Santiago 3

1Quermanotac, mu me epuc xa'ochic ta jchanubtasvanej. Na'ic me vu'uncutic ti ochemuncutic ta jchanubtasvaneje tsots chquich'cutic ich'bel jc'opcutic. 2Yu'un jcotoltic ep bu ta jta jmultic. Me oy boch'o mu sta smul ta sventa c'usi chale, ja' xa tuq'uil vinic. Xu' xa yu'un tspas ta mantal scotol li sbec'tale. 3Jech chac c'u cha'al c'alal chcac'betic sfreno li ca' sventa ac'o xch'un mantale, c'un xa ta pasel ta mantal scotlijil. 4Q'uelo lec avilic noxtoc li barcoe: Ac'o me toj ven muc', ac'o me ven tsots ta xnet'at yu'un li iq'ue, pero ta juteb no'ox stijubil xu' chic' batel buyuc no'ox tsc'an li boch'o ta stije. 5Ja' no'ox jech ec li quetique biq'uit no'ox ta scotol li jbec'taltique, pero toj muc', toj ech'em c'usi xu' chal. Jech noxtoc ac'o me juteb no'ox chlic li c'oq'ue, pero xu' yu'un chchic' epal toyolaltic. 6Ja' no'ox jech ec li quetique xco'laj xchi'uc c'oc' c'otem; ja' mero yavil li c'usi chopole. Ja' no'ox juteb ac'bil ta jbec'taltic ti ja' jsoquesvanej ta scotol jbec'taltique. Li sc'ac'ale ja' te liquem tal ta c'atinbac. Te chixchiq'uilanutic o ti jayib c'ac'al cuxulutique. 7Scotol li chonbolometic ta banamile, xchi'uc li mutetique, xchi'uc li quiletel chonetique, xchi'uc scotol li xchanul nabe xu' chich' pasel ta mantal. Yu'un ep xa boch'otic jech spasojic. 8Pero li cristianoe mu xu' yu'un tspas ta mantal li yee. Ja' mulil ti mu xpaje, yu'un nojem ta veneno jech chac c'u cha'al jti'val chon. 9Yu'un ta quetic ta xcalbetic slequilal li Diose, ja' li Jtotique; xchi'uc ta quetic ta jchopolc'optatic noxtoc li cristianoetic ti ja' sloc'obal Diose. 10Ta jch'oj no'ox quetic ta xloc' c'usitic lec xchi'uc c'usitic chopol. Quermanotac, mu lecuc ti jech chc'ot ta pasel cu'untique. 11Nopo ava'yic. Ta jch'oj nio'e ¿me xu' ta xloc' chi'il vo' xchi'uc ch'ail vo'? 12Jech noxtoc ¿me xu' ta xac' sat oliva ta te'el igo? xchi'uc ¿me xu' ta xac' sat igo ta ts'usub? Jech noxtoc mu xu' chloc' chi'il vo' xchi'uc lequil vo' ta jch'oj nio'. 13Me oy boch'o avu'unic ti lec bij, ti oy lec c'usi sna' cha'ye, ac'o yac' ta ilel ta sventa stalel xchi'uc ta sventa c'usi lec tspas. Biq'uit ac'o yac' sba ta sventa li c'usi xu' yu'un ta sventa sbijile. 14Yan me ta scoj yit'ixal yo'nton, me ta scoj no'ox xchopolil yo'nton, xchi'uc me ta scoj yu'un tsc'an tstsalvane, mu me snop ti lec bije; xchi'uc mu me snop ti xch'unoj li c'usi melele. 15Yu'un ma'uc jech li bijilil chlic tal ta stojol Diose. Le'e ja' sventa no'ox banamil, stalel no'ox cristiano; ja' sventa pucuj. 16Yu'un me ja' no'ox yit'ixal co'ntontic, me ja' no'ox oy ta co'ntontic tsalbaile, te jinil-vuc'ulutic o, te chlic o ep c'usitic chopol. 17Yan li jbijiltic chlic tal ta stojol Diose, lec scotol c'usitic ta jpastic yu'un. Jech noxtoc mu jliquestic c'op, oy ta co'nton jchi'iltic, oy slequil co'ntontic; chijc'uxubinvanutic, muc t'ujbiluc no'ox boch'o chquich'tic ta muc', xchi'uc muc ja'uc no'ox ta jmactic satil. 18Li boch'otic chac' persa ch-abtejic ta sventa ac'o mu'yucuc c'ope, jun yo'nton sc'ajbe sat li yabtelique, ja' li c'usi tuq'ue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\