stojol li c'usi ca'yojtic xae, yu'un jech mu xijch'ay comel ta be. 2Yu'un li c'usi laj yalic j'almantaletic ta vo'onee, tsots sc'oplal, mu stac' paych'unel. Li boch'otic la sbajique ti muc xich'ic ta muq'ue, ja' jech i'ac'bat stojic ti c'u x'elan tsc'ane. 3¿Me vu'utic xa chijcol ec me mu xquich'tic ta muc' li muc'ta coltael jtaojtique? Yu'un li coltaele ja' laj yal stuc ba'yuc li Cajvaltique, jech la xcholbutic lec ca'itic ec li boch'otic laj ya'yique. 4Li Diose laj yac' lec ta ilel ti ja' melel li c'usi la xcholique, jech la yac'be spasic ep ta jchop sq'uelubiltac stsatsal. Xchi'uc laj yac'be sbijil jujunic ta sventa Ch'ul Espíritu jech chac c'u cha'al la sc'an stuque. 5Li Diose mu ja'uc j'almantaletic chac'be sventain li banamil ta to xtale, ti li' chcalbetic sc'oplale. 6Oy boch'o jech laj yal: “¿C'usi stu li cristianoetic ti tsta ta na'ele? ¿C'usi xu' yu'un li cristiano ti tsots sc'oplal cha'ye? 7Yu'un jutuc xa no'ox biq'uit laj acomtsan jech chac c'u cha'al li j'almantaletique. Laj avac'be yabtel, laj avac' ti ich'bilic ta muq'ue. Laj avac'be sventain scotol li c'usitic apasoje. 8Laj avac'be spas ta mantal scotol”, xi ts'ibabil. Chal ti laj yac'be sventain scotole, jech mu'yuc c'usi ti mu'yuc xac'be sventaine. Pero li' ta orae mu xquiltic ti ac'bil sventain scotol li c'usitic oye. 9Pero chquiltic xa ti oy yabtel, ti ich'bil ta muc' li Jesús ti ja' biq'uit icom jayibuc c'ac'al jech chac c'u cha'al li j'almantaletique. Ti jech i'ich'at ta muq'ue, ja' ta sventa ti laj yich' vocol c'alal ichame. Ta sventa ti laj ya'ay c'u x'elan milele, ja' sventa slequilal scotol, yu'un toj ep slequil yo'nton li Diose. 10Li Dios ti ja' la spas, xchi'uc ti ja' ta sventa i'ayin scotol li c'usitic oye, oy ta yo'nton chic' batel ta slequilal ep xnich'nab. Ja' yu'un jech la sc'an ti ac'o yich' vocol li Xnich'one, yu'un jech ic'ot ta pasel ti ja' yajval scoltaelic ic'ote. 11Li boch'o tslecubtasvan batele xchi'uc li boch'otic chich'ic lecubtasele, xchi'il sbaic ta voq'uel chc'otic o scotolic. Jech mu xq'uexov ti chal: “Ja' jchi'iltac ta voq'uel”, xie. 12Yu'un jech ts'ibabil: “Ta to xcalbe ya'yic ac'oplal li jchi'iltac ta voq'uele; ta to jq'uejinta alequilal ti bu tstsob sbaique”, xi. 13Jech laj yal noxtoc: “Li vu'une ja' jpatoj o co'nton ta stojol li Diose”, xi. Jech laj yal noxtoc: “Li' oyun xchi'uc li jchi'iltac yac'ojbun jventain Diose”, xi. 14Jech chac c'u cha'al oy xch'ich'al, oy sbec'tal li xnich'nabtaque, ja' no'ox jech ic'ot ec li stuque. Ja' yu'un c'alal ichame, la slajesbe o stsatsal li boch'o sventainoj lajele, ja' li pucuje. 15Jech la scolta li boch'otic puru xi'el cha'yic o ta sventa li lajele. 16Muc ja'uc la scolta li j'almantaletique. Ja' la scoltabe li smomnich'nab Abrahame. 17Ja' yu'un persa la sco'lajes sba jech chac c'u cha'al li xchi'iltac ta voq'uele, yu'un jech ja' jc'uxubinvanej, ja' tuq'uil Banquilal Pale ic'ot yu'unic ta stojol Dios, jech xu' tstaic perdón yu'un smulic li steclumale. 18Ta sventa ti laj ya'ay lec ta sbec'tal stuc li prevae, jech xu' yu'un tscolta ta sventa svu'el li boch'otic jech chtal preva ta stojolic eq'ue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\