Santiago 5

1A'yo ava'yic, vo'oxuc jc'ulejetic, oc'anic, xchi'uc avananic ta sventa ti tsots avocolic ta xtale. 2Li ac'ulejalique c'a'emic xa; li ac'u' apoq'uique lajemic xa ta chil. 3Li c'anal taq'uin, li saquil taq'uin avu'unique solel pimubenic xa xcux. Li xcuxe ja' svinajeb ta aventaic ti mu'yuc stue. Ja' chaslajesoxuc jech chac c'u cha'al c'oc'. Altic ep atsoboj ac'ulejalic, yu'un slajebal xa c'ac'al. 4A'yo ava'yic, li scomelal stojol aviniquic ta c'aoj ti muc ts'acaluc laj atojic batele, sbats'ilic avanel. Li yavanelic jc'aojetique ic'ot ta stojol Cajvaltic ti ech'em svu'ele. 5Ti c'alal cuxuloxuc li' ta banamile, ja' no'ox laj avac' abaic ta sc'upinel li c'usitic tsc'an avo'ntonique; toj jun no'ox avo'ntonic chava'yic. Ja' no'ox laj ajubes abaic jech chac c'u cha'al vacax ti ja' no'ox tsmala sta yorail chich' milele. 6Laj atic'beic smul, xchi'uc laj avaq'uic ta milel li boch'otic mu'yuc smulique. Li stuquique mu'yuc c'usi laj yalic. 7Ja' yu'un quermanotac, ts'iquic me, oyuc me smuc'ul avo'ntonic o c'alal to chtal li Cajvaltique. Q'uelavilic c'u x'elan li boch'o ta x'abteje, jun yo'nton ta smala chloc' li c'usi ta sts'un li' ta banamile. Jun yo'nton ta smala c'usi ora chyal li vo'e. 8Ja'uc me jechoxuc ec li vo'oxuque, oyuc me smuc'ul avo'ntonic, junuc avo'ntonic, yu'un jutuc xa sc'an xcha'sut tal li Cajvaltique. 9Quermanotac, mu me xatic'be aba amulic, yu'un jech mu xavich'ic chapanbel amulic. Yu'un li Jchapanvaneje va'al xa tal ta ti'na. 10Quermanotac, chanic me jech chac c'u cha'al laj yich'ic vocol, xchi'uc jech chac c'u cha'al its'ic yu'unic vocol li j'alc'opetic ti ic'opojic ta sventa Cajvaltique. 11Q'uelo avilic, toj lec sc'oplal ta xcalbetic li boch'o lec icuch yu'unic vocole. Li vo'oxuque ava'yojic c'u x'elan icuch yu'un vocol li Jobe, xchi'uc xana'ic noxtoc ti c'u x'elan laj yich' c'uxubinel ta ts'acal yu'un Cajvaltique. Yu'un li Cajvaltique oy slequil yo'nton, ja' stalel Jc'uxubinvanej o. 12Quermanotac, li c'usi tsots sc'oplal chacalboxuque, mu me xava'an ta testigo avu'unic li vinajel xchi'uc banamile, xchi'uc mu me c'usi yan xava'anic ta testigo. Me oy c'usi chavalique, “Xu'”, me xachiique, ac'o xu'uc o. “Mu xu'”, me xachiique, ac'o jechuc o; yu'un jech mu xata amulic ta stojol li Diose. 13Me oy boch'o chich' vocol avu'unique, ac'o sc'opan Dios. Me oy boch'o xcuxet yo'ntone, ac'o sq'uejintabe slequilal Dios. 14Me oy boch'o ip cha'ay avu'unique, ac'o yic' tal li jcholc'opetique, ac'o c'opanbatuc Dios ta stojol, xchi'uc ac'o jaxbatuc aceite ta sbi li Cajvaltique. 15Me oy xch'unojel yo'nton ta sc'opan Diose, ta xcol li jchamele, yu'un ja' ta stsatsubtasat yu'un li Cajvaltique. Me oy smul li boch'o icole, ta spasbat perdón noxtoc. 16Ja' yu'un jamal xavalbe abaic li amulique, talbat xac'opanbe abaic Dios ta atojolic, yu'un jech chacolic. C'alal tsc'opan Dios boch'o tuc' yo'ntone, oy lec stsatsal li sc'ope. 17Li j'alc'op Elías ti co'ol cristianoutic jchi'uctique, oy stsatsal li sc'op c'alal la sc'anbe Dios ti mu me xac' vo'e, jech muc xac' vo' o'lol xchanibal jabil li' ta banamil. 18Ts'acal lic sc'opan Dios yan velta, jech ital vo' ta vinajel, laj yac' sat li ts'unubaltic li' ta banamile. 19Quermanotac, me oy boch'o ta xch'ay ta bee ti ta scomtsan xch'unel li c'usi melele, li boch'o ta xbat yic' sutel tale, 20na'ic me ti ja' ta sventa ay yic' sutel tal, laj yac'be scomtsan chopol be stamoj ti jech ta xcol ta sventa lajele, xchi'uc ti jech ich'ay epal mulil ta sventae.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\