Hebreos 5

1Scotol li boch'otic i'ochic ta banquilal pale ti it'ujatic loq'uel ta stojol jchi'iltactique, ja' yabtel chc'opojic ta stojol Dios yu'un li jchi'iltactique. Ja' ta xaq'uic ta stojol Dios li matanaletique xchi'uc li milbil matanaletic sventa smulique. 2Xu' chc'uxubin li boch'otic mu sna' c'usi lec tspasique xchi'uc li boch'otic ch'ayemic ta bee, yu'un cristiano ec li banquilal palee. 3Ta sventa ti cristiano eq'ue, jech persa laj yac' milbil matanal ta sventa smul stuc jech chac c'u cha'al ta spas ta sventa li steclumale. 4Mu'yuc boch'o ta stic' sba stuc ta lequil abtel jech chac le'e. Persa ic'bil yu'un Dios li boch'o i'oche jech chac c'u cha'al li Aarone. 5Ja' no'ox jech ec li Cristoe muc stucuc laj yac' sba ta ich'el ta muc'; ja' itic'at ta Banquilal Pale yu'un li Boch'o jech ono'ox laj yale: “Vo'ot Jnich'onot; ja' to laj cac' voc'an ya'yel”, ti xi ono'oxe. 6Jech laj yal noxtoc: “Vo'ot cha'och ta paleal sbatel osil; ja' jech avabtel chavich' jech chac c'u cha'al li Melquisedeque”, xi. 7C'alal ja'o yorail yich'oj sbec'tal li Cristoe, ep la sc'an vocol; ta ya'lel sat xvocolet ta stojol li Dios ti ja' xu' yu'un chiscoltautic ta sventa lajele. I'aybat sc'op ta sventa ti jun yo'nton laj yich' ta muc' li Diose. 8Ac'o me Nich'onil, pero laj yich' vocol, jech laj ya'ay c'u x'elan ta ch'unel li c'usi tsc'an Diose. 9Ta sventa ti ts'acal ivu' yu'un scotole, jech ja' ic'ot ta yajval xcuxlejalic sventa sbatel osil scotol li boch'otic ta xch'unique. 10Ja' yu'un jech i'ac'bat yabtel yu'un Dios jech chac c'u cha'al yabtel li Melquisedeque. 11Oy to ep c'usi ta jc'an ta xcalboxuc ta sventa li c'usi naca to laj calboxuque, pero tsots ta albel smelol, yu'un toj macal avo'ntonic. 12Vo'one xa laj ach'unic, jchanubtasvanejoxuc xa ti jechuque. Pero tana tsc'an chavich'ic chanubtasel ta sliqueb yan velta c'usi lec chal li sc'op Diose. Yu'un lac'otic jech chac c'u cha'al olol ti chu'il to tsc'ane, yu'un mu to xu' avu'unic li tsatsal ve'lile. 13Li boch'otic chu'il to tsc'anique yu'un mu to xotquin c'u x'elan ta ch'unel li c'usitic tuq'ue, yu'un olol to. 14Li tsatsal ve'lile ja' sventa muc'tic cristiano, ja' li boch'otic xchanojic xa lec, ti c'un xa ta t'ujel cha'yic li c'usi leque xchi'uc li c'usi chopole.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\