San Juan 12

1Vaquib c'ac'al sc'an q'uin Coltael, ibat yan velta ta Betania li Jesuse. Ja' te yo' bu nacal li Lázaro ti icha'cuxesat loq'uel ta smuquinale. 2Te la smeltsanbeic lec sve'el li Jesuse. Li Martae ja' la smeltsan ve'lil. Li Lazaroe ja' te co'ol chotolic ta ti'mexa xchi'uc li Jesuse. 3Li Mariae laj yich' tal o'lol litro muil poxil, nardo sbi. Ven toyol stojol, yu'un ja' li bats'i nardoe. La xjaxbe ta yacan li Jesuse; ts'acal la scus ta stsotsil sjol. Li yic' muil poxile ipuc ta sbejel yut na. 4Jech laj yal jun yajchanc'op li Jesuse, ja' li Judas Iscariotee, ja' ti laj yac' ta c'abal li Jesuse: 5—¿C'u yu'un muc xich' chonel ta oxib ciento (300) denario taq'uin li muil poxil li'i, yu'un jech xu' chich' ac'bel li me'onetique? —xi. 6Ti jech laj yal li Judase, mu yu'unuc ja' tsc'an ta xc'uxubin li me'onetique. Yu'un li stuque ja' j'elec'. Yu'un ja' xchabioj li yavil jtaq'uincutique, jech te ono'ox ta xelc'an li taq'uin te tiq'uile. 7Li Jesuse jech laj yalbe li Judase: —Mu xavuts'inta li antse, yu'un li muil poxil snac'ojbune ja' sventa ti c'alal ta xquich' muquele. 8Li me'onetique scotol c'ac'al li' achi'uquic. Yan li vu'une muc scotoluc c'ac'al li' achi'inojicun —xi li Jesuse. 9Li epal cristianoetique laj ya'yic ti te xa ic'ot ta Betania li Jesuse. Jech ta ora italic. Pero mu ja'uc no'ox tal sq'uelic li Jesuse; ja' tal sq'uelic ec li Lázaro ti icha'cuxi loq'uel ta smuquinale. 10Li banquilal paleetique la snopic ti ja' lec tsmilic ec li Lazaroe. 11Yu'un ja' ta scoj ti ep cristianoetic tsvoc' sbaique, ti ja' chch'unic li Jesuse. 12C'alal isacub ta yoc'omale, li epal cristianoetic te talemic ta q'uine laj ya'yic ti te ta xbat ta Jerusalén li Jesuse. 13Jech la sa'ic batel yanal xan, bat snupic tal ta be. Tsots i'avanic. Jech laj yalic: —¡Ich'biluc ta muc' li Diose! ¡Toj lec li boch'o tacbil tal ta sventa Cajvaltic Diose! Ja' xa ajvalil ta sventa li Israele —xiic. 14Li Jesuse la sta jcot buro; la scajlebin jech chac c'u cha'al ts'ibabil ono'ox sc'oplal ta sc'op Diose: 15“Mu me xaxi'ic, jnaclumetic ta Sión. Q'uelavilic, ta xa xtal li ajvalil avu'unique. Cajal ta jcot yol me'burro ta xtal”, xi ono'ox ts'ibabil. 16Li yajchanc'optaque muc to'ox xa'ibeic smelol ti c'alal jech ic'ot ta pasele. Ja' to ti c'alal i'ac'at ta ich'el ta muq'ue, ja' to la sna'ic ti ja' sc'oplal ti jech ts'ibabil comel jech chac c'u cha'al ic'ot ta pasel ta stojole. 17Li cristianoetic ti te xchi'uquic Jesús c'alal la xcha'cuxes Lazaroe, la spuquic batel c'usi la spas li Jesuse. 18Jech ep boch'otic ibat snupic tal ta be ta sventa ti laj ya'yic la spas tsots sq'uelubile. 19Pero li fariseoetique jech laj yalbe sbaic: —Laj avilic, mu'yuc c'usi xu' cu'untic ta jpastic. Q'uelavilic, scotol cristianoetic chbat xchi'inic li Jesuse —xut sbaic. 20Oy jayibuc grecia viniquetic te ta xc'otic ta q'uin ec ti c'alal chbat yich'ic ta muc' Dios ta yorail q'uin li israeletique. 21Bat sc'opanic li Felipe liquem ta lum Betsaida te ta Galilea banamile. Jech laj yalbeic: —Tata, chac jq'uel ca'icutic li Jesuse —xutic. 22Ja' yu'un li Felipee bat yalbe li Andrese. Jech xchibalic xa bat yalbeic li Jesuse. 23Jech i'albatic yu'un li Jesuse: —Laj xa sta sc'ac'alil chi'ich'at ta muc', vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 24Jamal chacalboxuc, me mu'yuc ta xich' ts'unel, me mu'yuc ta xich' muquel ta banamil li bec' trigoe, te staoj yav jech jbejbej o. Pero me ta xich' muquel ta banamile, ta x'epaj. 25Li boch'o ta xc'uxubin sbae, ta xch'ay. Yan li boch'o mu tsotsuc sc'oplal cha'ay li xcuxlejal li' ta banamile, ja' sventa chcuxi sbatel osil. 26Scotol li boch'o tsc'an ta xtun cu'une ac'o sts'aclinun batel. Ti bu chic'ote, te chc'otic ec li cajtuneltaque. Li boch'o ta xtunic cu'une, ta x'ac'atic ta ich'el ta muc' yu'un li Jtote. 