San Juan 11

1Ja'o tsacbil ta chamel jun vinic Lázaro sbi. Te nacal ta lum Betania yo' bu nacalic li María xchi'uc Martae, ja' li yixlaltac Lazaroe. 2Li Mariae ja' ti la smalbe muil poxil ta yacan li Cajvaltique, xchi'uc ti la scusbe ta stsotsil sjole. Ja' yixlal li Lázaro ti ip cha'ye. 3Li yixlaltac Lazaroe la staquic ta iq'uel li Jesuse, jech laj yalbeic: —Cajval, ip cha'ay li Lazaroe, ja' ti lec ac'anoj aba achi'uque —xutic c'otel. 4C'alal laj ya'ay li Jesuse, jech laj yal: —Li chamel ip cha'ye mu ja'uc sventa ta xcham o. Ja' no'ox sventa ac'o ich'atuc ta muc' li Diose, xchi'uc ac'o ich'atuc ta muc' ec li Xnich'on Diose —xi. 5Li Jesuse lec sc'anoj li Marta xchi'uc li smuque xchi'uc li Lazaroe. 6Pero c'alal laj ya'ay ti ip cha'ay li Lazaroe, te to ijalij chib c'ac'al. 7Ts'acal to jech laj yalbe li yajchanc'optaque: —Sutcutic batel yan velta ta Judea —xut. 8Itac'ovic: —Jchanubtasvanej, ja' to no'ox c'an smilicot ta ton li jchi'iltactique. ¿Me yu'un chac'an chabat te yan velta? —xutic. 9Itac'ov li Jesuse: —Li jun c'ac'ale lajchab ora yich'oj. Li boch'o chanov ta c'ac'altique mu sbosi yacan, yu'un sac to osil. 10Yan li boch'o chanov ta ic' osile ta sbosi yacan, yu'un mu xa xil sbe —xut. 11Jech laj yal noxtoc li Jesuse: —Li Lázaro ti lec chquil jba jchi'uctique vayem xa. Pero ta xibat, chbat jtij liquel —xut. 12Itac'ovic li yajchanc'optaque: —Cajval, me i'och xa svayele, yu'un xa te ta x'utsib —xutic. 13Pero li Jesuse ja' laj yal ti yu'un chamen o li Lazaroe. Li yajchanc'optaque la snopic ti naca no'ox ta xvaye. 14Li Jesuse jamal laj yal: —Li Lazaroe chamen o. 15Xcuxet no'ox co'nton ta aventaic ti mu'yuc te oyun c'alal ichame, yu'un jech ac'o ach'unicun. Batic, bat jq'ueltic —xi. 16Jech laj yal li Tomase, ja' ti loin xi sc'oplale: —Batic ec, co'ol ac'o chamcutic jchi'uctic li Jesuse —xi. 17Jech ibat li Jesuse. C'alal ic'ote, xchanibal xa'ox c'ac'al smuquel li Lazaroe. 18Li Betaniae nopol no'ox xil sbaic xchi'uc li Jerusalene. Oy no'ox van oxibuc kilómetro snamal. 19Ep judioetic te talemic ta spatbel yo'nton li Marta xchi'uc li María ta sventa ti icham li xi'melique. 20C'alal laj ya'ay Marta ti ta xtal xa li Jesuse, bat snup tal ta be. Yan li Mariae te icom ta na. 21Li Martae jech laj yalbe li Jesuse: —Cajval, li'uc oyot c'alal i'ipaj li jxi'mele, muc xcham ti jechuque. 22Pero jna'oj noxtoc, scotol c'usi chac'anbe li Diose ta xac'bot —xi. 23Li Jesuse jech laj yalbe: —Ta xcha'cuxi li axi'mele —xut. 24Itac'ov li Martae: —Jna'oj ti ta xcha'cuxi ta slajebal c'ac'al ti c'alal yorail ta xcha'cuxiic scotol li boch'otic chamenique —xi. 25Li Jesuse jech laj yalbe: —Vu'un jcha'cuxesvanejun, xchi'uc vu'un j'ac'cuxlejalun. Li boch'o ta xch'un ti vu'un Jcoltavanejune, ac'o me ta xcham, pero ta xcuxiic sbatel osil. 26Scotol li boch'otic cuxulic xa ta sventa ti xch'unojicune, mu'yuc bu ta xchamic o sbatel osil. ¿Me jech ach'unoj? —x'utat yu'un Jesús li Martae. 27Itac'ov li Martae: —Jech Cajval. Jch'unoj ti vo'ot Cristoote, ti vo'ot Xnich'onot Dios talemot li' ta banamile —xut. 28C'alal laj yal jech li Martae, bat yic' tal li smuque, ja' li Mariae. Jech laj yalbe ta mucul: —Li' xa oy li Jchanubtasvaneje; ta stacot ta iq'uel —xut. 29C'alal laj ya'ay li Mariae, ibat ta anil yo' bu oy li Jesuse. 30Li Jesuse mu'yuc to bu ochem o batel ta Betania; te to oy yo' bu c'ot taatuc yu'un li Martae. 