Hebreos 8

1Li c'usi toj tsots sc'oplal laj calboxuc tal ava'yique ja' ti oy xa jun Banquilal Pale cu'untic te chotol ta sbats'ic'ob Muc'ul Dios ta vinajele. 2Ja' xa te ch-abtej ta mero ch'ulna ti ja' la sva'an stuc li Cajvaltique; muc va'anbiluc yu'un cristiano. 3Scotol li banquilal paleetique va'anbilic sventa chaq'uic smoton Dios, xchi'uc sventa tsmilic matanaletic. Ja' yu'un li Banquilal Pale cu'untique persa oy c'usi laj yac' ec. 4Ti li'uc oy ta banamil li Jesuse, muc x'och ta paleal ti jechuque, yu'un te oyic o li boch'otic ch-ochic ta paleal ti chaq'uic smoton Dios jech chac c'u cha'al chal li smantaltac Moisese. 5Pero ti bu itunique ja' senyail no'ox, yu'un ja' mero sc'oplal li vinajele. Ta jna'tic ti jech i'albat yu'un Dios li Moisés c'alal lic spas li ch'ulna pasbil ta nucule: “Co'ol jech xapas jech chac c'u cha'al laj cac'bot avil senyail te ta jolvitse”, x'utat. 6Yan li Banquilal Pale cu'untique ja' xjelov to slequil yabtel laj yich', yu'un ja' jc'opojel cu'untic ta sventa li c'usi xjelov to slequil la xchapan Dios ta jventatique, xchi'uc ja' xjelov to slequil li c'usi ta jtatic yu'une. 7Ti tunuc cu'untic li c'usi ba'yuc laj yal Diose, muc xich' aq'uel yan ti jechuque. 8Pero c'alal laj yil ti muc xlecub o li steclumale, ja' yu'un jech laj yal: “Ta to sta sc'ac'alil oy c'usi yan ach' ta jchapan jchi'uc li smomnich'nab Israele xchi'uc li smomnich'nab Judae. 9Mu xa co'oluc jech chac c'u cha'al la jchapan jchi'uc li smoltot syame'ic ta vo'one ti c'alal la jloq'uesic tal ta Egipto banamile. Yu'un mu j'ech'eluc la xch'unic o li c'usi la jchapan jchi'uque, jech la jcomtsanic, muc xa jtuc'ulanic o. 10Ja' jech li c'usi ta jchapan ta stojolique: C'alal me la sta sc'ac'alil cu'une, ta xcac'be ta sjolic li jmantaltaque; ta jts'ibabe ta yo'ntonic. Vu'un Diosun yu'unic chic'ot; ja' jteclumal chc'otic o ec. 11Jech mu'yuc xa boch'o jech chalbe xchi'ilic, mu'yuc xa boch'o jech chalbe yuts' yalalic: ‘Tsc'an chavotquin lec li Cajvaltique’, mu'yuc xa boch'o xut. Yu'un scotolic chlic yotquinicun, c'alal ta muc', ta biq'uit. 12Yu'un j'ech'el ta jch'aybe o ta co'nton li xchopolilique; mu'yuc xa bu ta jt'abbe o ta co'nton li smulique”, xi li Diose. 13C'alal laj yal Dios oy c'usi yan ach'e, ja' poco' icom li c'usi ba'yuc albile. Ja' yu'un li c'usi poco'e ta xa xlaj yorail.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\