San Juan 20

1Ta sob ta sba c'ac'al xemuna, ic' to ibat ta smuquinal Jesús li María liquem tal ta Magdalae. Ja' to laj yil ti balch'unbil xa loq'uel li ton ti macbil o sti' ch'ene. 2Jech isut tal ta anil, tal yalbe li Simón Pedroe xchi'uc yan yajchanc'op ti lec c'anbil yu'un li Jesuse: —Laj xa yich'beic batel sbec'tal li Cajvaltique. Mu jna'tic bu laj yaq'uic —xi vulel. 3Jech ta ora ibatic ta smuquinal Jesús li Pedroe xchi'uc li yan yajchanc'op Jesuse. 4Co'ol iliquic batel ta anil. Pero li jun yajchanc'op Jesuse ja' tsots xu' yu'un anil, jech ba'yuc ic'ot ta smuquinal li Jesuse. 5La scujan sba, la xnach'ta ochel li yut ch'ene. Laj yil ti te votsol li saquil mantae, pero muc x'och batel ta yut li ch'ene. 6C'alal ic'ot li Simón Pedroe, ta ora i'och c'alal ta yut ch'en. Laj yil ec li poc' te votsole. 7Li xpix sjole muc jmojuc oy xchi'uc li saquil mantae; slecoj bu oy, lec balbil comel. 8Ts'acal i'och ta yut ch'en ec li boch'o ba'yuc ic'ote. Laj yil ti c'u x'elan oye, jech la xch'un ti cha'cuxem xa li Jesuse. 9Mu'yuc c'otem lec ta yo'ntonic me jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Dios ti ta persa ta xcha'cuxi loq'uel ta smuquinale. 10Jech isutic batel ta snaic. 11Yan li Mariae te va'al icom ta ti'ch'en, te ta x'oc'. C'alal ja'o ta x'oq'ue, la scujan sba; la xnach'ta ochel li yut ch'ene. 12Laj yil te oy chib yaj'almantal Dios bats'i sac sc'u'ic. Ja' te chotolic yo' bu laj yac'beic sbec'tal li Jesuse, jun ta sjol, jun ta yoc. 13Jech i'albat li Mariae: —Ants, ¿c'u yu'un cha'oc'? —x'utat. Itac'ov li Mariae: —Yu'un laj xa sloq'uesic batel sbec'tal li Cajvale. Mu jna' bu laj yaq'uic —xut. 14C'alal laj yal jech li Mariae, la sq'uel spat, ja' to laj yil te va'al jun vinic, pero muc xotquin me ja' li Jesuse. 15Li Jesuse jech laj yalbe li Mariae: —Ants, ¿c'u yu'un cha'oc'? ¿Boch'o chasa'? —xut. Li Mariae la snop ti ja' jchabits'unubaltique, jech laj yalbe: —Tata, me vo'ot laj avich' batel sbec'tal li Cajvale, albun ca'ay bu ay avac', yu'un chbat quich' tal —xut. 16Li Jesuse jech laj yalbe: —¡María! —xut. Li Mariae ijoyij, jech laj yalbe: —¡Raboni! —xut. (Jchanubtasvanej, xi smelol.) 17Li Jesuse jech laj yalbe: —Mu me solel ech'em xapicun, yu'un mu'yuc to muyemun batel ta stojol li Jtote. Batan, bat albo ya'yic li jchi'iltaque: ‘Ta xibat ta stojol li Jtote; ja' Atotic ec. Ja' li Dios cu'une; ja' Dios avu'unic ec’, uto c'otel —x'utat. 18Jech ibat li María Magdalae, bat yalbe ya'yic li yajchanc'optac Jesuse: —Laj xa quil li Cajvaltique —xut c'otel. Laj yalbe ya'yic li c'usitic i'albat yu'un Jesuse. 19C'alal i'ic'ub osil te no'ox ta sba c'ac'al xemunae, te smacoj sbaic ta na yo' bu ono'ox tsobolic li yajchanc'optac Jesuse, yu'un ta xi'ic yu'un li j'abteletic yu'un judioetique. Li Jesuse ta ora no'ox ivinaj ta o'lol yut na ti bu tsobolique, jech laj yal: —Junuc avo'ntonic —xi. 20C'alal laj yal jeche, laj yac'be yilic li sc'obe xchi'uc li xocone. Jech xcuxet no'ox yo'ntonic li yajchanc'optaque, yu'un laj xa yilic li Cajvaltique. 21Li Jesuse jech laj yalbe yan velta: —Junuc avo'ntonic. Jech chac c'u cha'al la stacun tal li Jtote, ja' jech ta jtacoxuc batel ec —xut. 22C'alal laj yal jeche, la xjuch'ta, jech laj yalbe: —Ich'ic li Ch'ul Espiritue. 23Li boch'otic chapasbeic perdón yu'un smulique, pasbil perdón chc'otic o. Yan li boch'otic mu'yuc chapasbeic perdón yu'un smulique, mu'yuc pasbil perdón chc'otic o —xi li Jesuse. 24Pero li Tomás, ja' li jun lajchab yajchanc'op Jesuse, ja' ti loin xi sc'oplale, mu'yuc te oy ti c'alal ic'ot li Jesuse. 25Jech i'albat yu'un li yan xchi'iltaque: —Laj xa quilcutic li Cajvaltique —xutic. Itac'ov li Tomase: —Me mu'yuc chquil jtuc li yav laux ta sc'obe, me mu'yuc ta jtic' ochel sbic'tal jc'ob ta yav li lauxe, xchi'uc me mu'yuc ta jtic' ochel jc'ob ta xocone, mu jch'un —xi. 26C'alal iloc' vaxquib c'ac'ale, te tsobolic yan velta ta na li yajchanc'optac Jesuse. Te xa'ox xchi'uquic li Tomase. Lec macal yu'unic li ti'nae. Ta ora no'ox te ivinaj ta o'lol yut na li Jesuse. Jech laj yal: —Junuc avo'ntonic —xi. 27Li Jesuse jech laj yalbe li Tomase: —Q'uelavil li jc'obe, ac'o ac'ob li'i. Tic'o ac'ob noxtoc li' ta jxocone. Mu me xapas ta tsots avo'nton; paso aba ta mero jch'unolajel —x'utat. 28Ja' yu'un li Tomase jech laj yalbe li Jesuse: —¡Cajval cu'un, Dios cu'un! —xut. 29Li Jesuse jech laj yalbe: —Tomás, ja' to laj ach'un ti c'alal laj avilune. Ja' toj jun yutsil li boch'otic mu'yuc chiyilicun, ti chixch'unicune —x'utat. 30Li Jesuse oy to ep yantic sq'uelubil stsatsal la spas ta stojol li yajchanc'optaque, pero muc xlaj yich' ts'ibael li' ta vun scotol. 31Ti c'u yepal laj yich' ts'ibael li'i, ja' sventa ac'o ach'unic ti ja' Cristo li Jesuse, ti ja' Xnich'on Diose. Yu'un me chach'unique, chacuxiic o sbatel osil ta sventa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\