San Juan 19

1Ja' yu'un li Pilatoe laj yal mantal ti ac'o yac'beic nucul li Jesuse. 2Li soldadoetique la sts'otic ch'ix; la xojbeic ta sjol sventa scorona. La slapbeic natil yax'elan c'u'il sventa ajvalil. 3Jech lic slabanic: —¡Toj lec muc'ta ajvalilot yu'un li achi'iltac ta judioale! —xutic. La smajbeic sat. 4Li Pilatoe iloc' tal yan velta, jech laj yal: —A'yo ava'yic, li' chquic' loq'uel tal ta atojolic yu'un jech chana'ic o ti me jutuc mu'yuc la jtabe smule —xi. 5Jech iloc' tal li Jesuse. Oy xa scoronail sjol ts'otbil ta ch'ix, xchi'uc slapoj xa loq'uel tal li yax'elan c'u'ile. Li Pilatoe jech laj yalbe li cristianoetique: —¡Q'uelavilic, li' oy li vinique! —xut. 6C'alal laj yilic Jesús li banquilal paleetique xchi'uc li boch'otic ta xchabiic ch'ulnae, tsots i'avanic, jech laj yalic: —¡Joc'ano ta cruz! ¡Joc'ano ta cruz! —xutic. Itac'ov li Pilatoe: —Iq'uic batel li vo'oxuque; bat joc'anic ta cruz. Yu'un li vu'une mu'yuc la jtabe smul —xi. 7Itac'ovic: —Li vu'uncutique oy mantal cu'uncutic. Ta xal ta mantal cu'uncutic ti ta persa ta xcham li boch'o ta scuy sba ta Xnich'on Diose —xiic. 8C'alal laj ya'ay jech li Pilatoe, yo'to ep ixi' o. 9I'och yan velta ta yut cabildo, jech la sjac'be li Jesuse: —¿Bu liquemot tal? —xut. Li Jesuse mu'yuc la stac'. 10Li Pilatoe jech laj yalbe li Jesuse: —¿C'u yu'un mu xatac'bun? ¿Me mu xana' ti xu' cu'un ta xcac'ot ta joc'anel ta cruze, xchi'uc ti xu' cu'un ta jcoltaot batele? —xut. 11Itac'ov li Jesuse: —Ti manchuc ac'bilot tal avabtel ta toyole, mu'yuc c'usi xu' avu'un chapasbun ti jechuque. Ja' yu'un li boch'o laj yaq'uicun ta ac'obe ja' toj ech'em smulic —xut. 12C'alal jech laj ya'ay li Pilatoe, tsc'an tscolta li Jesuse, pero li judioetique tsots i'avanic: —Me chacolta batel li vinic le'e, mu co'oluc avo'nton achi'uc li muc'ta ajvalil Cesare. Yu'un li boch'o ta scuy sba ta ajvalil stuque ja' xa ta scontrain o li Cesare —xutic. 13C'alal laj ya'ay jech li Pilatoe, laj yic' loq'uel tal li Jesuse, bat chotluc yo' bu chchapanvan. Ja' Gabatá sbi ta hebreo c'op; ja' latsbil ton, xi smelol. 14Ja' xa yorail ta xchapan sbaic ta sventa li q'uin Coltaele, po'ot xa'ox van o'lol c'ac'al. Li Pilatoe jech laj yalbe li j'abteletic yu'un judioetique: —¡Q'uelavilic, li' oy li ajvalil avu'unique! —xut. 15Tsots i'avanic yan velta: —¡Ac'o chamuc, ac'o chamuc, ac'o joc'anatuc ta cruz! —xiic. Li Pilatoe jech la sjac': —¿Me chcac' ta joc'anel ta cruz li Ajvalil avu'unique? —xut. Itac'ov li banquilal paleetique: —Mu'yuc yan ajvalil cu'uncutic; ja' no'ox li Cesare —xiic. 16Ja' yu'un li Pilatoe laj yac'be ta sc'obic, yu'un ac'o bat yich' joc'anel ta cruz. Jech li soldadoetique laj yiq'uic batel li Jesuse. 17Laj yac'beic xq'uech batel scruzal li Jesuse. Ibatic yo' bu Baquil Jolal sbie; ja' li Gólgota sbi ta hebreo c'ope. 18Te la sjoc'anic ta cruz li Jesuse. Xchi'uc oy yan chib vinic te la sjoc'anic ta cruz, jun ta jujujot xocon scruzal li Jesuse; ja' ta o'lol icom li Jesuse. 19Li Pilatoe laj yac' ta ts'ibael jun te'. Te la sbajic ta sjol scruzal li Jesuse, jech chal: “JA' JESÚS LIQUEM TAL TA NAZARET. JA' AJVALIL YU'UN JUDIOETIC”, xi ts'ibabil. 20Ep judioetic la sq'uelic ti c'u x'elan ts'ibabile, yu'un te no'ox ta ti'lum ijoc'anat ta cruz li Jesuse. Ts'ibabil ta hebreo c'op, ta griego c'op, xchi'uc ta latin c'op. 21Li banquilal paleetique jech bat yalbeic li Pilatoe: —¿C'u yu'un jech laj avac' ta ts'ibael: ‘Ja' muc'ta ajvalil yu'un judioetic’, xi ts'ibabil laj quilcutic? ‘Li'i ja' la scuy sba ta muc'ta ajvalil yu'un judioetic’, xi laj avac' ta ts'ibael ti jechuque —xutic. 