27“Li' ta orae, solel oyun ta c'op-o'nton. ¿Pero c'usi xu' chcal?: ‘Tati, coltaun, mu me xicham’, ¿me xu' xichi? Yu'un ja' ta sventa tal chamcun ti lital li' ta banamile”, xi. 28Ja' yu'un jech no'ox la sc'opan Dios li Jesuse: ‘Tati, ich'biluc ta muc' li abie’, xut. Jech oy boch'o ic'opoj ta vinajel, jech laj yal: “Laj xa cac' ta ich'el ta muc' ta aventa li jbie, pero ta to xcac' ta ich'el ta muc' yan velta”, xi. 29Li epal cristianoetic te oyique laj ya'yic ti oy c'usi ibaq'ue. Jech laj yalic: —Ibac' chauc —xiic. Oy yantic jech laj yalic: —Yu'un ic'opanat yu'un jun j'almantal —xiic. 30Li Jesuse jech laj yal: —Ti jech ic'opoj tale, ma'uc ta jventa vu'un. Ja' ta sventa ac'o ava'yic li vo'oxuque. 31Li' ta orae ta xa xich' chapanel li cristianoetic li' ta banamile. Li' ta orae ta xa xich' jipel loq'uel li banquilal jpasmantal li' ta banamile. 32C'alal chquich' joc'anel ta cruze, ja' jech ta xquic'an tal ta jtojol scotol li cristianoetique —xi li Jesuse. 33Ti jech laj yale, ja' laj yac' ta na'el ti c'u x'elan ta xchame. 34Itac'ov li cristianoetique: —Li vu'uncutique ca'yojcutic ta smantal Dios ti cuxul o sbatel osil li Cristoe. ¿C'u yu'un chaval: ‘Persa chquich' joc'anel ta cruz vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote’, xachi? ¿Boch'oot cha'e? —xutic. 35Itac'ov li Jesuse: —Mu xa epuc c'ac'al li' oy ta atojolic li luze. Ja' lec xanovanic ta sac osil ti c'alal yo'to li' oy li luze, yu'un jech mu me ch'ayeluc avo'ntonic chastaoxuc li ic' osile. Yu'un li boch'o chanov ta ic' osile mu sna' bu chbat. 36Ja' yu'un c'alal li' to oy ta atojolic li luze, ch'unic me, yu'un jech xnich'onoxuc sac osil chac'otic o —xi li Jesuse. C'alal laj yal jech li Jesuse, iloc' batel; muc xa xac' sba ta ilel ta stojolic. 37Ac'o me ep sq'uelubil stsatsal la spas li Jesuse, pero muc ono'ox xch'unic ti ja' Jcoltavaneje. 38Yu'un ja' ic'ot o c'usi la sts'iba li j'alc'op Isaías ta vo'onee. Jech la sts'iba: “Cajval, ¿boch'o chch'un li c'usi laj calbecutique? ¿Boch'o ta stojol laj yac' ta ilel stsatsal svu'el li Cajvaltique?”, xi ono'ox. 39Muc xu' yu'un la xch'unic, yu'un ja' ic'ot o jech chac c'u cha'al la sts'iba noxtoc li Isaiase: 40“Chmacbat satic, tstsatsubtasbat yo'ntonic, yu'un jech mu me xilic, mu me xc'ot ta yo'ntonic; jech mu sutes yo'ntonic, jech mu xcolic o”, xi ono'ox li Isaiase. 41C'alal jech laj yal li Isaiase, ja'o ti c'alal laj yilbe slequilal yutsilale, ja' yu'un jech laj yalbe sc'oplal. 42Ac'o me ep muc xch'unic, pero oy ono'ox la xch'unic c'alal ta j'abteletic. Pero muc jamaluc xalic ta scoj li fariseoetique, yu'un ixi'ic me ta xjipatic loq'uel ta nail tsobobbail. 43Yu'un ja' la sc'anic ti lec sc'oplalic yu'un li cristianoetique; ja' jutuc sc'oplal laj ya'yic ti lec ac'o ilaticuc yu'un Diose. 44Li Jesuse tsots ic'opoj, jech laj yal: “Li boch'o ta xch'unicune, ma'uc no'ox vu'un chixch'unicun. Ja' ta xch'unic o li Boch'o la stacun tale. 45Li boch'o chiyilicune ja' xa laj yilic o li Boch'o la stacun tale. 46Vu'un luz c'otemun li' ta banamil. Scotol li boch'o ta xch'unicune mu xanovic ta ic' osil. 47Li boch'otic ta xa'ibicun jc'ope, me mu spas li c'usi cha'yique, muc vu'cun ta jchapan. Yu'un muc talemucun ta xchapanel li cristianoetic li' ta banamile. Talemun sventa ta jcoltaic. 48Li boch'o chisbajicune, ti mu xich'ic ta muc' li jc'ope, oy xa jchapanvanej yu'unic. Ja' jchapanvanej chc'ot yu'unic ta slajebal c'ac'al li jc'op laj calbe ya'yique. 49Yu'un ma'uc laj cal c'usi oy ta co'nton jtuc. Ja' Jtot laj yalbun mantal c'usi xu' chcal, xchi'uc c'u x'elan chic'opoj, ja' li boch'o la stacun tale. 50Li smantal Jtote jna'oj ti ja' cuxlejal sventa sbatel osile. Ja' yu'un li c'usitic ta xcale ja' li c'usi yalojbun Jtote”, xi li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\