San Juan 3

1Oy jun fariseo, Nicodemo sbi. Ja' j'abtel ta ch'ulna yu'un li judioetique. 2Li Nicodemoe i'ay sc'opan ta ac'ubaltic li Jesuse, jech laj yalbe: —Jchanubtasvanej, ta jna'cutic ti ta sventa Dios talemot, yu'un tal achanubtasuncutique. Yu'un li boch'o mu'yuc chi'inbil yu'un Diose, mu xu' yu'un tspas sq'uelubiltac stsatsal jech chac c'u cha'al chapase —xut. 3Itac'ov li Jesuse: —Ta melel, jamal ta xcalbot ava'ay, li boch'o mu'yuc chcha'voc' ta ach'e, mu xu' chich' ventainel yu'un Dios —xut. 4Li Nicodemoe jech la sjac': —¿C'u x'elan xu' ta xcha'voc' li boch'o mol xae? ¿Me yu'un xu' ta x'och ta yut xch'ut sme' yan velta ti jech xu' ta xcha'voc' ta ach'e? —xut. 5Itac'ov li Jesuse: —Ta melel, jamal ta xcalbot ava'ay: Li boch'o mu'yuc chcha'voc' ta sventa vo' xchi'uc ta sventa Ch'ul Espiritue, mu xu' chich' ventainel yu'un Dios. 6Yu'un li boch'o voq'uem no'ox ta sventa banamile, sventa banamil no'ox oy ta yo'nton. Yan li boch'o chcha'voc' ta sventa Ch'ul Espiritue, sventa Ch'ul Espíritu chlic snop. 7Mu me toj ch'ayeluc ta xc'ot avo'nton ti laj calbot persa tsc'an chacha'voc' ta ach'e. 8Li iq'ue buyuc no'ox ta xbat. Ja' no'ox chava'ay ti xvo'et no'oxe, pero mu xana' bu chlic tal; mu xana' bu ta xbat. Ja' no'ox jech ec li boch'otic chcha'voq'uic ta sventa Ch'ul Espiritue —xi li Jesuse. 9Li Nicodemoe jech la sjac': —¿C'uxi chc'ot ta pasel jech le'e? —xut. 10Itac'ov li Jesuse: —Vo'ot jchanubtasvanejot yu'un li jchi'iltactique, ¿me mu xana'be smelol li c'usi chacalbote? 11Ta melel, jamal ta xcalbot ava'ay, li vu'uncutique ja' ta xcalcutic li c'usi jna'cutique xchi'uc li c'usi quilojcutique. Pero li vo'oxuque mu xavich'ic ta muc' li c'usi ta xcalcutique. 12Li c'usi laj calbote, ja' li c'usi xu' chc'ot ta pasel li' ta banamile, pero mu xach'un. ¿C'uxi xu' chach'un me chacalbot li c'usitic sventa vinajele? 13“Mu'yuc boch'o ayem sq'uel tal ta vinajel ti xu' ta xalboxuque. Vu'un no'ox te liquemun tal; vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 14A'yo ava'ay, jech chac c'u cha'al la stoy muyel ta toyol sloc'obal chon ta xocol banamil li Moisés ta vo'onee, ja' jech ta xquich' toyel muyel ec, vu'un ti Xnich'on cristiano lic'ote. 15Yu'un jech xu' chcuxiic sbatel osil li boch'otic ta xch'unicune. 16“Yu'un toj ep la xc'uxubin scotol cristianoetic ta banamil li Diose, jech laj yac' li jun no'ox Xnich'on oye, yu'un jech mu ch'ayeluc chbat li boch'otic ta xch'unic ti ja' Jcoltavanej yu'unique; ja' ta xcuxiic o sbatel osil. 17Ti la stac tal li' ta banamil Xnich'on li Diose, mu yu'unuc tal yac'be stoj smul li cristianoetique. Ja' tal scolta. 18“Ja' yu'un li boch'otic ta xch'unic ti ja' Jcoltavaneje, mu'yuc chbat stoj smulic. Yan li boch'otic mu xch'unique, chapal xa sc'oplal chbat stoj smulic, yu'un mu xch'unic ti ja' Jcoltavanej li jun no'ox Xnich'on Diose. 