San Juan 10

1Li Jesuse jech laj yal noxtoc: —Jamal chacalboxuc ava'yic, li boch'o muc ta sti' scoraluc chij ta x'oche, me ta xbit no'ox ochel ta pat corale, ja' j'elec' chijetic, ja' j'uts'intavanejetic. 2Yan li boch'o ta ti'coral ta x'oche, ja' jchabichijetic ta melel. 3Li jchabi ti'corale ta sjambe sti' li corale. Li chijetique cha'yic c'u x'elan xc'opoj li jchabivanej yu'unique. Li jchabichije ta xic' ta sbi li xchijtaque, ta xic'an loq'uel. 4C'alal me laj xa sloq'ues scotol li xchije, ja' ba'yucbe ta xbat. Te stsalet batel ta spat li xchije, yu'un cha'ibeic ta snuc' ti ja' yajvalique. 5Yan me mu ja'uc yajval cha'yic li chijetique, mu xchi'inic batel. Ta xjatovic batel, yu'un cha'yic ti mu ja'uc snuc' yajvalique —xi li Jesuse. 6Ja' jech x'elan lo'il laj yal li Jesuse. Pero muc xa'ibeic smelol c'usi sventa ti jech laj yale. 7Li Jesuse jech laj yal noxtoc: —Jamal chacalboxuc ava'yic, vu'un li sti' scoralil chij c'otemune. 8Li boch'otic ba'yuc ono'ox li' oyique, ja' jlo'lavanejetic, ja' j'elec' chijetic. Pero mu x'ich'atic ta muc' yu'un li mero chijetique. 9Vu'un li ti'coralune; scotol li boch'otic ta x'ochic ta jtojole ja' chcolic. Jech xloc' x'ochic no'ox ta scoralic, jech tsta lec sve'elic. 10Li j'elec' chije ja' no'ox yabtel ta x'elc'aj, ta xmilvan, ta soquesvan. Yan li vu'une ja' tal cac'be xcuxlejalic, jech mu'yuc c'usi yan tsc'anic o. 11Vu'un li lequil jchabichijune. Li lequil jchabichije chac' sba ta milel ta scoj li xchijtaque. 12Yan li boch'o ja' no'ox ta sa' tojele, ti mu ja'uc yu'un li chijetique, c'alal chil chtal jti'vanej bolome, te tscomtsan li chijetique; ta xjatov batel ta anil. Jech te chlaj ta bolom li chijetique; te tanpuc chbatic o. 13Yu'un li jsa'taq'uinetic no'oxe ta xjatovic batel; mu'yuc tsots sc'oplal cha'yic li chijetique. 14Vu'un li lequil jchabichijune. Li jchijtaque xcotquinan, jech xiyotquinicun ec. 15Jech chac c'u cha'al xiyotquinun li jtote, jech xcotquin ec. Ja' yu'un ta xcac' jba ta milel yu'unic scotol li chijetique. 16Jech noxtoc oy to yantic jchijtac ti muc li'uc oyic ta corale. Le'e ta ono'ox xquic'an tal ec. Ta xa'ibicun jc'op; jun no'ox scoralil chc'ot scotol, xchi'uc jun no'ox jchabivanej chc'ot yu'unic. 17Ja' yu'un lec sc'anojun li Jtote, yu'un ta xcac' jba ta milel yu'unic li jchijtaque, yu'un jech xu' chicha'cuxi noxtoc. 18Mu'yuc boch'o xu' yu'un chismilun. Slequil co'nton jtuc ta xcac' jba ta milel. Xu' cu'un ta xcac' jba ta milel. Xu' cu'un chicha'cuxi noxtoc, yu'un ja' jech smantal li Jtote —xi. 19Li j'abteletic yu'un judioetique cha'oxvoc' ic'ot yan velta ta sventa ti jech laj yal li Jesuse. 