Hebreos 3

1Ja' yu'un, jchi'iltac, vo'oxuc ti lecubtasbiloxuc xae, ti ic'biloxuc xa sventa cha'ochic ta vinajel eq'ue, ja' me xanopilanic li Jesús ti itacat tale, ja' li Banquilal Pale cu'untique, ja' li boch'o jch'unojtique. 2Le'e jun yo'nton o ta stojol li Boch'o i'ac'bunuc yabtele, jech chac c'u cha'al jun yo'nton la sventainbe sna Dios ec li Moisés ta vo'onee. 3Pero li Jesuse ja' ech'em ich'bil ta muc'; ja' mu sta jech ich'bil ta muc' li Moisese. Jech chac c'u cha'al ja' ech'em ch-ich'at ta muc' li jpasnae; ja' mu sta jech ch-ich'at ta muc' li nae. 4Yu'un li jujubej nae persa oy boch'o tspas. Pero li boch'o la spas sbejel li banamile ja' stuc li Diose. 5Li Moisese ta melel jun yo'nton la sventainbe sna li Diose. Lec itun ta stojol xchi'iltac jech chac c'u cha'al jun j'abtel. Le'e ja' laj yac' ta na'el li c'usi ta to xac' vinajuc Dios ta ts'acale. 6Pero li Cristoe ja' Nich'onil, jech jun yo'nton tsventainbe li sna Diose. Li sna Diose ja' vu'utic ti me jun co'ntontic o ta stojol c'alal to ta slajebal c'ac'ale, me xcuxet no'ox co'ntontic ta jmalatic li c'usi sc'oplal chquich'tique. 7Ja' yu'un jech chal li Ch'ul Espíritu ti ts'ibabil ta sc'op Diose: “Me chava'yic chasc'opanoxuc Dios li' ta orae, 8mu me xatsatsubtas avo'ntonic, jech chac c'u cha'al la spasic te ta xocol banamil ta vo'one ti c'alal la sq'uelbeic yo'nton Diose. 9Ja' te la spasbicun preva li amoltot ayame'ic ta vo'one; la sq'uelbicun c'u x'elan co'nton, ac'o me laj yilic c'usi la jpas ta stojolic cha'vinic (40) jabil. 10Jech li'ilin yu'unic li jc'ol cristianoetic le'e. Jech laj cal: ‘Solel yanijem yo'ntonic o; solel mu xotquinic o li lequil be cu'une’. 11Ja' yu'un ta sc'ac'al co'nton jech laj cal ta jamal: ‘J'ech'el mu x'ochic o ti bu caloj chcux yo'ntonique’, xichi”, xi li Diose, xi li Ch'ul Espiritue. 12Jchi'iltac, q'uelo me abaic, mu me oyuc boch'o chopol yo'nton; mu me oyuc boch'o tsots yo'nton avu'unic, yu'un xu' chacomtsanic o li cuxul Diose. 13Tsc'an talbat chatsatsubtasbe aba avo'ntonic ta jujun c'ac'al ti c'alal li' to oy li c'op “li' ta orae”, ti xie. Yu'un naca me tsatsubuc avo'ntonic ta sventa li lo'lael yu'un mulile. 14Yu'un ta jchi'in jbatic jchi'uctic Cristo me j'ech'el jun co'nton jch'unojtic o c'alal to ta slajebal c'ac'al jech chac c'u cha'al lic jch'untique. 15Ja' yu'un jech chal li Ch'ul Espiritue: “Me chava'yic chasc'opanoxuc Dios li' ta orae, mu me xatsatsubtas avo'ntonic jech chac c'u cha'al la spasic ta vo'one ti la scontrainic Diose”, xi. 16¿Boch'o sc'oplalic ti laj ya'yic ic'opanatic yu'un Diose, ti ja' no'ox la scontrainique? ¿Me mu ja'uc sc'oplalic scotol li israeletic ti iloq'uesatic tal ta Egipto yu'un Moisese? 17¿Boch'o sc'oplalic ti i'ilintaatic yu'un Dios cha'vinic (40) jabile? ¿Me mu ja'uc sc'oplalic li boch'otic la sa' smulique, ti te ichamic ta xocol banamile? 18¿Boch'o sc'oplalic ti laj yal ta jamal Dios ti jbel sc'oplal mu x'ochic o bu sc'oplal chcux yo'ntonique? Ja' sc'oplalic noxtoc li boch'otic muc xch'unic c'usi i'albatic yu'un Diose. 19Jech chquiltic ti ja' ta scoj tsots yo'ntonic ti jech muc x'ochic o ti bu sc'oplal chcux yo'ntonique.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\