22Itac'ov li Pilatoe: —Ti c'u x'elan laj cac' ta ts'ibaele, jech xa icom o —xi. 23C'alal laj xa'ox sjoc'anic ta cruz Jesús li soldadoetique, lic svoq'uic ta chanvoc' li sc'u' spoq'ue. Jujuvoc' laj yich'ic li jujunique. La stsacbeic noxtoc li snatilc'u' ti mu'yuc sts'isbenale, ti jis no'ox jalbile. 24Jech laj yalbe sbaic: —Ja' lec mu jli'tic. Jpastic canal tajimol; jq'ueltiquic boch'o junucal ta xich' cu'untic —xiic. Ti jech la spasique, yu'un ja' ic'ot o ti jech ono'ox ts'ibabil comel ta sc'op Diose: “Ta svoc'be sbaic li jc'u' jpoq'ue. Ta spasic canal tajimol xchi'uquic li jc'u'e”, xi ono'ox ts'ibabil. Ja' yu'un jech la spasic li soldadoetique. 25Li sme' Jesuse te nopol va'alic ta yolon cruz xchi'uc li smuque, ja' li María sbi noxtoque, ja' li yajnil Cleofase. Te oy noxtoc li yan María liquem tal ta Magdalae. 26C'alal laj yil sme' li Jesuse, xchi'uc c'alal laj yil te va'al li jun yajchanc'op lec sc'anoje, jech laj yalbe li sme'e: —Ants, ja' avol ta xc'ot le'e —xut. 27Ts'acal jech laj yalbe noxtoc li yajchanc'ope: —Ja' ame' ta xc'ot le'e —xut. Jech te laj yic' o batel ta sna li sme' Jesuse; te la xchi'in o. 28C'alal jech ic'ot ta pasele, li Jesuse la sna' ti chvu' xa yu'un scotole, ti chc'ot xa ta pasel scotol li sc'oplal ts'ibabil comele, jech laj yal: —Taquin co'nton chca'ay —xi. 29Te lechel jun taza ya'lel ts'usub. La sts'ajic ta ya'lel ts'usub jun esponja. La xojic muyel ta isopo te'; laj yac'beic ta ye li Jesuse. 30C'alal la sts'uts' ya'lel ts'usub li Jesuse, jech laj yal: —Ivu' xa cu'un scotol —xi. La snijan sba, jech iloc' o xch'ulel. 31Ta sventa ti ja' xa yorail ta xchapan sbaic ta sventa q'uin Coltaele, xchi'uc ti ja' xa sc'ac'alil cux o'nton ta yoc'omale, jech mu xu' ti te joc'ol ta cruz ta xcom li sbec'talique. Ja' yu'un li j'abteletique la sc'anbeic vocol Pilato ti ac'o bat yich'ic c'asbel yacanique, yu'un jech xu' chich'ic yalesbel ta scruz sbec'talic me ichamique. Yu'un jech ono'ox tsots sc'oplal ta xc'ot li jun c'ac'al cux o'nton ta yech'el q'uin Coltaele. 32Jech ibatic li soldadoetique; la sc'asbeic yacan li june. Ts'acal bat sc'asbeic yacan noxtoc li yane, ja' ti co'ol ijoc'anatic ta cruz xchi'uc li Jesuse. 33C'alal ic'otic yo' bu joc'ol li Jesuse, chamen xa laj yilic, jech muc sc'asbeic o yacan. 34Pero oy jun soldado laj to xenbe ta lanza xocon li Jesuse, jech ta ora iloc' xch'ich'al xchi'uc ya'lel sbec'tal. 35Li boch'o chc'opoj li'i laj yil lec ta sat, ja' testigo. Melel li c'usi chale, yu'un laj yil scotol, yu'un jech ac'o ach'unic ec. 36Ti jech ic'ot ta pasele, yu'un ja' ic'ot o ti jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Diose: “Me junuc sbaquil mu'yuc tsc'asbat”, xi ono'ox ts'ibabil. 37Jech ts'ibabil noxtoc: “Chavilic to li boch'o xenbil xocon avu'unique”, xi ono'ox ts'ibabil. 38C'alal jech ic'ot ta pasel scotole, oy jun vinic liquem tal ta lum Arimatea, José sbi. Ta mucul no'ox xch'unoj li Jesuse, yu'un ta xi' yu'un li xchi'iltac ta abtele. Ja' i'och sc'anbe vocol Pilato ti ac'o ac'batuc syales ta cruz sbec'tal li Jesuse. Li Pilatoe laj yal ti xu'e, jech bat syalesbe ta cruz sbec'tal li Jesuse. 39Te ital ec li Nicodemoe, ja' li boch'o ay sc'opan ta ac'ubaltic li Jesuse. Yich'oj tal muil poxil, ja' mirra capal ta áloe. Ech'em ta lajuneb xcha'vinic (30) kilo yalal. 40Jech laj yich'beic batel li sbec'tale; la xpixic lec ta saquil manta. Te capal la xpixic li muil poxiletique, yu'un ja' jech stalel ta smuc sbaic li judioetique. 41Yo' bu ijoc'anat ta cruz li Jesuse oy ts'unubaltic te nopol. Te ta yut li ts'unubaltique oy jun ach' ch'en te oy; mu'yuc to boch'o te mucbil. 42Ja' te bat smucbeic sbec'tal li Jesuse, yu'un ja' noch' no'ox. Yu'un ja' xa sc'ac'alil cux o'nton c'alal me ich'ay c'ac'ale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\