San Juan 18

1C'alal laj yal jech li Jesuse, iloc' batel xchi'uc li yajchanc'optaque. Ibatic ta jot bevo' Cedrón yo' bu ts'unubaltique. Te i'ochic batel xchi'uc li yajchanc'optaque. 2Li Judase, ja' li boch'o spasoj xa trato chac' ta c'abal li Jesuse, yiloj bu xcom li ts'unubaltique, yu'un te ono'ox ta xc'ot stsobilan sbaic xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse. 3Ja' yu'un li Judase laj yic' batel soldadoetic xchi'uc mayoletic yu'unic li banquilal paleetique xchi'uc li fariseoetique. Yich'anojic batel stojic xchi'uc slamparaic xchi'uc yespadaic. 4Li Jesuse sna'oj ono'ox scotol li c'usi ta spasbate. Inopaj batel, jech la sjac'be: —¿Boch'o chasa'ic? —xut. 5Itac'ovic: —Ja' ta jsa'cutic li Jesús liquem tal ta Nazarete —xutic. Itac'ov li Jesuse: —Ja' vu'un —xi. Te va'al xchi'uquic li Judase, ja' li j'ac'vanej ta c'abale. 6C'alal laj yal Jesús ti “Vu'un” xie, ta nacalchac ibatic; te iyalic ta lum. 7Li Jesuse la sjac'be yan velta: —¿Boch'o chasa'ic? —xut. —Ja' ta jsa'cutic li Jesús liquem tal ta Nazarete —xutic. 8Itac'ov li Jesuse: —Laj xa calboxuc ava'yic ti vu'une. Me vu'un no'ox chasa'icune, aq'uic batuc li jchi'iltac li'i —xut. 9Ti jech laj yale yu'un ac'o c'otuc ta pasel ti jech ono'ox laj yalbe li Stote: “Ti jayib laj avac'bune me junuc muc xch'ay cu'un”, xi ono'ox. 10Li Simón Pedroe la sloq'ues ta sna li espada te yich'oje la sbojbe sbats'i chiquin smozo li mero banquilal palee. Malco sbi li mozoe. 11Li Jesuse jech laj yalbe li Pedroe: —Tic'o ochel ta sna li avespadae, yu'un ta persa chquich' li vocol ti yac'ojbun ta jba li Jtote —xut. 12Ja' yu'un li banquilal soldado xchi'uc yajsoldadotaque xchi'uc li yajmayoltac j'abteletic yu'un judioetique la stsaquic li Jesuse. La xchuquic. 13Ba'yuc te laj yiq'uic batel ta stojol li Anase, yu'un ja' smuni' li Caifás ti ja'o sjabilal ochem ta mero banquilal palee. 14Ja' li Caifás ti jech ono'ox laj yalbe xchi'iltaque: “Ja' lec me jun no'ox vinic ta xcham ta sventa sjunul jlumaltique”, ti xi ono'oxe. 15Li Simón Pedroe te nom-ts'ac batel ta spat li Jesuse xchi'uc yan jun yajchanc'op li Jesuse. Li jun yajchanc'op Jesuse lec otquinbil yu'un li banquilal palee, jech co'ol i'och batel xchi'uc Jesús ta yamaq'uil sna li banquilal palee. 16Yan li Pedroe te va'al icom ta ti'na. Jech iloc' batel li jun yajchanc'op Jesús ti lec otquinbil yu'un li banquilal palee, bat sc'opan li tseb te chchabi ti'nae, yu'un ac'o ochuc ec li Pedroe, jech i'och. 17Li quiara te chchabi ti'nae, jech laj yalbe li Pedroe: —¿Me mu vo'ocot yajchanc'opot ec li vinic le'e? —xut. Itac'ov li Pedroe: —Muc vu'cun —xi. 18Li mozoetic te oyique xchi'uc li mayoletic ti ja' chchabiic ch'ulnae, te snoboj lec sc'oq'uic, yu'un oy sic; jech te va'ajtic ta xc'atinic. Te va'al ta xc'atin ec li Pedroe. 19Li banquilal palee jech la sjac'be li Jesuse: —¿Boch'otic li avajchanc'optaque? ¿C'usitic ti chavac' ta chanele? —xut. 20Itac'ov li Jesuse: —Li vu'une lec ta satilal la jc'opan scotol li cristianoetique. Te lichanubtasvan ta nail tsobobbailetic xchi'uc ta ch'ulna yo' bu stsobobbailic scotol li judioetique. Mu'yuc bu ta mucul lichanubtasvan. 