San Juan 4

1Li Jesuse laj ya'ay ti laj xa sna' fariseoetic ti ja' ta x'epaj boch'otic chbat xchi'inic li Jesuse, ti ja' mu sta jech boch'otic ta xchi'inic li Juane, xchi'uc ti ja' ep ta xac' ich' vo'e, 2ac'o me muc ja'uc laj yac' ich' vo' stuc li Jesuse, yu'un ja' laj yaq'uic li yajchanc'optaque. 3Ja' yu'un li Jesuse iloc' batel ta Judea; ibat yan velta ta Galilea banamil. 4Li Jesuse tsc'an ta xjelov batel ta Samaria banamil. 5Jech te ic'ot ta jun lum Sicar ta Samaria banamil ta nopol yosil li José ta vo'one ti i'ac'bat comel yu'un stote, ja' li Jacobe. 6Ja' te oy li pozo yu'un Jacob ta vo'onee. Jech te ichoti ta sts'el pozo li Jesuse, yu'un luben xa ta xanubal. Po'ot xa'ox o'lol c'ac'al. 7Te ital slup ya'al jun samaria ants. Li Jesuse jech laj yalbe: —Ac'bun jutebuc ava'al cuch' —xut. 8Li yajchanc'optaque ja'o batemic ta yut lum, yu'un bat sman tal sve'elic. 9Li samaria antse jech laj yalbe li Jesuse: —¿C'u yu'un ti chac'anbun vo' avuch'e? Yu'un li vo'ote judío vinicot; li vu'une samaria antsun —xut. Yu'un li judioetique mu'yuc ono'ox lec chil sbaic xchi'uc li samariaetique. 10Itac'ov li Jesuse: —Ana'uc ti tsc'an chayac'bot amoton li Diose xchi'uc ti lajuc avotquin li boch'o la sc'anbot ava'al yuch'e, vo'ot laj ac'anbe ba'yuc vo' ti jechuque. Jech ja' laj yac'bot li vo' ti chac' cuxiane —xut. 11Li antse jech laj yal: —Tata, pero mu'yuc slupubil avu'un, yu'un toj nat li pozoe. ¿Bu chata li vo' chavac'bun ti chicuxi yu'un chavale? 12¿Me yu'un vo'ot to ech'em xu' avu'un jech chac c'u cha'al li jmoltotcutic Jacobe? Yu'un ja' laj yac'buncutic li pozo li'i. Li pozo li'i ja' laj yuch'ic xchi'uc xnich'nab xchi'uc sts'unub yovol ec —xi li antse. 13Itac'ov li Jesuse: —Scotol boch'o ta xuch'ic li vo' li'i ta to xtaquij yo'ntonic. 14Yan li boch'otic ta xuch'ic li vo' ti vu'un ta xcac'bee mu'yuc xa ta xtaquij o yo'ntonic. Yu'un li vo' ti vu'un ta xcaq'ue ja' jech chc'ot ta yo'ntonic jech chac c'u cha'al nio' ti te chloq'uilan o sventa chcuxiic sbatel osile —xi. 15Li antse jech laj yal: —Tata, ac'bun li vo' chavale, yu'un jech mu xa xtaquij o co'nton. Jech mu xa persauc chtal jlup o ca'al li'i —xi. 16Itac'ov li Jesuse: —Bat ic'o tal amalal —xut. 17Itac'ov li antse: —Mu'yuc jmalal —xi. Itac'ov li Jesuse: —Ja' melel li c'usi chavale, mu'yuc amalal ta melel. 18Yu'un yo'bal xa amalal laj avicta. Li boch'o te avic'oj aba achi'uc ta orae ma'uc amalal, ja' yu'un ja' melel li c'usi laj avale —xut. 19Li antse jech laj yal: —Tata, xco'laj xchi'uc vo'ot yaj'alc'opot Dios ta xca'ay. 20Li jmoltotactic ta vo'onee li' laj yich'ic ta muc' Dios ta vits li'i. Yan li vo'oxuque chavalic xa ti ja' yich'ubil ta muc' Dios li lum Jerusalene —xi li antse. 21Itac'ov li Jesuse: —Ants, ch'uno li c'usi ta xcalbote. Ta to me sta sc'ac'alil ta xlaj sc'oplal ti chavich'ic ta muc' Jtotic Dios li' ta vitse xchi'uc ta Jerusalene. 22Li vo'oxuque mu xavotquinic li boch'o chavich'ic ta muq'ue. Yan li vu'uncutique ja' chquich'cutic ta muc' li boch'o lec xcotquincutique. Yu'un li mero coltaele te chlic ta stojol li judioetique. 23Ta to sta sc'ac'alil, o ja' xa yorail ti buyuc xa no'ox ta xich'ic ta muc' Jtotic Dios ta yo'ntonic li boch'otic ta melel xch'unojique. Li Jtotic Diose ja' ta sa' li boch'otic jech ta xich'ic ta muq'ue. 24Li Jtotic Diose mu'yuc sbec'tal, jech mu xavilic. Ja' jech tsc'an chich'ic ta muc' Dios ta yo'ntonic ec li boch'otic ta melel scotol yo'nton chich'ic ta muq'ue —xi li Jesuse. 25Li antse jech laj yal: —Jna'oj ti ta xtal li boch'o t'ujbil yu'un Diose, ja' li Cristoe. C'alal ta xtale, ta xac'butic jna'tic scotol c'usi tsc'an Dios —xi. 26Itac'ov li Jesuse: —Vu'un ti li' ta jc'opanote —xut. 27C'alal ja'o te chlo'ilajique, ja'o ivulic li yajchanc'optaque. Toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic c'alal laj yilic ti chchi'in ta lo'il ants li Jesuse. Pero me junuc mu'yuc boch'o junucal la sjac' c'usi tsjac'be, xchi'uc c'usi ta xalic. 