Hebreos 7

1Yu'un li Melquisedeque ja' ajvalil ta lum Salem, xchi'uc ja' banquilal pale yu'un Dios ta vinajel noxtoc. Ja' ti bat snup ta be Abraham ta vo'one c'alal isut tal ta stsalel ajvaliletique, xchi'uc ti laj yac'be bendicione. 2Ja' laj yich' li jujun ta lajlajuneb c'usitic la spoj sutel tal li Abrahame. Li sbie oy lec smelol. Li sbae “ajvalil yu'un tuq'uil chapanel”, xi smelol. Li yane “ajvalil ta Salem”, xi. Ja' smelol “ajvalil yu'un jun o'ntonal”. 3Mu xvinaj boch'o stot, boch'o sme', xchi'uc mu xvinaj boch'o smoltot syame'tac ta vo'one. Mu xvinaj c'usi ora ivoc', xchi'uc c'usi ora icham. Xco'laj xchi'uc Xnich'on Dios, yu'un ja' banquilal pale sventa sbatel osil ya'yel. 4Nopo lec ava'yic c'u smuc'ul yabtel li Melquisedeque. Yu'un c'alal ta jmoltotic Abraham ta vo'one laj yac'be li jujun ta lajlajuneb c'usitic la spoj sutel tal ti c'alal isut tal ta pasc'ope. 5Ta melel c'alal ja' xa'ox ch-ochilanic ta paleal li smomnich'nab Levie, chal ta smantal Dios ti ja' ac'o yich'ic li jujun ta lajlajuneb chaq'uic xchi'iltaquique, yu'un co'ol smomnich'nab Abraham xchi'uquic. 6Yan li Melquisedeque muc ja'uc smomnich'on Leví, pero laj yich' li jujun ta lajlajuneb i'ac'bat yu'un Abrahame, xchi'uc laj yac'be bendición li Abrahame, ja' ti albil ono'ox oy c'usi ch-ac'bat yu'un Diose. 7Jcotoltic ta jna'tic ti ja' no'ox boch'o muc' yabtel xu' chac'be bendición li boch'o biq'uit yabtele. 8Li paleetic ti laj yich'ic li jujun ta lajlajuneb c'usitic laj yaq'uic jchi'iltactique sna' xchamic. Yan li jun pale Melquisedeque chvinaj sc'oplal ti cuxul oe. 9C'alal ta Leví xchi'uc smomnich'nabtac, ja' li boch'otic chich'ic li jujun ta lajlajunebe, yac'ojbeic jujun ta lajlajuneb ic'ot ec li Melquisedeque, yu'un ja' laj yac' li Abrahame. 10Yu'un te xa'ox oy sts'unubalic ta sbec'tal Abraham ti c'alal ibat nupvanuc ta be li Melquisedeque. 11Ti lajuc jtatic o lecubtasel ta sventa li Leví paleetic ti ja' laj yalbutic li smantaltac Diose, mu persauc ilic yan pale ti jechuque. Yu'un li jun pale cu'untic laj yich' va'anele, ja' jech yabtel laj yich' jech chac c'u cha'al yabtel li Melquisedeque; mu xa ja'uc jech yabtel laj yich' jech chac c'u cha'al li Aarone. 12Ta sventa ti ijel c'u x'elan ch-abtej li pale cu'untique, jech tsc'an chjel ec li mantaletic cu'untique. 13Yu'un li Banquilal Pale cu'untique, ja' li Cajvaltique, yan sts'unubal bu liquem. Mu'yuc ono'ox boch'o i'ochic ta paleal yu'unic sventa chaq'uic smoton Dios. 14Yu'un vinajem lec sc'oplal ti liquem ta jchop yu'un Judá li Cajvaltique. Mu'yuc albil sc'oplal yu'un Moisés me oy ch-ochic ta paleal li stuquique. 15Ech'em to ivinaj ti yan o bu liquem sts'unubale, yu'un ja' xa jech yabtel laj yich' jech chac c'u cha'al li Melquisedeque. 16Muc xa ja'uc jech laj yich' va'anel jech chac c'u cha'al chal li mantaletic ta sventa boch'otic sc'oplal ja' ch-ochilanic ta paleale. Ja' jech yabtel laj yich' jech chac c'u cha'al xu' yu'un ta sventa svu'ele, xchi'uc ta sventa ti mu'yuc slajeb xcuxlejale. 17Yu'un jech ono'ox ts'ibabil sc'oplal li Cajvaltique: “Vo'ot cha'och ta paleal sventa sbatel osil. Ja' jech avabtel chavich' jech chac c'u cha'al li Melquisedeque”, xi ts'ibabil. 18Jech ilaj sc'oplal o li mantaletic ta sventa yabtel paleetique, yu'un mu'yuc stsatsal, mu'yuc c'usi ivu' o. 19Yu'un li mantaletique mu'yuc c'usi xtuq'uib yu'un, ja' yu'un ital yan spatubil co'ntontic, jech xu' xa chijnopajutic batel ta stojol Dios yu'un. 20Yu'un jamal laj yich' alel ta sbi Dios ti jech chc'ot ta pasele. Li yantic boch'otic i'ochic ta paleale mu'yuc jech jamal laj yich' alel ta sventa sbi Dios. 21Yan li Jesuse ta sventa sbi Dios jech laj yich' albel sc'oplal: “Li c'usi laj yal ta jamal ta sventa sbi stuc li Diose, mu sutes sc'op o. Jech laj yal: ‘Vo'ot cha'och ta paleal sbatel osil’, xi li Diose”, xi ts'ibabil. 22Ja' yu'un li Jesuse ja' la sventain li c'usi toj lec la xchapan ta jventatic li Diose. 23Li sba paleetique epic, yu'un sna xchamic; jech mu xu' ti jun no'ox pale j'ech'el tstsac o batel li abtele. 24Yan li' ta orae mu sna' xcham o li Banquilal Pale cu'untique, jech mu sna' xlaj sc'oplal o li yabtel ta paleale. 25Jech xu' yu'un lec ts'acal tscolta sbatel osil li boch'otic chnopajic batel ta stojol Dios ta sventae, yu'un cuxul o sbatel osil, jech te chc'opoj o cu'untic ta stojol li Diose. 26Yu'un li Banquilal Pale cu'untique lec jbalintic. Yu'un tuc' yo'nton, mu'yuc smul, me jutuc mu'yuc yic'ubal; mu co'oluc jech chac c'u cha'al vu'utic ti jpasmulilutique, xchi'uc x'ech' to smuc'ul ic'ot jech chac c'u cha'al li vinajele. 27Jech mu xa persauc chac' milbil matanal jujun c'ac'al ta sventa smul stuc, xchi'uc ta sventa smul xchi'iltac jech chac c'u cha'al li yantic banquilal paleetic ijelovique. Yu'un li stuque jun no'ox velta laj yac' sba o ta smoton Dios sbatel osil ta jventatic. 28Li smantal Dios laj yal Moisese ja' no'ox la sliquesbe sc'oplal paleetic ti mu'yuc stsatsalique, ti cristianoetic no'oxe. Yan ti c'alal laj yich' t'abbel sbi Diose, ja' la sliquesbe sc'oplal jun Banquilal Pale sventa sbatel osil, ja' li Xnich'on Diose ti tuc' yo'nton o sbatel osile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\