20Oy ep jech laj yalic: —Ochem pucuj ta yo'nton, yu'un liquem xchuvaj. ¿C'u yu'un chava'ibeic sc'op? —xiic. 21Oy yantic jech laj yalic: —Li c'usitic laj yale ma'uc sventa pucuj. ¿Me yu'un xu' yu'un ta sjambe sat ma'satetic li pucuje? —xiic. 22C'alal la sta yorail q'uin te ta Jerusalén sventa sna'ubil c'usi ora laj yich' pasbel sq'uinal li ch'ulnae, ja' ta yorail sictic. 23Li Jesuse te ta xanov ta stentenail ch'ulna yu'un Salomón. 24Li j'abteletic yu'un judioetique bat set sbaic ta stojol li Jesuse, jech la sjac'beic: —¿Jayib to c'ac'al li' chavac' lo'ilajuc co'ntoncutic? Me vo'ot li Cristoote, albun ca'icutic ta jamal —xutic. 25Itac'ov li Jesuse: —Laj xa calboxuc, pero mu xach'unic. Laj avilic c'usitic la jpas ta sventa li Jtote, yu'un ac'o vinajuc ti ta melel vu'une. 26Ta sventa ti mu xach'unique, yu'un muc jchijtacoxuc jech chac c'u cha'al laj calboxuque. 27Li jchijtaque cha'ibicun li jc'ope xchi'uc xcotquinan, jech chists'aclinicun batel. 28Vu'un ta xcac' cuxiicuc sbatel osil. Mu xbatic o ta ch'ayel, xchi'uc mu'yuc boch'o xu' yu'un chispojbun loq'uel ta jc'ob. 29Yu'un li Jtot ti laj yac'bun ta jc'obe, ja' toj ech'em smuc'ul ta scotol. Mu'yuc boch'o xu' yu'un ta spojbe loq'uel ta sc'ob li Jtote. 30Li vu'une jununcutic xchi'uc li Jtote —xi li Jesuse. 31Li judioetique la stamic ton; tsc'an tsmilic ox ta ton yan velta li Jesuse. 32Li Jesuse jech laj yal: —Puru lequil abtel la jpas ta sventa li Jtote. ¿Bu chopol la jpas ti chac'an chamilicun ta tone? —xut. 33Itac'ovic: —Ma'uc ta sventa laj apas lequil abtel ti chacac'botcutic tone. Ja' ta sventa ti chatoy aba ta stojol Diose. Yu'un vinicot no'ox, pero chacuy aba ta Dios —xutic. 34Itac'ov li Jesuse: —¿Me mu jechuc ts'ibabil ta smantal li Dios te avich'ojique: ‘Li vo'oxuque xq'uexol Dios c'otemoxuc’, x'utatic yu'un Dios li jchapanvanejetique? 35‘Diosoxuc’, xi sc'oplalic li boch'otic i'ac'bat sventainic li smantal Diose. Mu xu' ta xch'ay ti jech yaloj Diose. 36Pero li boch'o t'ujbil yu'un Dios, xchi'uc ti tacbil tal yu'un Dios li' ta banamile ¿c'u yu'un chavalic ti tstoy sba ta stojol Dios c'alal chal ti ja' Xnich'on Diose? 37Me mu ja'uc yabtel Jtot ta jpas chavilique, mu me xach'unic ti vu'un Xnich'onune. 38Pero me ja' yabtel ta jpasbe chavilique, ac'o me mu xach'unicun li vu'une, ch'unic ta sventa li cabtel ta jpase, yu'un jech chana'ic o ti li' oy ta jtojol li Jtote, xchi'uc ti oyun ta stojol eq'ue —xi li Jesuse. 39Tsc'an tstsaquic ox yan velta li Jesuse pero muc stsaquic, jech icol o batel. 40Te ibat yan velta ta jot uc'um Jordán yo' bu laj yac' ich' vo' ta sliqueb li Juane. Te ijalij jayibuc c'ac'al. 41Ep boch'otic te ic'otic ta stojol li Jesuse. Jech laj yalic: —Li Juane mu'yuc bu la spas sq'uelubil stsatsal Dios, pero li c'usitic laj yal ta sventa li jchi'iltic li'i ja' melel scotol —xiic. 42Jech ep boch'otic la xch'unic te yo' bu oy li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\