21¿C'u yu'un vu'un chajac'bun? Ja' jac'bo li boch'otic laj ya'yic c'usi laj cale. Ja' sna'ojic lec li c'usi laj calbeique —xi. 22C'alal laj yal jech li Jesuse, ta ora imajat yu'un jun mayol ta ch'ulna ti te nopol oye, jech laj yal: —¿C'u yu'un jech chatac'be li banquilal palee? —xut. 23Itac'ov li Jesuse: —Me chopol li c'usi laj cale, albun ca'ay ti bu chopole. Me lec li c'usi laj cale, ¿c'u yu'un chamajun? —xut. 24Li Anase chucul la stac batel Jesús ta stojol li banquilal pale Caifase. 25C'alal te va'al ta xc'atin li Pedroe, jech ijac'bat: —¿Me mu vo'ocot yajchanc'opot li vinique? —x'utat. Li Pedroe la smuc ta yo'nton, jech laj yal: —Muc vu'cun —xi. 26Li Pedroe jech i'albat noxtoc yu'un jun smozo li banquilal palee, ja' yuts' yalal li boch'o ibojbat xchiquin yu'un li Pedroe: —¿Me muc vo'ocot ti laj quilot te achi'uc li vinic te ta ts'unubaltique? —xut. 27Li Pedroe la smuc ta yo'nton yan velta li Jesuse. Ja'o i'oc' cots. 28Laj yiq'uic loq'uel ta sna Caifás li Jesuse, bat yaq'uic ta cabildo. Bats'i sob ic'otic. Li paleetic xchi'uc xchi'iltaque muc x'ochic ta cabildo, yu'un mu xu' tscap sbaic xchi'uc li yan lum cristianoetique, yu'un jech xu' tsti'ic li ch'ium chij ta sventa q'uin Coltaele. 29Ja' yu'un li Pilatoe iloc' tal, jech la sjac': —¿C'usi smul tal atic'beic li vinic li' laj aviq'uic tale? —xut. 30Itac'ovic: —Ti mu'yucuc tsots smul li vinique, muc xtal cac'cutic ta atojol ti jechuque —xutic. 31Li Pilatoe jech laj yal: —Iq'uic batel, bat chapanic jech chac c'u cha'al chal li mantaletic avu'unique —xut. Li j'abteletic yu'un judioetique jech laj yalbeic li Pilatoe: —Li vu'uncutique mu'yuc quich'ojcutic mantal ti xu' chimilvancutique —xutic. 32Ti jech laj yalique yu'un ja' ic'ot o ti laj ono'ox yal Jesús c'u x'elan ta xmilate. 33Ja' yu'un li Pilatoe i'och batel ti bu ta xchapanvane. Laj yic' li Jesuse, jech la sjac'be: —¿Me vo'ot ajvalilot yu'un li achi'iltac ta judioale? —xut. 34Itac'ov li Jesuse: —¿Me iloc' ta ajol atuc ti jech chavale, o me oy boch'o jech laj yalbot jc'oplal? —xut. 35Itac'ov li Pilatoe: —Li vu'une muc judioucun. Ja' laj yaq'uicot ta jc'ob li achi'iltac li' ta avosilale, xchi'uc li banquilal paleetic avu'unique. ¿C'usi chopol apasoj? —xut. 36Itac'ov li Jesuse: —Li abtel quich'oj sventa ajvalilale mu ja'uc sventa banamil. Ti ja'uc sventa banamile, laj xa spasic c'op li jvinictaque, jech muc xi'och ta sc'ob judioetic ti jechuque. Li cabtel quich'oje mu ja'uc sventa banamil —xut. 37Li Pilatoe jech laj yalbe: —¿Yu'un ono'ox vo'ot ajvalilot cha'e? —xut. Itac'ov li Jesuse: —Vo'ot chloc' ta ave atuc ti vu'un ajvalilune. Ja' sventa ti tal voc'cune, xchi'uc ja' sventa ti lital li' ta banamile, yu'un tal cal li c'usi melele. Scotol li boch'otic oyic ta sventa li c'usi melele ja' ta xa'ibicun li jc'ope —xut. 38Li Pilatoe jech laj yalbe li Jesuse: —¿C'usi ti melele? —xut. C'alal laj yal jeche, iloc' batel yo' bu tsobol li judioetique, jech laj yalbe: —Li vu'une me jutuc mu'yuc la jtabe smul li vinique —xut. 39Pero li vo'oxuque nopen xava'yic ti ta jcoltaboxuc jun chuquel ta yorail jujun q'uin Coltaele. ¿Me ja' chac'anic ta jcoltaboxuc li ajvalil avu'unic, vo'oxuc li judiooxuque? —xut. 40Tsots i'avan scotolic: —¡Mu me xacolta le'e! ¡Ja' coltao li Barrabase! —xiic. Li Barrabase ja' j'elec'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\