19Chbat stoj smulic yu'un ital xa li' ta banamil li luze. Pero li cristianoetique ja' la sc'anic o li ic' osile. Ja' muc sc'anic li luze, yu'un puru chopol li yabtelique. 20Yu'un scotol li boch'otic ja' tspasic c'usitic chopole, toj chopol chilic li luze, jech mu sc'an xtalic, yu'un ja' mu sc'anic xvinaj li c'usi tspasique. 21Yan li boch'o ja' tsc'an tspasilanic o c'usi melele, ta xtalic ta sac osil, yu'un jech ac'o vinajuc ti ja' sventa Dios li c'usi tspasique —xi li Jesuse. 22Ts'acal to iloc' batel ta Jerusalén xchi'uc yajchanc'optac li Jesuse; ixanov batel ta Judea banamil. Te ijoc'tsajic jayibuc c'ac'al. Te laj yaq'uic ich' vo'. 23Jech ec li Juane te ta xac' ich' vo' ta Enón ta nopol Salim, yu'un ja' oy ep vo' te. Li cristianoetique ibatic ta stojol li Juane, te i'ac'batic yich'ic vo'. 24Yu'un li Juane mu'yuc to'ox ochem ta chuquel. 25Li yajchanc'optac Juane ilic c'op yu'unic xchi'uc jun judío ta sventa c'u x'elan stalelic chac' sbaic ta lecubtasel. 26Jech ibatic ta stojol li Juane, jech laj yalbeic: —Jchanubtasvanej, li boch'o ital ta atojol le' ta jot uc'um Jordán ti laj avalbe sc'oplale, ta xac' ich' vo' ec. Scotol cristianoetic te ta xbatic ta stojol —xutic. 27Itac'ov li Juane: —Mu xu' chich' yabtel jun cristiano me muc ac'biluc yu'un li boch'o oy ta toyole. 28Vo'oxuc testigooxuc cu'un ti jech ono'ox laj cale: ‘Muc vu'cun li Cristoune. Li vu'une ja' no'ox tacbilun jelovel tal yu'un li Cristoe’, xacutoxuc ono'ox. 29Li malalile ja' chic' li yajnile; yan li boch'o ja' no'ox chchi'in li malalile ja' no'ox te va'al tsq'uel. C'alal cha'ay c'usi chal li malalile, toj xcuxet no'ox yo'nton. Ja' no'ox jech ec li vu'une toj bats'i xcuxet no'ox co'nton chca'ay. 30Tsots sc'oplal chca'ay ac'o epajuc boch'otic chbat xchi'inic li Jesuse; ja' ac'o bic'tajuc boch'otic chtalic ta jtojol li vu'une —xi. 31Li boch'o liquem tal ta toyole ja' banquilal yu'un scotol. Li boch'o li' no'ox liquem ta banamile ja' no'ox chal li c'usitic chil li' ta banamile. Yan li boch'o liquem tal ta toyole ja' banquilal yu'un scotol. 32Li c'usi yiloj, xchi'uc c'usi ya'yoj tale ja' ta xal. Pero mu'yuc boch'o chich'beic ta muc'. 33Yan li boch'otic ta xich'beic ta muc' c'usi chale, ja' chaq'uic ta ilel ti ja' melel c'usi yaloj li Diose. 34Yu'un li boch'o ja' tacbil tal yu'un Diose ja' sc'op Dios ta xal, yu'un muc bisbiluc no'ox i'ac'bat li Ch'ul Espiritue. 35Li Totile lec sc'anoj li Xnich'one. Laj yac'be ta sc'ob scotol li c'usitic oye. 36Li boch'o chch'un ti ja' Jcoltavanej li Nich'onile ja' chcuxi sbatel osil. Yan li boch'o mu sc'an xch'une mu xbat yil lequilal sbatel osil. Ja' xa no'ox oy ta sventa li tsots stojol mulil chac' Diose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\