San Juan 21

1C'alal jech ic'ot ta pasele, li Jesuse laj yac' sba ta ilel yan velta ta stojol li yajchanc'optac ti c'alal te oyic ta ti'nab Tiberiase. Ja' jech laj yac' sba ta ilel chac li'i: 2Te jmoj tsobolic li Simón Pedroe, xchi'uc li Tomás ti loin xi sc'oplale, xchi'uc li Natanael liquem ta lum Caná ta Galilea banamile, xchi'uc te oyic li chib xnich'nab Zebedeoe, xchi'uc yan chib xchi'ilic ta abtel. 3Li Simón Pedroe jech laj yalbe li xchi'iltaque: —Ta xibat ta tsac choy —xi. —Ta xbat jchi'inotcutic ec —xiic. Jech ibatic, i'ochic ta tenalte' canova. Pero me jcotuc choy muc staic ech' ac'ubal. 4C'alal isacub osile, te laj yac' sba ta ilel li Jesuse, te va'al ic'ot ta ti'nab. Li yajchanc'optaque muc xotquinic me ja' li Jesuse. 5Li Jesuse jech laj yalbe: —Jnich'nab, ¿me mu'yuc xataic jcotuc li choy jti'tique? —xut. —Mu'yuc —xi itac'ovic. 6Li Jesuse jech laj yalbe: —Tic'o ochel anuti'ic te ta jot xocon canova ta bats'ic'obe. Ja' te chataic —xut. Jech la stic' ochel li snuti'ique, pero muc xa xnit ochel yu'unic ta yut canova, yu'un noj ta choy ta jyalel. 7Li yajchanc'op Jesús ti lec sc'anoj sba xchi'uque, jech laj yalbe li Pedroe: —¡Le'e, ja' li Cajvaltique! —xut. C'alal laj ya'ay Simón Pedro ti “ja' Cajvaltic” xi sc'oplale, ta ora la xchuquin sc'u', yu'un sloc'oj. La sjip sba ochel ta nab, bat sta li Jesuse. 8Li yan yajchanc'optaque ta canova ibatic; te xjochojic batel li snuti'ic ti nojem ta choye. Yu'un mu'yuc nom sti' li nabe; oy no'ox van vo'vinicuc (100) metro snatil. 9C'alal iyalic ta banamile, ja' to laj yilic te tsanbil lec ac'al, xchi'uc te chta'aj jcot choy ta sba, xchi'uc te oy pan noxtoc. 10Li Jesuse jech laj yalbe: —Ich'ic tal li choy ti ja' to laj atsaquique —xut. 11Jech i'och ta canova li Simón Pedroe; la snit loq'uel ta ti'nab li snuti'ique. Pero nojem ta muc'tiquil choy. O'lol xchibal ciento xchi'uc oxcot (153) li choye. Ac'o me ep li choye, pero muc xtuch' li snuti'ique. 12Li Jesuse jech laj yalbe: —La' ve'anic —xut. Me junuc yajchanc'op, mu'yuc boch'o la sjac'be ti boch'oe, yu'un laj xa sna'ic ti ja' Cajvaltique. 13Li Jesuse la stsac li pane; laj yac'be li yajchanc'optaque. Laj yac'be noxtoc li choye. 14Ja' yoxibal xa velta te laj yac' sba ta ilel ta stojol yajchanc'optac li Jesús ti c'alal cha'cuxem xa'oxe. 15C'alal ilaj yo'ntonic ta ve'ele, li Jesuse jech laj yalbe li Simón Pedroe: —Simón, xnich'onot Juan, ¿me ech'em to jech chac'anun jech chac c'u cha'al li achi'iltac li'i? —xut. Itac'ov li Pedroe: —Jech, Cajval, xana' ono'ox ti lec jc'anojote —xut. Li Jesuse jech laj yalbe: —Mac'linbun me li bic'tal chijetic cu'une —xut. 16Jech lic sjac'be xchibal velta: —Simón, xnich'onot Jonás, ¿me lec chac'anun? —xut. Itac'ov li Pedroe: —Lec, Cajval, xana' ono'ox ti lec jc'anojote —xut. Li Jesuse jech laj yalbe: —Chabibun me lec li muc'tic chijetic cu'une —xut. 17Li Jesuse jech la sjac'be yoxibal velta: —Simón, xnich'onot Jonás, ¿me lec chac'anun? —xut. Li Pedroe lic yat yo'nton, yu'un yoxibal xa velta ijac'bat ti “¿Me lec chac'anun?” x'utate. Itac'ov: —Cajval, li vo'ote scotol xana'. Xana' ti lec jc'anojote —xut. Li Jesuse jech laj yalbe: —Mac'linbun me lec li muc'tic chijetic cu'une. 18Jamal chacalbot ava'ay: Ti c'alal ven queremot to'oxe, lec to'ox sololot laj ava'ay, laj achapan aba, laj achuc lec ach'ut ti buyuc no'ox labate. Pero ti c'alal molot xae, ja' xa no'ox chalich'an ac'ob. Yan xa boch'o chtal yac'bot achuc, chayiq'uicot batel ti bu mu xac'an xabate —x'utat. 19Ti jech laj yal li Jesuse ja' laj yac'be sna' c'u x'elan ta xcham li Pedroe, yu'un jech ch-ich'at ta muc' li Diose. Li Jesuse jech laj yalbe yan velta li Pedroe: —J'ech'el me ts'aclinun o —xut. 20C'alal ijoyij li Pedroe, laj yil te nabal batel ta spat li jun xchi'il ti lec sc'anoj sbaic xchi'uc Jesuse, ja' li boch'o te ts'e'el ta sts'el Jesús c'alal ive'ic ta sventa q'uine, xchi'uc ti la sjac'be Jesús boch'o junucal ta x'ac'van ta c'abale. 21C'alal laj yil li Pedroe, jech la sjac'be li Jesuse: —Cajval, ¿c'u x'elan sc'oplal ec li jchi'il li'i? —xut. 22Itac'ov li Jesuse: —Me ta jc'an ti li' oy o c'alal ta xitale, mu aventauc. Li vo'ote j'ech'el me ts'aclinun o —xut. 23Li lo'il le'e ipuc batel ta stojol jch'unolajeletic. Jech la snopic ti mu'yuc chcham li jun yajchanc'op Jesuse. Pero li Jesuse ma'uc laj yal ti mu'yuc ta xchame. Ja' no'ox jech laj yal: “Me ta jc'an ti li' oy o chvul jta c'alal chitale, mu aventauc”, xi no'ox. 24Li boch'o chc'opoj li'i ja' laj yal scotol li c'usitic ic'ot ta pasele, xchi'uc ja' la sts'iba. Ja' testigo stuc, ja' yu'un ta jna'tic ti melel scotol li c'usi laj yale. 25Oy to c'usitic yan ep la spas li Jesuse. Ti xquechetuc laj yich' ts'ibael ta vun scotole, ta jnop ti mu xlaj ochuc ta banamil yepal vunetic ti jechuque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\