31Li judioetic ti te talemic ta spatbel yo'nton li Marta xchi'uc Mariae, c'alal laj yilic iloc' batel ta anil li Mariae, te nabal ibatic. Jech laj yalic: —Yu'un bat oc'uc ta smuquinal li xi'mele —xiic. 32Li Mariae ic'ot yo' bu oy li Jesuse. C'alal laj yile, la spatan sba ta banamil ta stojol. Jech laj yalbe: —Cajval, li'uc oyot c'alal i'ipaj li jxi'mele, muc xcham ti jechuque —xi. 33C'alal laj yil Jesús ti ta x'oc' li Mariae xchi'uc ta x'oq'uic ec li boch'otic te xchi'inoj tale, ep laj yat yo'nton ec; toj chopol laj ya'ay. 34Jech la sjac'be: —¿Bu laj amuquic? —xut. —Le'e. Bat jq'ueltic avil, Cajval —xiic. 35Lic oc'uc li Jesuse. 36Jech laj yalbe sbaic li boch'otic te oyique: —Q'uelavil c'u x'elan lec sc'anoj —xut sbaic. 37Pero oy boch'otic jech laj yalic: —¿C'u yu'un muc xu' yu'un la scolta li Lázaro ti jech muc xchame? yu'un ivu' yu'un la sjambe sat li ma'sate —xiic. 38C'alal ibat ta smuquinal Lázaro li Jesuse, tsots lic yat yo'nton yan velta. Li smuquinal Lazaroe ja' vombil ton. Macbil ta ton li sti'e. 39Li Jesuse jech laj yal: —Balch'unic loq'uel li tone —xi. Itac'ov li Martae, ja' li yixlal Lazaroe: —Cajval, tu xa, yu'un xchanibal xa c'ac'al smuquel —xi. 40Li Jesuse jech laj yalbe: —Laj xa calbot ti me chach'une, chavilbe slequilal li Diose —xut. 41Jech la sloq'uesic li ton ti smacojbeic o sti' smuquinal Lazaroe. Li Jesuse la stoy muyel sat ta toyol, jech laj yal: —Tati, colaval ti chava'ibun jc'ope. 42Li vu'une ta jna' ti scotol c'ac'al chava'ibun jc'ope. Ti jech ta xcalbote, ja' ta scoj li epal cristianoetic li' setelique, yu'un jech ac'o xch'unic ti vo'ot laj atacun tale —xi. 43C'alal laj yal jeche, tsots i'avan li Jesuse: —¡Lázaro, loc'an tal! —xi. 44Li animae iloc' tal. Lec ts'otbil ta poc'. Li sjole pixbil ta panyo. Li Jesuse jech laj yal: —Titunic, ac'o batuc —xut. 45Li judioetic te xchi'inojic tal Mariae ep boch'otic la xch'unic ti c'alal laj yilic c'usi la spas li Jesuse. 46Pero oy jayibuc bat yalbeic fariseoetic c'usi la spas li Jesuse. 47Ja' yu'un li banquilal paleetique xchi'uc li fariseoetique la stsobic tal scotol li j'abteletic ta ch'ulnae. Jech laj yalbeic: —¿C'usi me ta jpastic? Yu'un li vinique ep sq'uelubil ta xac' ta ilel ti xu' yu'une. 48Me te no'ox jq'uelojtique, ep boch'otic ta xlic xch'unic. Jech xu' chtal li romaetique, chtal svuq'uesic li ch'ulna cu'untique, xchi'uc ta soquesic sjunul li jlumaltique —xiic. 49Te oy jun xchi'ilic ta abtel, Caifás sbi. Ja'o ochem ta mero banquilal pale ti c'alal jech ic'ot ta pasele. Jech laj yal: —Li vo'oxuque mu xana'ic snopel. 50Mu xvul ta ajolic ti ja' lec me jun no'ox vinic ta xcham ta sventa jlumaltique; ja' vocol me chijchamutic jcotoltique —xi. 51Pero muc teuc ivul ta sjol stuc ti jech laj yale. Yu'un ja'o ochem ta mero banquilal pale, ja' yu'un ich'amanbat ye yu'un Dios, yu'un ac'o yal ti ja' chcham ta sventa sjunul lum li Jesuse. 52Pero muc ja'uc no'ox chcham ta sventa li jun lum israeletique. Ja' sventa noxtoc ti xu' tstsob tal scotol xnich'nab Dios ti buyuc no'ox oyic ta sbejel banamile. 53C'alal laj ya'yic jech laj yal li Caifase, te lic snopic o c'u x'elan xu' tsmilic li Jesuse. 54Ja' yu'un li Jesuse muc xa teuc ixanov ta stojolic. Iloc' batel, ibat ta nopol xocol banamil te ta lum Efraín. Te ijoc'tsajic xchi'uc li yajchanc'optaque. 55C'alal jutuc xa'ox sc'an sta yorail q'uin Coltael yu'un li judioetique, ep cristianoetic ta jujun lum ibatic ta Jerusalén, yu'un bat yac' sbaic ta lecubtasel ti c'alal mu'yuc to chlic li q'uin Coltaele. 56Te lic sa'ic li Jesuse. C'alal te oyic ta ch'ulnae, jech lic sjac'be sbaic: —¿C'usi chanop? ¿Me chtal ta q'uin xana'ic? —xut sbaic. 57Li banquilal paleetique xchi'uc li fariseoetique yalojic xa'ox mantal ti ac'o bat yal ta ora me oy boch'o laj yil bu oy li Jesuse, yu'un ac'o yich' tsaquel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\