28Li antse te la scomtsan li sq'uibe. Ibat ta lum jech c'ot yalbe scotol li cristianoetique: 29—Oy jun vinic laj yalbun scotol li c'usitic jpasoje. Batic, bat jq'ueltic avilic. Ja' xa van li Cristoe —xut. 30Ta ora iloq'uic tal li cristianoetic te ta lume, tal sq'uelic li Jesuse. 31C'alal ja'o batem li antse, li yajchanc'optaque jech laj yalbeic li Jesuse: —Jchanubtasvanej, ve'an —xutic. 32Itac'ov li Jesuse: —Oy lec jve'el, pero li vo'oxuque mu xana'ic c'u x'elan —xut. 33Jech lic yalbe sbaic li yajchanc'optaque: —¿Me yu'un van oy boch'o ay yac'be sve'el? —xut sbaic. 34Li Jesuse jech laj yal: —Li jve'ele ja' ti ta jpasbe c'usi tsc'an li Boch'o la stacun tale, xchi'uc ti ac'o jvu'esbe li yabtele. 35Li vo'oxuque jech chavalic: ‘Chanib to u sc'an sta yorail chich' tuch'el li trigoe’, xachiic. Pero li vu'une a'yo ava'yic li c'usi chacalboxuque. Toyo avil asatic li' ta osilaltic xbate. Sacuben xa ta taquijel li trigoe; ja' xa yorail ta tuch'el. 36Li boch'o ta xtuch' trigoe ta xich' stojol, yu'un ta stsobbe sat sventa ta xcuxi sbatel osil, jech co'ol xcuxet yo'nton xchi'uc li boch'o la sts'une. 37Ja' melel ti jech chal li cristianoetique: ‘Yan boch'o ta sts'un; yan boch'o ta xtuch'’, xiic. 38Vu'un ta jtacoxuc batel ta xtuch'el ti bu muc vo'ocoxuc avabtelique; yan o boch'o i'abtejic. Vo'oxuc xa chbat atuch'beic sat li yabtelique —xi li Jesuse. 39Jech ep samaria cristianoetic laj yich'ic ta muc' Jesús ta sventa li antse, yu'un jech laj yal: “Laj yalbun scotol li c'usi jpasoje”, xi. 40Ja' yu'un la stsob sbaic tal ep samaria cristianoetic yu'un tal sq'uelic li Jesuse. La sc'anbeic vocol ti ac'o to pajuque, jech te ipajic chib c'ac'al. 41Yo'to i'epaj boch'o la xch'unic ta sventa ti laj ya'yic ilo'ilaj stuc li Jesuse. 42Jech laj yalbeic li antse: —Mu ja'uc no'ox ta sventa laj avalbuncutic ti la jch'uncutique. Ja' ta sventa ti laj ca'ay jtuccutic ilo'ilaje. Jech ta jna'cutic o ti ja' li Cristoe, ti ja' Jcoltavanej yu'un scotol cristiano ta sbejel banamile —xutic. 43C'alal sta chib c'ac'ale, iloc' batel ta Samaria banamil li Jesuse. Ibat ta Galilea banamil, 44ac'o me jamal laj yal stuc ti ja' mu x'ich'at ta muc' te ta yosilal stuc li jun j'alc'ope. 45C'alal ic'ot ta Galilea banamil li Jesuse, xcuxet no'ox yo'nton laj yich'ic ta muc' li cristianoetique, yu'un laj yilic scotol c'usi la spas Jesús te ta lum Jerusalén ti c'alal i'ayic ta q'uine. 46Li Jesuse ibat yan velta ta lum Caná ta Galilea banamil yo' bu la sc'atajes ta pasem ya'lel ts'usub li vo'e. Te ta lum Capernaum oy jun xchi'il ta abtel ajvalil, ip cha'ay xnich'on. 47C'alal laj ya'ay ti te xa ic'ot Jesús ta Galilea banamile, ibat sc'opan. La sc'anbe vocol ti ac'o bat coltabatuc li xnich'on te ta snae, yu'un ta xa xcham. 48Li Jesuse jech laj yalbe: —Me mu'yuc chavilic sq'uelubil jtsatsale, mu xach'unic o —xut. 49Pero li xchi'il ta abtel ajvalile jech laj yal: —Cajval, batic ta ora, yu'un yo'to cuxul li jnich'one —xi. 50Li Jesuse jech laj yalbe: —Batan, colem xa li anich'one —xut. Li vinique la xch'un c'usi i'albat yu'un li Jesuse jech ibat. 51C'alal ja'o chyal batele, ital nupatuc ta be yu'un smozotac, jech i'albat: —Icol xa li anich'one —x'utat. 52—¿C'usi ora icol? —xi. —Volje ta jun ora sts'ebujel c'ac'al ich'abi li sc'ac'ale —xiic. 53Jech la sna' o ti ja' jech ora i'albat yu'un Jesús ti colem xa li xnich'one. Jech la xch'un o sjunulic ta na ti ja' Jcoltavanej li Jesuse. 54Le'e ja' xchibal velta laj yac' ta ilel sq'uelubil stsatsal Jesús ti c'alal iloc' tal ta Judea, ital ta Galilea banamile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\