San Juan 17

1C'alal laj yal jech li Jesuse, la stoy muyel sat ta vinajel, jech laj yal: “Tati, laj xa sta sc'ac'alil, jech ac'un me ta ich'el ta muc', vu'un li Anich'onune, jech cha'ich'at ta muc' ta jventa ec. 2Yu'un laj avac'bun jvu'el ta sventa scotol cristianoetic, yu'un jech xu' ta xcac'be xcuxlejalic ti c'u yepal chavac'bune. 3Ti jech ta xcuxiic sbatel osile, yu'un xayotquinicot ti atuc no'ox bats'i cuxul Diosote, xchi'uc xotquinic noxtoc li Jesucristo laj atac tale. 4“Li vu'une laj xa cac'ot ta ich'el ta muc' li' ta banamil, yu'un laj xa jpas li cabtel laj avac'bun jpase. 5Ja' yu'un Tati, ac'bun xa yan velta jlequilal cutsilal te ta atojol jech chac c'u cha'al jlequilal cutsilal te ta atojol ti c'alal mu'yuc to'ox li banamile. 6“Laj xa cac'ot ta otquinel ta stojol li viniquetic li'i ti laj avac'bune, ja' ti laj at'uj loq'uel ta stojol li cristianoetic li' ta banamile. Yu'un ja' ono'ox avu'untac, vo'ot laj avac'bun ec, jech laj xa xch'unic li ac'ope. 7Li' ta orae, laj xa sna'ic ti te ta atojol ilic tal scotol li c'usitic laj avac'bun jpase. 8Yu'un li ac'op laj avalbune, laj xa calbe ya'yic ec, jech laj yich'ic ta muc'. Laj xa yotquinic ti ta melel te liquemun tal ta atojole, xchi'uc laj xa xch'unic ti vo'ot laj atacun tale. 9“Vu'un ta jc'anbot vocol ta stojolic. Mu ja'uc ta jc'anbot vocol ta stojol li cristianoetic li' ta banamile. Ja' ta jc'anbot vocol ta stojol li boch'otic laj avac'bune, yu'un ja' avu'untac. 10Scotol li cu'untaque ja' avu'un ec. Li avu'untaque ja' cu'une ec. Jech ich'bilun xa ta muc' ta sventaic. 11“Li vu'une muc xa li'uc oyun ta banamil; yan li stuquique li' ta xcomic ta banamil. Li vu'une ta xa xisut tal te ta atojol. Tati, Ch'ul Dios, chabio me ta sventa avu'el li boch'otic laj avac'bune, yu'un jech jun no'ox ac'o oyicuc, jech chac c'u cha'al jun oyutic li vu'utique. 12C'alal li' to'ox jchi'uquic ta banamile, vu'un la jchabi lec ta sventa avu'el ti c'u yepal laj avac'bune. Lec la jchabi; me junuc mu'yuc xch'ay cu'un. Ja' no'ox ich'ay li boch'o sve'el ono'ox ch'ayele, yu'un ja' ic'ot o ti jech ono'ox ts'ibabil comele. 13“Li' ta orae ta xa xital ta atojol. Ti jech laj cal c'alal li' to oyun ta banamile, yu'un jech j'ech'el ac'o cuxetuc no'ox yo'ntonic o. 14Laj xa calbe ya'yic li ac'ope, pero chopol ta x'ilatic yu'un li cristianoetic ti oyic ta sventa banamile. Yu'un li stuquique mu'yuquic xa ta sventa banamil, jech chac c'u cha'al vu'un ti mu'yucun ta sventa banamile. 15Mu ja'uc ta jc'anbot ti ac'o avic' loq'uel li' ta banamile. Ja' no'ox ta jc'anbot ti ac'o achabibun yu'un jech mu stsalatic yu'un li pucuje. 16Yu'un mu'yuquic xa ta sventa banamil, jech chac c'u cha'al mu'yucun ta sventa banamil li vu'une. 17Lecubtaso ta sventa li c'usi melele, yu'un li ac'ope ja' melel. 18Jech chac c'u cha'al laj atacun tal li' ta banamile, ja' no'ox jech ta jtaquic batel ta stojol cristianoetic li' ta banamil ec. 19Ja' ta sventaic ti yutsil co'nton jtuc chcac' jbae, yu'un jech ta yutsiluc yo'ntonic ac'o yac' sbaic ta sventa ec li c'usi melele. 20“Mu ja'uc no'ox ta jc'anbot vocol ta stojolic li'i. Ta jc'anbot vocol ta stojolic noxtoc li boch'otic chlic yich'icun ta muc' ta sventaique. 21Yu'un jech jun no'ox ac'o c'oticuc ta scotolic, jech chac c'u cha'al jun no'ox oyutic li vu'utique. Jech noxtoc jun no'ox ac'o c'oticuc ta jtojoltic, jech ta xch'unic o scotol cristianoetic ti vo'ot laj atacun tale. 22Li jlequilal cutsilal laj avac'bune, laj cac'be yich'ic ec, yu'un jech jun no'ox ac'o c'oticuc jech chac c'u cha'al jun no'ox oyutic li vu'utique. 23Li vu'une jun c'otemun jchi'uquic. Li vo'ote junutic no'ox, jech jun ac'o c'oticuc o ec. Jech ta sna'ic o scotol cristianoetic ta banamil ti vo'ot laj atacun tale, xchi'uc ti lec ac'anoj li boch'otic jun c'otemun jchi'uque jech chac c'u cha'al lec ac'anojun li vu'une. 24“Tati, ti c'u yepal laj avac'bune ta jc'an ti ac'o c'ot xchi'inicun ec ti bu oyune, jech te ta xilic o c'u x'elan li jlequilal avac'ojbune, yu'un lec ono'ox ac'anojun ti c'alal mu'yuc to'ox banamile. 25Tati, lec tuc' avo'nton. Li cristianoetic li' ta banamile mu xayotquinicot. Pero li vu'une xacotquinot. Ti jayib li' oyique laj xa sna'ic ec ti vo'ot laj atacun tale. 26Laj xa cac' yotquinicot. Pero ech'em to ta xcac' yotquinicot, yu'un jech te oy o ta stojolic li c'anel avu'un jech chac c'u cha'al lec ac'anojune, jech te oyun o ta stojolic ec”, xi la sc'opan Dios li Jesuse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\